Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte od 2020 roku / Dofinansowywanie szkoleń / Zasady dofinasowania staży/superwizji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Procedury i zasady finansowania/dofinansowania kosztów superwizji i/lub staży klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień

§ 1
Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie używa się następujących terminów:

  • procedury – procedury i zasady finansowania/dofinansowania kosztów superwizji klinicznych przez Dyrektora Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uczestnikom szkolenia w dziedzinie uzależnień;
  • Centrum – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom;
  • Dyrektor Centrum – Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, a także – w odniesieniu do zaświadczeń, zgód, zezwoleń, certyfikatów, informacji, upoważnień, akredytacji i zatwierdzeń wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz.2489) – Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
  • rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień;
  • szkolenie – szkolenie w dziedzinie uzależnień, realizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień;
  • podmiot szkolący – podmiot, który uzyskał w drodze konkursu rekomendację Dyrektora Centrum do prowadzenia szkolenia w dziedzinie uzależnień;
  • uczestnik – osoba będąca w trakcie szkolenia w dziedzinie uzależnień realizowanego na mocy Rozporządzenia MZ z dnia 17 kwietnia 2019 r.;
  • superwizja kliniczna (superwizja) – superwizja kliniczna stanowiąca integralną część szkolenia w dziedzinie uzależnień, prowadzona przez osobę z listy superwizorów psychoterapii uzależnień, zgodnie z §2 pkt 6 rozporządzenia;
  • superwizor psychoterapii uzależnień – osoba, która uzyskała pozytywną opinię Dyrektora Centrum, potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu i została wpisana na listę superwizorów psychoterapii uzależnień, zgodnie z §2 pkt 6 rozporządzenia.
  • rehabilitacja - proces dążący do zapewnienia osobie z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez przyjmowanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia oraz funkcjonowania psychicznego i społecznego.
§ 2.

Ogólne informacje dotyczące finansowania superwizji klinicznych

1.
Finansowanie superwizji klinicznych przyznawane jest wyłącznie uczestnikom szkolenia wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.

2. Finansowanie superwizji klinicznych przyznawane jest na całkowitą liczbę godzin superwizji klinicznej wynikającą z programu szkolenia w dziedzinie uzależnień. Superwizje, na którą uczestnik otrzymał dofinansowanie powinny zostać zrealizowane w roku, w którym ogłoszony został konkurs lub w roku kolejnym. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiających odbycie superwizji w roku konkursowym lub następującym po nim, Dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji superwizji o kolejny rok.

3. Centrum może zmniejszyć kwotę przyznanego dofinansowania na realizację superwizji klinicznych, które są kontynuowane w latach kolejnych po roku przyznania dofinansowania, w przypadku braku wystarczających środków w budżecie.

§ 3.

Warunki konkursu na finansowanie superwizji klinicznych

1.
Informacja o rozpoczęciu postępowania konkursowego zamieszczana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum oraz na stronie Centrum w sekcji Aktualności, z tym że do czasu utworzenia BIP Centrum i strony internetowej Centrum, informacja będzie zamieszczona na dotychczasowych stronach BIP Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Informacja ta jest również przesyłana drogą pocztową lub mailową do podmiotów szkolących.

2. Ogłoszenie konkursowe powinno zawierać następujące dane:

1) podstawę prawną;
2) wymagania, jakie powinny spełniać osoby starające się o uzyskanie finansowania;
3) wskazanie terminu składania wniosków przez uczestników do podmiotu szkolącego;
4) wskazanie terminu składania wniosków przez podmioty szkolące do Centrum;
5) ogólną kwotę przeznaczoną na finansowanie;
6) informację o wysokości finansowania do superwizji przypadającą na każdą osobę, która uzyska finansowanie;
7) limit osób z jednego podmiotu szkolącego, objętych finansowaniem;
8) kryteria oceny wniosku;
9) informacje dotyczące sposobu przekazywania środków;
10) wzór wniosku dla uczestnika szkolenia.

3. Finansowanie superwizji klinicznych mogą uzyskać osoby, które spełniają poniższe wymagania:

a) są uczestnikami szkolenia w dziedzinie uzależnień (realizowanego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień);

b) są zatrudnione w jednostkach prowadzących rehabilitację, czyli w placówkach, których działalność polega na dążeniu do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez przyjmowanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia oraz funkcjonowania psychicznego i społecznego lub są zatrudnione w podmiotach leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu lub są zatrudnione w oddziałach terapeutycznych Zakładów Karnych/Aresztów Śledczych dla osób uzależnionych;

c) są zatrudnione na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych, w szczególności na stanowisku specjalista psychoterapii uzależnień, instruktor terapii uzależnień, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy, wychowawca;

d) są zatrudnione w wymiarze co najmniej ½ etatu;

e) złożyły kompletnie wypełniony wniosek, zgodny z załącznikiem do ogłoszenia konkursowego;

f) złożyły zaświadczenie poświadczające zatrudnienie na wzorze zgodnym z załącznikiem do ogłoszenia konkursowego.

4. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia wymaganego kompletu dokumentów w podmiocie szkolącym w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu konkursowym.

5. Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczęcią podmiotu oraz datą wpłynięcia wniosku do podmiotu szkolącego.

6. Podmiot szkolący zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji złożonej przez uczestników wraz z imienną listą wnioskodawców do Centrum w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

§ 4.

Procedura oceny wniosków

1. Decyzja o finansowaniu podejmowana jest przez Dyrektora Centrum na podstawie następujących kryteriów:
a) spełnianie przez aplikanta wymagań  zawartych w § 3 pkt 3 niniejszego dokumentu;
b) kolejność wpływu wniosków do podmiotu szkolącego;
c) długość stażu pracy w podmiotach zajmujących się opieką i rehabilitacją osób uzależnionych (pierwszeństwo mają osoby o dłuższym stażu pracy z osobami uzależnionymi).

2. Limit osób z jednego podmiotu szkolącego, objętych finansowaniem określa Dyrektor Centrum w ogłoszeniu konkursowym.

3. Jeśli w danym podmiocie szkolącym liczba osób spełniających wszystkie wymagania opisane w § 3 pkt 3 będzie wyższa niż założony limit osób, o przyznaniu finansowania decydować będzie kolejność wpływu wniosków do podmiotu szkolącego oraz długość stażu pracy w podmiotach leczniczych zajmujących się opieką i rehabilitacją osób uzależnionych.

4. Jeśli wyczerpano liczbę przyznanych dofinansowań w ramach jednego podmiotu a środki finansowe pozostające w dyspozycji Centrum nie uległy wyczerpaniu, Dyrektor Centrum może podjąć decyzję o zwiększeniu przyznanych finansowań w danym podmiocie, o ile osoby, które go nie otrzymały spełniają kryteria określone w § 3 pkt 3.

5. Nie są rozpatrywane wnioski konkursowe, które:
a) nie zawierają kompletu danych;
b) złożone zostały do podmiotu szkolącego po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
c) kierowane są bezpośrednio do Centrum;
d) dotyczą finansowania innych niż superwizja części szkolenia.

§ 5.

Ogłoszenie wyników konkursu

1.
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przekazuje podmiotom imienną listę osób wraz z podaniem kwoty przyznanego finansowania.

2. Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego zamieszczana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum oraz na stronie Centrum w sekcji Aktualności, z tym że do czasu utworzenia BIP Centrum i strony internetowej Centrum, informacja będzie zamieszczona na dotychczasowych stronach BIP Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6.

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania superwizji klinicznych

1.
Centrum finansuje maksymalnie 80 godzin superwizji.

2. Stawka indywidualnego finansowania godziny superwizji klinicznej przypadająca na uczestnika jest ustalana przez Dyrektora Centrum przed ogłoszeniem konkursu oraz zamieszczana w ogłoszeniu konkursowym.

3. Uczestnikami grup superwizyjnych, prowadzonych w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień, zwanego dalej szkoleniem, mogą być osoby szkolące się w różnych podmiotach szkolących pod warunkiem, że uczestniczą w szkoleniu, które uzyskało rekomendację na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień. W uzasadnionych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum, uczestnikami grup superwizyjnych  mogą być osoby szkolące się w różnych podmiotach szkolących wg przepisów sprzed wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

4.Osoby, które nie otrzymały finansowania superwizji, tworzące grupę superwizyjną przekazują środki finansowe przeznaczone na opłacenie superwizji na konto podmiotu szkolącego. Rekomendowana stawka za 1 godzinę superwizji grupowej od osoby jest określona w dokumencie Zasady prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień realizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień. Rekomendowana stawka nie obejmuje kosztów obsługi administracyjnej, kalkulowanej niezależnie przez podmiot szkolący.

§ 7.

Umowa oraz przekazywanie środków finansowych

1.
Środki finansowe na realizację superwizji klinicznej przekazywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Dyrektora Centrum a podmiotem realizującym szkolenie.

2. Finansowanie superwizji odbywa się w formie zakupu usług.

3. Podmiot szkolący zobowiązany jest do przesłania do Centrum dwóch egzemplarzy oferty realizacji zadania zleconego finansowanego w formie zakupu usług zgodnie ze wzorem udostępnianym przez Centrum, zawierających pełne dane dotyczące:

a) listę grup superwizyjnych, zawierających imię i nazwisko superwizora, imię i nazwisko uczestnika superwizji, harmonogram spotkań superwizyjnych,

b) szczegółową kalkulację kosztów związanych z realizacją superwizji,

c) pełną dokumentację rejestrową podmiotu.

4. Umowa sporządzana jest wyłącznie w odniesieniu do działań planowanych do zrealizowania w bieżącym roku sprawozdawczym.

5. Podmiot szkolący zobowiązany jest do przedstawiania Centrum rachunku/faktury wraz z załączonymi do niego kopiami rachunków potwierdzającymi dokonane wydatki oraz sprawozdanie merytoryczne ze zrealizowanych działań w terminach określonych w Umowie.

6. Podmiot szkolący zobowiązany jest wystąpić do Centrum z pismem o aneks do umowy w trybie pilnym po otrzymaniu informacji od uczestnika szkolenia o zmianie w planowanym przebiegu realizacji superwizji, jeśli zmiany te wpływają na zakres i/lub kwotę umowy.

§ 8.

Obowiązki uczestnika szkolenia, który otrzymał finansowanie

1.
Uczestnik szkolenia obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie podmiot szkolący w przypadku, gdy zaplanowana superwizja nie zostanie rozpoczęta w przewidywanym terminie oraz o wszelkich problemach związanych z realizacją zaplanowanej superwizji. Nieprzekazanie tych informacji w odpowiednim czasie może skutkować niewypłaceniem przyznanego finansowania i koniecznością pokrycia kosztów superwizji przez uczestnika.

2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest zrealizować superwizję w okresie, którego dotyczy dana edycja konkursu o dofinansowanie.

 

Data: 24 stycznia 2022 roku


Zatwierdził
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Piotr Jabłoński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie procedur i zasad finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii