Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacja MARATON zaprasza do udziału w warsztatach szkoleniowych w zakresie rekomendowanego programu pn.: „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacja MARATON zapraszają do udziału w warsztatach szkoleniowych w zakresie rekomendowanego programu pn.: „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”.
Szkolenie ma formę wykładowo–warsztatową i ma na celu zapoznanie z treścią Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 oraz nadanie uprawnień do jego realizacji.


Tematyka szkolenia:
Szkolenie ma formę wykładowo – warsztatową i ma na celu zapoznanie z treścią Programu
Wzmacniania Rodziny 10-14 oraz nadanie uprawnień do jego realizacji.
1. Warunki udziału w szkoleniu:
1.1 szkolenie jest skierowane do:
- pracowników oświaty, asystentów rodziny
- psychologów, pedagogów i psychoprofilaktyków pracujących w organizacjach pozarządowych
- instruktorów i terapeutów uzależnień
1.2 w warsztatach biorą udział zespoły trzy lub czteroosobowe,
1.3 istnieje możliwość przeszkolenia pojedynczych osób tylko w celu uzupełnienia istniejących już zespołów
1.4 aby dokonać zgłoszenia zespołu na szkolenie należy wypełnić
- formularz zgłoszeniowy
- deklarację uczestnictwa
dokumenty dostępne są na stronie www.fundacja-maraton.pl, zakładka „PWR 10-14”
*W każdym szkoleniu bierze udział pięć zespołów, więc o zakwalifikowaniu się i wyborze terminu
decyduje spełnienie powyższych warunków, kompletność nadesłanej dokumentacji, dokonanie
wpłaty i kolejność zgłoszeń
2. Miejsce szkolenia:
Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne JUPITER Ul. Towarowa 22 Warszawa
UWAGA SZKOLENIE ODBYWA SIĘ NA II PIĘTRZE BEZ WINDY WIĘC JEST NIEDOSTĘPNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3. Termin (jeden do wyboru):
7-8 marca 2020
16-17 maja 2020
6-7 czerwca 2020
10-11 października 2020
4. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu
Wzmacniania Rodziny 10-14 w oparciu o Zaświadczenie Nr 26 / K / 12 wydane przez Urząd
Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz na
podstawie upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-0052/1413/2011 o wpisie do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
5. Dwudniowe warsztaty są częścią teoretyczną szkolenia. Każdy zespół w okresie roku od jej
zakończenia jest zobowiązany przeprowadzić jeden cykl warsztatów z rodzinami we własnym
środowisku w ramach części praktycznej szkolenia. Po przekazaniu właściwej dokumentacji
Fundacji MARATON uczestnicy otrzymują ostateczne certyfikaty Edukatora Rodzinnego w
zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14
6. Finansowanie
Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w
dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Każdy uczestnik wnosi opłatę w kwocie 200 zł. Kwotę należy wpłacić na niżej podany numer konta najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem (uiszczenie wpłaty jest jednym z elementów decydujących o kolejności naboru na szkolenie)
Fundacja MARATON Ul. Elektoralna 26 00-892 Warszawa
71 1240 6292 1111 0010 7693 6583
(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia)
- każdy zespół otrzyma jeden komplet materiałów do realizacji zajęć – podręczniki, płyty DVD
7. Zakwaterowanie – każdy uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu i noclegu;
PROSIMY O ROZWAŻNE REZERWOWANIE NOCLEGÓW I PRZEJAZDÓW PONIEWAŻ SZKOLENIE
MOŻE BYĆ URUCHOMIONE DLA MINIMUM 15 OSÓB, W PRZYPADKU NIE ZEBRANIA SIĘ
WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW TERMIN SZKOLENIA BĘDZIE ULEGAŁ ZMIANIE – JEST TO
WARUNEK INSTYTUCJI ZLECAJĄCEJ REALIZACJĘ ZADANIA
Realizatorzy szkolenia:
Grażyna Zimak i Janusz Zimak
Dodatkowe informacje:
Grażyna Zimak tel. 603 703 321; biuro@fundacja-maraton.pl, grazynamaraton@o2.pl
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii