Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / egzamin JESIEŃ 2021 ogłoszenie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień - sesja JESIEŃ 2021
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

§ 1
Terminy i miejsca poszczególnych części egzaminu

1. Część pisemna egzaminu certyfikującego odbędzie się dnia 12 września 2021 r. w Warszawie (dokładne miejsce, godzina i forma egzaminu zostaną podane w późniejszym terminie);

2. Część ustna egzaminu certyfikującego odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2021 r. w Warszawie(dokładne miejsce, godzina i forma egzaminu ustnego zostaną podane w późniejszym terminie).

§ 2
Warunki przystąpienia do egzaminu

Do egzaminu certyfikującego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria:
1) Ukończenie części teoretyczno-warsztatowej szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień/specjalisty psychoterapii uzależnień w podmiocie szkolącym posiadającym rekomendację Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia;
2) Zaliczenie stażu klinicznego zgodnie z realizowanym modułem szkolenia w ośrodku stażowym posiadającym rekomendację Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia staży klinicznych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnienia;
3) Zaliczenie superwizji klinicznej realizowanej pod nadzorem superwizora posiadającego rekomendację Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia superwizji klinicznej w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnienia;
4) Terminowe złożenie wniosku;
5) Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem dokumentów;
6) Dokonanie opłaty za egzamin certyfikujący.

§ 3
Wykaz dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania się do egzaminu oraz termin ich składania

1. Osoby, które są zainteresowane podejściem do egzaminu w sesji JESIEŃ 2021 powinny przesłać do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii następujące dokumenty:

1) Wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu certyfikującego;

2) Odpowiednio oryginał, odpis lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra (w zależności od zakresu zdawanego egzaminu);

3) Oryginał zaświadczenia o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej szkolenia wydane przez podmiot szkolący;

4) Oryginał zaświadczenia o zaliczeniu stażu klinicznego wydany przez placówkę stażową (w przypadku uczestniczenia w Module I należy przedstawić zaświadczenia o odbyciu staży w ramach Modułu I i Modułu II);

5) Oryginał zaświadczenia o zaliczeniu superwizji klinicznej wydany przez superwizora;

6) Dwa egzemplarze pracy pisemnej - studium przypadku osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych - w wersji papierowej (uprzejmie prosimy o niebindowanie prac, można zszyć bądź włożyć w skoroszyt, strony studium powinny być ponumerowane);

7) Płyta CD lub pendrive z zapisaną wersją elektroniczną studium przypadku w formacie doc lub pdf (jedna sztuka); (studium przypadku powinno posiadać stronę tytułową i oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy zgodnie z wytycznymi określonymi w § 7 dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzonego w ramach specjalistycznych szkoleń w zakresie instruktora i specjalisty psychoterapii uzależnień” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja/Egzamin certyfikujący – studia przypadków nie spełniające wytycznych będą odrzucane);

8) W przypadku zmiany nazwiska należy przesłać dokument potwierdzający tę zmianę;

9) W przypadku, gdy osoba chcąca wziąć udział w egzaminie certyfikującym posiada certyfikat instruktora terapii uzależnień i podchodzi do egzaminu na specjalistę psychoterapii uzależnień, jest zobowiązana do dołączenia do wniosku zgłoszeniowego, oprócz wszystkich wymaganych dokumentów, również kopii certyfikatu instruktora terapii uzależnień;

10) Osoby, które podchodziły już do Egzaminu Certyfikującego i nie zaliczyły którejś z części egzaminu, a ich dokumenty zostały w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powinny przesłać do Biura wniosek zgłoszenia do egzaminu wraz z dopiskiem na wniosku w brzmieniu: „Wszystkie dokumenty wymagane do przystąpienia do Egzaminu zostały złożone na sesję egzaminacyjną (podać sesję i rok) i pozostały w Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”;

11) Osoby, które podchodzą ponownie do części ustnej egzaminu zobowiązane są do złożenia nowego studium przypadku;

2. Przesłanie wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 1-7 oraz w razie potrzeby dokumentów wymienionych w pkt. 8-9 do sekretariatu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 roku jest warunkiem zakwalifikowania do egzaminu (UWAGA! liczy się data wpłynięcia dokumentów do Biura!).

3. Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu zostanie umieszczona na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce „Aktualności” do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

4. Dokumenty należy przesłać na adres: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa (z dopiskiem „Egzamin” na kopercie) lub składać bezpośrednio w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

§ 4
Koszt egzaminu certyfikacyjnego:

1. Koszt egzaminu pisemnego zostanie podany do dnia 31 sierpnia 2021 roku po zamknięciu listy uczestników egzaminu.


2. Koszt egzaminu ustnego zostanie podany do dnia 16 września 2021 roku po ogłoszeniu listy osób, które pozytywnie zaliczyły część pisemną egzaminu.

3. Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za część pisemną i ustną egzaminu: 40 1010 1010 0199 1422 3100 0000

4. Prosimy wszystkich przestępujących do egzaminu o posiadanie dokumentu tożsamości!

5. Prosimy zapoznać się z treścią dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzonego w ramach specjalistycznych szkoleń w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja/Egzamin Certyfikujący/Procedury i zasady.


Ogłoszenie o egzaminie
Wniosek zgłoszenia do egzaminu WORD
Wniosek zgłoszenia do egzaminu PDF
Oświadczenie o samodzielnym napisaniu studium przypadku
Pierwsza strona Studium Przypadku
Procedury i zasady organizacji Egzaminu Certyfikującego
Harmonogram sesji JESIEŃ 2021


Warszawa, dnia 7 lipca 2021 roku

Dyrektor Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii