Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte od 2020 roku / Dofinansowywanie szkoleń / Zasady dofinasowania staży/superwizji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Procedury i zasady finansowania/dofinansowania kosztów superwizji i/lub staży klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień

§1. Wprowadzenie

W niniejszym dokumencie używa się następujących terminów:

1. procedury
– procedury i zasady finansowania/dofinansowania kosztów superwizji i/lub staży klinicznych przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uczestnikom szkolenia w dziedzinie uzależnień;

2. Biuro – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;

3. rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień;

4. szkolenie – szkolenie w dziedzinie uzależnień, realizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień;

5. podmiot szkolący – podmiot, który uzyskał w drodze konkursu rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia szkolenia w dziedzinie uzależnień;

6. uczestnik – osoba będąca w trakcie szkolenia w dziedzinie uzależnień;

7. staż kliniczny (staż) – staż kliniczny będący integralną częścią szkolenia w dziedzinie uzależnień, realizowany w jednostkach wpisanych na listę podmiotów leczniczych realizujących staż kliniczny zgodnie z §2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia;

8. ośrodek stażowy – placówka, która uzyskała pozytywną opinię Dyrektora Krajowego Biura potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu i została wpisana na listę podmiotów leczniczych realizujących staż kliniczny; zgodnie z §2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia;

9. superwizja kliniczna (superwizja) – superwizja kliniczna stanowiąca integralną część szkolenia w dziedzinie uzależnień, prowadzona przez osobę z listy superwizorów psychoterapii uzależnień, zgodnie z §2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia;

10. superwizor psychoterapii uzależnień – osoba, która uzyskała pozytywną opinię Dyrektora Krajowego Biura, potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu i została wpisana na listę superwizorów psychoterapii uzależnień, zgodnie z §2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.

11. rehabilitacja - proces dążący do zapewnienia osobie z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez przyjmowanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia oraz funkcjonowania psychicznego i społecznego.

§2. Ogólne informacje dotyczące finansowania/dofinansowania superwizji i/lub staży klinicznych

1. Finansowanie/dofinansowanie kosztów superwizji i/lub staży klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień może zostać przyznane uczestnikom szkolenia, jeżeli osoby te są zatrudnione w jednostkach prowadzących rehabilitację, czyli w placówkach, których działalność polega na dążeniu do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez przyjmowanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia oraz funkcjonowania psychicznego i społecznego.

2. Finansowaniem/dofinansowaniem mogą być objęte superwizje, staże lub staże i superwizje. Zakres finansowania/dofinansowania określany jest każdorazowo w ogłoszeniu konkursowym.

3. Finansowanie/dofinansowanie superwizji i/lub staży klinicznych przyznawane jest wyłącznie uczestnikom szkolenia wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.

4. Finansowanie/dofinansowanie superwizji i/lub staży klinicznych przyznawane jest na całkowitą liczbę godzin stażu i/lub superwizji klinicznej wynikającą z programu szkolenia w dziedzinie uzależnień. Superwizja i/lub staż, na które uczestnik otrzymał dofinansowanie powinny zostać zrealizowane w roku, w którym ogłoszony został konkurs lub w roku kolejnym. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiających odbycie superwizji i/lub stażu w roku konkursowym lub następującym po nim, Dyrektor Krajowego Biura może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji superwizji i/lub stażu o kolejny rok.

5. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii może zmniejszyć kwotę przyznanego dofinansowania na realizację superwizji i/lub staży klinicznych, które są kontynuowane w latach kolejnych po roku przyznania dofinansowania, w przypadku braku wystarczających środków w budżecie.

§3. Warunki konkursu na finansowanie/dofinansowanie superwizji i/lub staży klinicznych

1.
Konkurs na finansowanie/dofinansowanie superwizji i/lub staży ogłaszany jest corocznie przez Dyrektora Biura.

2. Informacja o rozpoczęciu postępowania konkursowego zamieszczana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biura oraz na stronie Biura w sekcji Aktualności. Informacja ta jest również przesyłana drogą pocztową lub mailową do podmiotów szkolących.

3. Ogłoszenie konkursowe powinno zawierać następujące dane:
a) podstawę prawną;
b) wymagania, jakie powinny spełniać osoby starające się o finansowanie/dofinansowanie;
c) wskazanie terminu składania wniosków przez uczestników do podmiotu szkolącego;
d) wskazanie terminu składania wniosków przez podmioty szkolące do Krajowego Biura;
e) zakres finansowania/dofinansowania (superwizje, staże czy superwizje i staże);
f) ogólną kwotę przeznaczoną na finansowanie/dofinansowanie;
g) informację o wysokości finansowania/dofinansowania do superwizji i/lub staży przypadającą na każdą osobę, która uzyska finansowanie/dofinansowanie;
h) kryteria oceny wniosku;
i) informacje dotyczące sposobu przekazywania środków;
j) wzór wniosku dla uczestnika szkolenia.

4. Finansowanie/dofinansowanie superwizji i/lub staży klinicznych mogą uzyskać osoby, które spełniają poniższe wymagania:

a) są uczestnikami szkolenia w dziedzinie uzależnień realizowanego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień;

b) są zatrudnione w jednostkach prowadzących rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez przyjmowanie środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych (zwanych dalej narkotykami) w ramach stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze godzin równoważnym ½ etatu;

c) są zatrudnione na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków;

d) złożyły kompletnie wypełniony wniosek, zgodny z załącznikiem do ogłoszenia konkursowego;

e) złożyły zaświadczenie poświadczające zatrudnienie w jednostkach prowadzących rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez przyjmowanie narkotyków na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją tych osób na wzorze zgodnym z załącznikiem do ogłoszenia konkursowego;

f) złożyły oświadczenie o nieotrzymaniu dofinansowania superwizji klinicznej z innych źródeł.

5. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia wymaganego kompletu dokumentów w podmiocie szkolącym w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu konkursowym.

6. Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczęcią podmiotu oraz datą wpłynięcia wniosku do podmiotu szkolącego.

7. Podmiot szkolący zobowiązany jest do przekazania pełnej dokumentacji złożonej przez uczestników wraz z imienną listą wnioskodawców do Krajowego Biura w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.

§4. Procedura oceny wniosków

1.
Decyzja o finansowaniu/dofinansowaniu podejmowana jest przez Dyrektora Biura na podstawie następujących kryteriów:
a) spełnianie przez aplikanta wymagań  zawartych w §3 pkt 4 niniejszego dokumentu;
b) kolejność wpływu wniosków do podmiotu szkolącego;

2. Nie są rozpatrywane wnioski konkursowe, które:
a)nie zawierają kompletu danych;
b) złożone zostały do podmiotu szkolącego po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
c) kierowane są bezpośrednio do Biura;
d) dotyczą dofinansowania innych niż staż i superwizja części szkolenia.

§5. Ogłoszenie wyników konkursu

1. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przekazuje podmiotom imienną listę osób wraz z podaniem zakresu przyznanego finansowania/dofinansowania.

§6. Szczegółowe informacje dotyczące finansowania/dofinansowania staży klinicznych

1. Biuro może dofinansować staż kliniczny realizowany w placówce, która uzyskała pozytywną opinię Dyrektora Krajowego Biura potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu i została wpisana na listę podmiotów leczniczych realizujących staż kliniczny; zgodnie z §2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

2. Kwota finansowania/dofinansowania staży klinicznych przyznawana jest imiennie i jest ustalana przez Dyrektora Krajowego Biura przed ogłoszeniem konkursu oraz zamieszczana w ogłoszeniu konkursowym.

§7. Szczegółowe informacje dotyczące finansowania/dofinansowania superwizji klinicznych

1.
Biuro może dofinansować superwizję kliniczną prowadzoną przez superwizora psychoterapii uzależnień, który uzyskał pozytywną opinię Dyrektora Krajowego Biura, potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu i został wpisany na listę superwizorów psychoterapii uzależnień, zgodnie z §2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.

2. Biuro finansuje/dofinansowuje maksymalnie 80 godzin superwizji.

3. Stawka indywidualnego finansowania/dofinansowania godziny superwizji klinicznej przypadająca na uczestnika jest ustalana przez Dyrektora Krajowego Biura przed ogłoszeniem konkursu oraz zamieszczana w ogłoszeniu konkursowym.

4. Uczestnikami grup superwizyjnych, prowadzonych w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień, zwanego dalej szkoleniem, mogą być osoby szkolące się w różnych podmiotach szkolących pod warunkiem, że uczestniczą w szkoleniu, które uzyskało rekomendację na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

5. Osoby, które nie otrzymały dofinansowania do superwizji, tworzące grupę superwizyjną przekazują środki finansowe przeznaczone na opłacenie superwizji na konto podmiotu szkolącego. Rekomendowana stawka za 1 godzinę superwizji grupowej od osoby jest określona w dokumencie Zasady prowadzenia superwizji klinicznej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień realizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień. Rekomendowana stawka nie obejmuje kosztów obsługi administracyjnej, kalkulowanej niezależnie przez podmiot szkolący

§8. Umowa oraz przekazywanie środków finansowych

1. Środki finansowe na realizację superwizji i/lub staży klinicznych przekazywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Dyrektora Biura a podmiotem realizującym szkolenie.

2. Finansowanie/dofinansowanie superwizji i/lub staży odbywa się w formie zakupu usług.

3. Podmiot szkolący zobowiązany jest do przesłania do Biura dwóch egzemplarzy oferty realizacji zadania zleconego finansowanego w formie zakupu usług zgodnie ze wzorem udostępnianym przez Krajowe Biuro, zawierających pełne dane dotyczące:

a) łącznej liczby osób z finasowaniem/dofinansowaniem, które realizować będą staż kliniczny,
b) listę grup superwizyjnych, zawierających imię i nazwisko superwizora, imię i nazwisko uczestnika superwizji, harmonogram spotkań superwizyjnych,
c) szczegółową kalkulację kosztów związanych z realizacją staży i superwizji,
d) pełną dokumentację rejestrową podmiotu.

4. Umowa sporządzana jest wyłącznie w odniesieniu do działań planowanych do zrealizowania w bieżącym roku sprawozdawczym.

5. Podmiot szkolący zobowiązany jest do przedstawiania w Krajowym Biurze rachunku/faktury wraz z załączonymi do niego kopiami rachunków potwierdzającymi dokonane wydatki oraz sprawozdanie merytoryczne ze zrealizowanych działań w terminach określonych w Umowie.

6. Podmiot szkolący zobowiązany jest wystąpić do Biura z pismem o aneks do umowy w trybie pilnym po otrzymaniu informacji od uczestnika szkolenia o zmianie w planowanym przebiegu realizacji superwizji i/lub staży klinicznych, jeśli zmiany te wpływają na zakres i/lub kwotę umowy.

§9. Obowiązki uczestnika szkolenia, który uzyskał finansowanie/dofinansowanie

1. Uczestnik szkolenia obowiązany jest powiadomić pisemnie podmiot szkolący w przypadku, gdy zaplanowana superwizja nie zostanie rozpoczęta w przewidywanym terminie oraz o wszelkich problemach związanych z realizacją zaplanowanej superwizji.

2. Uczestnik szkolenia obowiązany jest powiadomić podmiot szkolący o każdej zmianie związanej z realizacją stażu klinicznego, takiej jak zmiana terminu realizacji stażu, zmiana placówki stażowej oraz o faktycznym rozpoczęciu stażu klinicznego.

3. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest przekazywać do podmiotu szkolącego informacje, o których mowa w §9 pkt. 1-2 w formie pisemnej w trybie pilnym. Nieprzekazanie wskazanych informacji w odpowiednim czasie może skutkować niewypłaceniem przyznanego dofinansowania i koniecznością pokrycia kosztów przez uczestnika.

4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest zrealizować staż i superwizję w okresie, którego dotyczy dana edycja konkursu o dofinansowanie.

Data: 3 lutego 2021 roku

Zatwierdził
Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia dokumentu pt. Procedury i zasady finansowania/dofinansowania kosztów superwizji i/lub staży klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii