Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / 03_2020 Ogłoszenie o Konkursie FRPH
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021 z terminem składania wniosków do dnia 31 marca 2020 roku.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie:

  • 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 r., poz. 1540 z późn. zm.);
  • 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. 2017 r., poz. 2029 z późn. zm.);
  • 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.)
  • upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w zakresie dokonywania czynności określonych
    w ww. rozporządzeniu, w tym do zawierania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Ministra Zdrowia umów na realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 pkt. 1-5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.), o dofinansowanie realizacji zadań w ramach środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, monitorowania i weryfikacji ich realizacji oraz przekazywania środków i ich rozliczania;

 ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021

określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 r., poz. 1540 z późn. zm.);

Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.
(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

 2020

2021

1

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do terapeutów uzależnień, lekarzy.

158 400

nie dotyczy

2

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych

100 000

nie dotyczy

Zadanie 5.2.1 pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie innych działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym m.in. wydanie publikacji, seminariów przeprowadzenie konferencji.
(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

3

Opracowanie i wydanie materiałów zawierających podstawowe informacje na temat uzależnień behawioralnych, adresowanych do nauczycieli i pedagogów, uwzgledniających wnioski i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych ze środków FRPH.

50 000

nie dotyczy

4

Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

100 000

200 000

5

Ogólnopolski zjazd realizatorów zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnych.

70 000

nie dotyczy

Zadanie 5.2.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym m.in. prowadzenie kampanii społecznych, wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.
(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

6

Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych.

116 300

nie dotyczy

7

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

60 000

nie dotyczy

8

Ogólnopolska kampania społeczna na temat zagrożeń związanych z e-uzależnieniami adresowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

650 000

850 000

9

Aktualizacja, wydanie oraz promocja informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

50 000

nie dotyczy

Zadanie 5.3.1.pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja działań służących podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka.
(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

10

Opracowanie programu dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącego kształtowania prawidłowych nawyków i zachowań ich dzieci w kontakcie z mediami elektronicznymi.

50 000

100 000

Zadanie 5.3.1.pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w miejscu pracy
(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

11

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w miejscu pracy.

50 000

nie dotyczy

Zadanie 5.3.2. Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów wczesnej interwencji, profilaktyki selektywnej skierowanych do jednostek lub grup narażonych na czynniki ryzyka.
(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

12

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

100 000

200 000

13

Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

84 100

nie dotyczy

Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom.
(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

14

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

334 310

nie dotyczy

Zadanie 5.5. Narodowego Programu Zdrowia: Badania naukowe, epidemiologiczne, monitoring, ewaluacja - wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.
(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

15

Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

150 000

500 000

16

Przygotowanie zestawu narzędzi diagnostycznych identyfikujących problem nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież.

80 000

70 000

17

Opracowanie metody wczesnej interwencji ukierunkowanej na rozpoznanie skali problemu e-uzależnień u nastolatków oraz przeprowadzenie procedury wczesnej interwencji ukierunkowanej na zmianę zachowania.

100 000

100 000

 

Podział środków na zadania określone w Ustawie o grach hazardowych

Kwota w zł.

2020

2021

art. 88 ust.4 pkt 1

876 300

850 000

art. 88 ust.4 pkt 2

284 100

300 000

art. 88 ust.4 pkt 3

664 310

670 000

art. 88 ust.4 pkt 4

478 400

200 000

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia w roku 2020 wynosi: 2 303 110,00 .

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu przed upływem terminu składania wniosków oraz możliwość przedłużenia terminu ich złożenia i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Biuro zastrzega, że w przypadku zadań dwuletnich, realizacja zadania w roku 2021 będzie uzależniona od zapewnienia środków finansowych ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych.

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 31 marca 2020 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków, pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Dokumenty do pobrania:

 

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne czytanie treści ogłoszenia i wypełnienie wniosku według załączonego wzoru. Zarówno wzór wniosku, jak i warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich warunków konkursowych, zawierają istotne zmiany. Sporządzenie wniosku niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na nieprzyjęcie wniosku do realizacji.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kbpn.gov.pl, bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 103,104.

W ramach udzielanych wyjaśnień nie będą prowadzone konsultacje w zakresie poprawności zapisów wniosku i uprawnień organizacji do składania wniosków, gdyż leży to w zakresie oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komisję Konkursową.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii