Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Certyfikacja / Szkolenia rozpoczęte od 2020 roku / Egzamin końcowy
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zagadnienia do egzaminu końcowego pisemnego organizowanego na podsta-wie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. poz. 766)
Koncepcje uzależnienia i psychoterapia osób uzależnionych

 1. Biologiczne, psychologiczne i środowiskowe czynniki ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 2. Psychoterapia – definicje i cele
 3. Koncepcja uzależnienia wg E. Jellinka
 4. Teorie psychoterapii: poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, humanistyczne, systemowe - założenia, cele, metody
 5. Transteoretyczny model zmiany wg J. Prochaska, C. DiClemente – etapy zmiany i ich charakterystyka, rola terapeuty na każdym etapie zmiany
 6. Koncepcja samoleczenia E., J. Khantziana
 7. Model salutogenezy Antonowskiego
 8. Relacja terapeutyczna w różnych modelach terapii (poznawczej, behawioralnej, humanistyczno-egzystencjalnej, psychodynamicznej, systemowej)
 9. Czynniki leczące w psychoterapii grupowej oraz stadia tworzenia grupy terapeutycznej (wg I. Yaloma)
 10. Opór w psychoterapii, jego znaczenie w różnych nurtach psychoterapii (podejściu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, w tym Enrighta, humanistycznym, dialogu motywującym)
 11. Społeczność terapeutyczna jako metoda leczenia osób uzależnionych, główne założenia, cele i techniki
 12. Integracyjny model terapii uzależnienia – charakterystyka, cele i metody (J. Mellibruda, Z. Sobolewska - Mellibruda)
 13. Model Minnesota w leczeniu uzależnień – podstawowe założenia, cele, metody
 14. Indywidualne plany terapii – cele i charakterystyka indywidualnego planu terapii
 15. Specyficzne i niespecyficzne czynniki leczące w psychoterapii – indywidualnej i grupowej
 16. Dialog motywujący -cechy i techniki
 17. Założenia koncepcji allostazy (Koob, Le Moal)
 18. Hierarchia potrzeb ludzkich wg A. Maslowa
 19. Teoria potrzeb J. Watson
 20. Założenia teorii zachowania zasobów S. Hobfola
 21. Psychobiologiczne modele głodu substancji psychoaktywnych
 22. Podstawowe zasady interwencji kryzysowej
 23. Rola mechanizmów obronnych w uzależnieniach i zaburzeniach lękowych
 24. Postępowanie terapeutyczne z pacjentem uzależnionym wykazującym współistniejące zaburzenia psychiczne
 25. Treningi umiejętności psychospołecznych – cele i podstawowe zasady
 26. Proces komunikowania się w relacji pacjent- terapeuta
 27. Uzależnienia behawioralne (od czynności) – modele wyjaśniające i modele terapii, metody i techniki

Praca z osobami bliskimi osób uzależnionych

 1. Terapia systemowa – założenia, cele, metody i techniki
 2. Terapia par – założenia, cele, wskazania i przeciwwskazania do terapii par
 3. Zjawisko tzw. współuzależnienia – rozumienie zjawiska, jego charakterystyka. Czynniki sprzyjające powstawaniu tzw. współuzależnienia. Założenia, fazy i cele integracyjnej psychoterapii tzw. współuzależnienia
 4. Przemoc domowa- formy przemocy, zasady pomocy terapeutycznej osobom doświadczającym przemocy i osobom stosującym przemoc
 5. Zespół stresu pourazowego u osób doświadczających przemocy domowej – charakterystyka, formy pracy z osobami doświadczającymi PSTD w związku z przemocą domową
 6. Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) – charakterystyka problemu, cele, metody i techniki terapii, czynniki sprzyjające powstaniu tzw. syndromu DDA, jego wpływ na funkcjonowanie jednostki, wskazania i przeciwwskazania do psychoterapii grupowej, cele integracyjnej psychoterapii grupowej dla DDA, zaburzenia osobowości najczęściej korelujące z tzw. syndromem DDA
 7. Oddziaływania terapeutyczne wobec osób z populacji ze szczególnymi potrzebami w psychoterapii uzależnień

Psychopatologia

 1. Psychopatologia ogólna i szczegółowa, pojęcie choroby i zaburzenia psychicznego
 2. Podstawowe objawy zaburzeń psychicznych
 3. Zespoły zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości
 4. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zgodnie z klasyfikacją ICD 10
 5. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia osobowości współistniejące z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych
 6. Modele głodu substancji psychoaktywnych wg G., A. Marlatta, Gordona, Gorskiego, Verheula,
 7. Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 8. Używanie substancji psychoaktywnych a ryzyko samobójstwa
 9. Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień
 10. Psychopatologia dzieci i młodzieży

Farmakoterapia w terapii osób uzależnionych

 1. Leczenie zespołów abstynencyjnych
 2. Farmakoterapia w uzależnieniach
 3. Leczenie substytucyjne- wskazania, przeciwskazania, korzyści dla pacjenta

Prawne aspekty

 1. Prawne aspekty terapii uzależnień, w tym zobowiązanie do leczenia w przypadku uzależnienia od alkoholu, świadoma zgoda pacjenta na leczenie (osoby dorosłe i postępowanie wobec małoletnich), prawa pacjenta, wszczęcie procedury wydawania Niebieskiej Karty

Oddziaływania psychospołeczne ukierunkowane na poprawę zdolności funkcjonowania społecznego pacjentów

 1. Rola grup samopomocowych – AA, NA, DDA
 2. Podejście ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych
 3. Model ograniczonego picia
 4. Zintegrowany model opieki nad pacjentem uzależnionym


Lektury obowiązkowe do egzaminu końcowego przeprowadzanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2019 w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (tzw. ścieżka wspólna szkolenia)

L.P.

AUTOR/AUTORZY

TYTUŁ POZYCJI

WYDAWNICTWO

ROK WYDANIA

1.

Baumeister T., Heatherton R., Tice D.

Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji.

PARPA

2000

2.

Clark D., Beck A. T.

Zaburzenia Lękowe

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2018

3.

Beck A., T. Wright C.F. i inni

Terapia poznawcza uzależnień

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2007

4.

Bętkowska-Korpała B., Gąsior K., Maciek-Haściło B., Ryniak J.

Krótkoterminowa terapia par.

PARPA, 2016  publikacja dostępna na stronie https://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Uzaleznienie/Krotkoterminowa%20terapia%20par.%20Proces%20zdrowienia%20w%20uzaleznieniu%20-%20tresc.pdf

2016

5

Bilikiewicz A.

Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny

Rozdziały:

1.Psychopatologia ogólna (Wciórka J.)

2.Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych (Habrat B.)

3. Samobójstwa i zaburzenia psychiczne (Pużyński S.)

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

2011

6.

Chodkiewicz J.

Głód alkoholu - konceptualizacja, wybrane modele i metody pomiaru

Alkoholizm i Narkomania nr 27 (2014) publikacja dostępna na stronie https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0867436114700197?token=648DB63C8F2BFA751A4CFAA611F45FFC5469FDB2AB4ABD561C74190265373F6EF0F588632B9FF4A427EF3ABA76EF0652&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220713151634

2014

7.

Cierpiałkowska L., Ziarko M.

Psychologia uzależnień - alkoholizm

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

2010

8.

Cierpiałowska L., Chodkiewicz J.

Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu

Wydawnictwo Naukowe PWN

2020

9.

Connors G.,J., DiClemente C.,C. i inni

Etapy zmiany w terapii uzależnień

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskigo

2013

10.

Corey M., S., Corey G.

Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej

Instytut Psychologii Zdrowia PTP

2002

11.

Czabała Cz.

Czynniki leczące w psychoterapii

Wydawnictwo Naukowe PWN

2002

12.

Fudała J.

Poza paradygmatem abstynencji - ograniczanie picia jako cel terapii

Wydawnictwo Edukacyjne Remedium

2017

13.

George de Leon

Społeczność terapeutyczna

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

2003

14.

Gossop M.

Nawroty w uzależnieniach

PARPA

1997

15.

Grzesiuk L. (red.nauk.)

Psychoterapia. Teoria

Wydawnictwo Eneteia

2005

16.

Grzesiuk L. (red.nauk.)

Psychoterapia. Praktyka

Wydawnictwo Eneteia

2006

17.

Grzesiuk L., Suszek H. (red.)

Psychoterapia. Szkoły i metody

Wydawnictwo Eneteia

2005

18.

Heaton J., A.

Podstawy umiejętności terapeutycznych

Gdańśkie Wydawnictwo Psychologiczne

2005

19.

ICD-10

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne

Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius

1998

20.

Jabłoński P., Bukowska B., Czabała Cz. (red)

Uzależnienie od narkotyków

Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 2012 publikacja dostępna na stronie: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=3620200

2012

21.

Kottler J.A.

Skuteczny terapeuta

GWP

2003

22.

Kratochwil S.

Podstawy psychoterapii

Zysk i S-ka Wydawnictwo

2003

23.

Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z.

Integracyjna psychoterapia uzależnienia

Instytut Psychologii Zdrowia IPZ

2006

24.

Miller W., Forcehimes A., A., Zweben A.

Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2014

25.

Miller W., R., Rollnick S.

Dialog motywujący

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2010

26.

Monti P.M., Abrams D., B. i in.

Trening konstruktywnych zachowań

Instytut Psychologii Zdrowia PTP

2007

27.

Prochaska J., O., Norcross J., C.

Systemy psychoterapeutyczne

Instytut Psychologii Zdrowia PTP

2006

28.

Pużyński S., Wciórka J.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne.

Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne ,,Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii

1998

29.

Rosenhan D.L.,  Seligman M. E. P, Walker E. F.

Psychopatologia

Zysk i S-ka

2003

30.

Wojnar M.

Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu

PARPA, 2017  publikacja dostępna na stronie https://www.parpa.pl/phocadownloadpap/Uzaleznienie/Medyczne%20aspekty%20uzaleznienia%20od%20alkoholu%20-%20ksiazka.pdf

2017

31.

Woronowicz B. T.

Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia

Media Rodzina

2009

32.

Yalom I., Leszcz M.

Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2006

33.

Cierpiałowska L., Sęk H.

Psychologia kliniczna t.1

Wydawnictwo Naukowe PWN

2005

34

Bętkowska – Korpała B. (red)

Uzależnienia w praktyce klinicznej – zagadnienia diagnostyczne

PARPA Parpamedia W-WA

2009

35

 Miller W., R., Muńoz R., F.,

Picie pod kontrolą. Skuteczne sposoby na umiarkowanie.

Fundacja Dolce Vita

2020

36

Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L.

Uzależnienia behawioralne

Wydawnictwo Naukowe PWN

2018

37

Rowicka M.

Uzależnienia behawioralne. Terapia i profilaktyka

Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Praesterno. 2015:  https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=4618289

2015

38

Verster A., Buning E.

Skuteczność leczenia substytucyjnego uzależnienia od opiatów

Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=524801

2002

39

WHO

Wytyczne farmakoterapii uzależnienia opioidowego
wspieranej psychospołecznie

Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomania, 2018, dostępna ma stronie: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8569591

2018

 

40

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( w szczególności Rozdział 2 Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu,  w części skierowania na leczenie odwykowe przez Sąd i uprawnień Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820350230/U/D19820230Lj.pdf

 

41

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (w szczególności Rozdział 4 Postępowanie z osobami uzależnionymi)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051791485/U/D20051485Lj.pdf

 

42

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

 

 

43

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf

 

44

Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień

http://www.kodeksetyki.pl/aktualnosci/13/projekt-nowego-kodeksu-etyki-terapeuty-uzaleznien

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii