Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Nowy aOgłoszenie listy wniosków na realizację w 2021 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 23 marca 2021 roku. rtykuł
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie zaakceptowanych wniosków na realizację w 2021 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 23 marca 2021 roku
Decyzja Ministra Zdrowia w sprawie zaakceptowanych wniosków na realizację w 2021 roku zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu przeciwdziałania narkomanii z terminem składania wniosków do dnia 23 marca 2021 roku.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy zaakceptowaną przez:

Ministra Zdrowia decyzję w sprawie zaakceptowania listy wniosków na realizację w 2021 roku zadania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych określonego w art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII z terminem składania wniosków do 23 marca 2021 roku.


Każdy z Wnioskodawców zostanie zawiadomiony o wyniku konkursu pocztą elektroniczną. Informacja zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego zadania.

Wyłonieni Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia aktualnego preliminarza realizacji zadania w systemie elektronicznym Trimtab  https://app.kbpn.pl/KBPN/ w terminie do dnia 10 maja 2021 r. Umowy będą zawierane z dniem 4 maja 2021 rok, w związku z tym prosimy o dostosowanie terminu rozpoczęcia realizacji i harmonogramu działań do daty zawarcia umowy.

Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę na komunikat z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przesunięcia terminu zawarcia umów na dzień 12 maja 2021 r.
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=11438525

Uwaga
: Dostęp do serwisu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się. Wnioskodawców, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu, otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

Zwraca się uwagę Wnioskodawców na przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie zgodnie z przyjętym zakresem działań wskazanym w przesłanej informacji. 

Uwaga: Pod harmonogramem przekazywania transz należy obowiązkowo umieścić wydzielony numer rachunku bankowego służący do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych wyłącznie z realizacją zadania zleconego finansowanego w zakresie przeciwdziałania narkomanii z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Ww. numer rachunku zostanie umieszczony w treści umowy.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Uwaga: Brak wniosku na liście jest równoznaczny z nieprzyjęciem go do realizacji.

Dodatkowych informacji dotyczących rozstrzygnięcia konkursu udzielają:

Katarzyna Sollich tel. 22 641 15 01 wew. 119, katarzyna.sollich@kbpn.gov.pl

W kwestiach finansowych informacji udzielają:

Małgorzata Krzewska tel. 22 649 66 59 wew.106, malgorzata.krzewska@kbpn.gov.pl

W razie pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o kontakt z P. Pawłem Łupiną tel. 22 855 54 69 wew. 122, tel. 508 856 954 (poniedziałek – piątek od godz. 9 – 16),  pawel.lupina@kbpn.gov.pl
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii