Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte od 2020 roku
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenia rozpoczęte od roku 2020 są realizowane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień określa m.in. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA W DZIEDZINIE UZALEŻNIEŃ.
Dla szkoleń rozpoczętych od 2020 roku jest on następujący:

1. Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie psychoterapii:

1) osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyków i popędów,

2) osób bliskich

– zwanych dalej „pacjentami”.

2. Ramowy program szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień umożliwia nabycie co najmniej następujących umiejętności:

1) wyrażanie akceptacji i szacunku dla podmiotowości pacjenta;

2) nawiązywanie, podtrzymywanie i zakończenie relacji z pacjentem;

3) motywowanie do zmiany interpersonalnej i intrapsychicznej oraz zmiany zachowań;

4) diagnozowanie w obszarze uzależnień oraz wstępnego rozpoznawania innych zaburzeń psychicznych;

5) rozumienie wyników diagnozy medycznej i psychologicznej oraz wykorzystanie diagnozy w procesie kwalifikowania do leczenia i psychoterapii;

6) przeprowadzanie diagnozy problemowej;

7) planowanie i ewaluacja psychoterapii;

8) prowadzenie psychoterapii indywidualnej oraz grupowej;

9) rozumienie zjawisk zachodzących w procesie psychoterapii na różnych jej etapach;

10) adekwatne do potrzeb pacjenta wykorzystanie metod i technik psychoterapeutycznych;

11) udzielanie porad, prowadzenie treningów zmiany zachowań, interwencji kryzysowej, psychoedukacji;

12) praca z głodem substancji, przymusem realizowania czynności kompulsywnych oraz nawrotami choroby;

13) integracja oddziaływań medycznych, psychoterapii i pomocy społecznej;

14) współpraca w interdyscyplinarnych zespołach;

15) poddawanie swojej pracy superwizji;

16) zdolność i gotowość do rozpoznawania i rozwiązywania osobistych kryzysów.

3. Ramowy program szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień umożliwia nabycie co najmniej następujących umiejętności:

1) wyrażanie akceptacji i szacunku dla podmiotowości pacjenta;

2) nawiązywanie, podtrzymywanie i zakończenie relacji z pacjentem;

3) motywowanie do zmiany interpersonalnej i intrapsychicznej oraz zmiany zachowań;

4) rozumienie w stopniu podstawowym zjawisk zachodzących w procesie psychoterapii na różnych jej etapach;

5) udzielanie porad, prowadzenie treningów zmiany zachowań, interwencji kryzysowej, psychoedukacji;

6) praca z głodem substancji, przymusem realizowania czynności kompulsywnych oraz nawrotami choroby;

7) integracja oddziaływań medycznych, psychoterapii i pomocy społecznej;

8) współpraca w interdyscyplinarnych zespołach;

9) poddawanie swojej pracy superwizji;

10) rozpoznawanie i rozwiązywanie osobistych kryzysów,

4. Ramowe programy szkolenia w dziedzinie uzależnień obejmują:

1) treningi psychologiczne;

2) zajęcia teoretyczne;

3) zajęcia warsztatowe;

4) staż kliniczny;

5) superwizję kliniczną.

5. Czasowy wymiar zajęć obejmuje nie mniej niż 800 godzin dydaktycznych oraz udokumentowane 100 godzin dydaktycznych zrealizowanego programu pracy indywidualnej lub grupowej z pacjentem, w szczególności w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492 i 730).

6. Minimalny zakres programu szkolenia w dziedzinie uzależnień obejmuje:

1) treningi psychologiczne – w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin dydaktycznych:

a) trening interpersonalny – nie mniej niż 50 godzin dydaktycznych realizowany w jednej sesji szkoleniowej przez parę trenerów, z czego jeden posiadający co najmniej rekomendację II stopnia – trener treningu interpersonalnego, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,

b) trening intrapsychiczny – nie mniej niż 50 godzin dydaktycznych realizowany w jednej sesji szkoleniowej przez parę trenerów, z czego jeden posiadający co najmniej rekomendację II stopnia – trener treningu interpersonalnego, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne;

2) zajęcia teoretyczne w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin dydaktycznych;

3) warsztaty w wymiarze nie mniejszym niż 450 godzin dydaktycznych, podczas których ćwiczone są umiejętności wymienione w ust. 2 i 3;

4) staże kliniczne, obejmujące nie mniej niż 80 godzin dydaktycznych w okresie nie krótszym niż 10 dni, podejmowane po ukończeniu treningów psychologicznych, zajęć teoretycznych i zajęć warsztatowych, umożliwiające:

a) poznanie organizacji i oferty placówki stażowej,

b) uczestnictwo w sesjach diagnostyczno-konsultacyjnych, terapii grupowej, w treningach umiejętności psychospołecznych i w zebraniach klinicznych,

c) samodzielne prowadzenie lub współprowadzenie pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień, sesji diagnostyczno-konsultacyjnych, terapii grupowej, treningów umiejętności psychospołecznych i społeczności terapeutycznych;

5) superwizję kliniczną – w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin dydaktycznych, obejmującą opracowanie i udokumentowanie 100 godzin dydaktycznych programu terapii indywidualnej i grupowej z pacjentem, odbywającą się u osoby uprawnionej do prowadzenia superwizji klinicznej, podejmowaną po ukończeniu treningów psychologicznych, zajęć teoretycznych i zajęć warsztatowych, umożliwiającą:

a) prezentację umiejętności wymienionych w ust. 2 i 3,

b) uzyskanie przez osobę uczestniczącą w superwizji klinicznej informacji zwrotnej o jej umiejętnościach, zasobach, ograniczeniach i postawie etycznej.

7. Zajęcia teoretyczne, o których mowa w ust. 6 pkt 2, obejmują co najmniej:

1) wprowadzenie do psychopatologii, w tym:

a) psychopatologię ogólną i szczegółową, pojęcie choroby i zaburzenia psychicznego,

b) podstawowe objawy zaburzeń psychicznych,

c) zespoły zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości,

d) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją ICD,

e) zaburzenia psychiczne i zaburzenia osobowości współistniejące z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych;

2) wprowadzenie do psychoterapii, w tym:

a) podstawowe nurty teoretyczne w psychoterapii, w tym podejścia integracyjne,

b) podstawowe zjawiska i fazy procesu psychoterapii,

c) techniki w psychoterapii,

d) problemy i zjawiska terapii grupowej,

e) problemy etyczne w psychoterapii;

3) koncepcje uzależnienia i psychoterapia osób uzależnionych, w tym:

a) charakterystykę alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych i ich wpływu na organizm,

b) neurobiologiczne, psychologiczne i społeczne koncepcje i modele uzależnień,

c) ocenę kliniczną pacjenta, w tym diagnozę nozologiczną i problemową,

d) planowanie celów i oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na ograniczanie używania, redukcję szkód zdrowotnych i społecznych lub osiągnięcie abstynencji,

e) monitorowanie terapii pacjenta,

f) psychoterapię opartą o wyniki badań naukowych,

g) metody, procedury i techniki psychoterapii uzależnień,

h) czynniki leczące i czynniki niespecyficzne w psychoterapii uzależnień;

4) oddziaływania psychospołeczne ukierunkowane na poprawę zdolności funkcjonowania społecznego pacjentów, w tym:

a) pracę środowiskową,

b) ograniczanie szkód społecznych i zdrowotnych,

c) rolę grup samopomocowych w procesie zdrowienia,

d) rehabilitację społeczną i zawodową oraz reintegrację społeczną,

e) zintegrowany model opieki nad pacjentem zawierający oddziaływania medyczne, psychoterapeutyczne i społeczne;

5) leczenie farmakologiczne w terapii osób uzależnionych, w tym:

a) leczenie zespołów abstynencyjnych,

b) farmakoterapię uzależnień, w tym leczenie substytucyjne osób uzależnionych;

6) populacje ze szczególnymi potrzebami w psychoterapii uzależnień, w tym:

a) osoby z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowości,

b) kobiety, w tym matki z dziećmi,

c) osoby niepełnoletnie,

d) osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

e) osoby niesłyszące i niedosłyszące,

f) osoby starsze;

7) pracę terapeutyczną z bliskimi osób uzależnionych:

a) funkcjonowanie rodziny z problemem zaburzeń, o których mowa w ust. 1,

b) teorie i koncepcje dotyczące zaburzeń, o których mowa w ust. 1, występujących u osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, będących następstwem używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych lub z wykonywania zachowań kompulsywnych przez ich bliskich,

c) teorie i koncepcje psychoterapii zaburzeń, o których mowa w ust. 1, występujących u osób bliskich,

d) podstawy pracy psychoterapeutycznej z rodziną i parą z problemem zaburzeń, o których mowa w ust. 1,

e) zjawisko przemocy w rodzinie – metody interwencji i psychoterapii osób doświadczających przemocy i sprawców przemocy;

8) prawne aspekty używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych i leczenia uzależnień w Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii