Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Ewidencja specjalistów / Aktualności
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22

____________________________________________________
W 2017 roku przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz specjalistów terapii uzależnień. Szkolenia dotyczyły upowszechniania stosowania w praktyce przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a zwłaszcza artykułu 62a oraz artykułów 70-74. Przepisy te umożliwiają zastosowanie oddziaływań pomocowych i rozwiązań alternatywnych do karania osób używających oraz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Szkolenia trwały od lipca do grudnia 2017 r. i objęły zasięgiem wszystkie województwa w kraju. Udział w nich wzięło 174 sędziów, 251 prokuratorów/asesorów oraz 63 specjalistów terapii uzależnień wpisanych do ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat uzależnienia oskarżonego.

W ramach projektu przygotowano materiały informacyjne do szerokiej dystrybucji w środowiskach wymiaru sprawiedliwości:
- Informator Prawny – zawierający informację na temat omawianych przepisów
- Raport końcowy  z rekomendacjami dalszych działań służących upowszechnieniu dobrych praktyk.

Zagadnienia podejmowane na szkoleniach dotyczyły m.in.
- potrzeby zastosowania oddziaływań pomocowych w kontekście obowiązujących przepisów prawa oraz możliwych rozwiązań prawnych podjętych na gruncie u.p.n. wobec podejrzanego / oskarżonego w procesie karnym,
- roli terapeuty w postępowaniu karnym i korzyści płynących ze współpracy pomiędzy adresatami projektu oraz praktycznych aspektów tej współpracy,
- interpretacji i znaczenia przedmiotowych regulacji dla resocjalizacji i reintegracji osóbmających problemy prawne w związku z używaniem nielegalnych substancji.

 Cykl szkoleń zrealizowano z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia i zadania konkursowego „Szkolenie dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów) oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie upowszechniania i stosowania w praktyce przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych”. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.


____________________________________________________
W dniu 21 października 2013 roku odbyło się drugie spotkanie specjalistów wpisanych do ewidencji i uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Spotkanie odbyło się podczas Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Narkomanii w Konstancinie. Miało ono na celu podzielenie się doświadczeniami, przedstawienie ewentualnych problemów i trudności, jakie w toku zbierania wywiadów się pojawiają, wymianę opinii i sugestii dotyczących współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości a także podsumowanie prawie dwóch lat funkcjonowania ewidencji. Treść notatki ze spotkania można znaleźć tutaj.

____________________________________________________
W dniu 25 października 2012 roku odbyło się w Warszawie spotkanie specjalistów wpisanych do ewidencji i uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, przedstawienie występujących problemów i trudności oraz ewentualne wypracowanie rekomendacji ukierunkowanych na rozwiązanie zidentyfikowanych trudności. Treść notatki ze spotkania można znaleźć tutaj.

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii