Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Oferta Pracy -Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Oferta pracy
Specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 1. specjalista ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień – wymiar etatu - 1
 2. młodszego specjalistę ds. szkoleń – umowa cywilno – prawna

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach pracy: 

 • Prowadzenie działań na rzecz wdrażania systemu szkoleń w dziedzinie uzależnienia obejmujących m.in:

- organizację konkursów na rekomendowane programy szkoleniowe oraz otrzymanie dofinansowania do rekomendowanych szkoleń.

 • Organizacja egzaminów końcowych w części pisemnej i ustnej dla absolwentów programów szkoleniowych.
 • Prowadzenie dokumentacji z całości prac związanych z systemem szkoleń i egzaminem końcowym.
 • Bieżąca współpraca z podmiotami szkolącymi, ośrodkami stażowymi, rekomendowanymi superwizorami.
 • Bieżąca wymiana korespondencji z osobami i instytucjami zainteresowanymi systemem szkoleń.
 • Prowadzenie monitoringów i analiz dotyczących systemu szkoleń.
 • Nadzór nad umowami na dofinansowania do rekomendowanych szkoleń.

                                                                                                                                                    Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość przepisów związanych z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,  w tym  szkoleń w dziedzinie uzależnienia,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excell, Power Point),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność (nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu: zdrowie publiczne, praca socjalna, socjologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, filozofia, nauki o rodzinie, teologia lub resocjalizacja,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 18 lutego 2020r. pod adresem: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,  02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54  lub mailowo na adres: katarzyna.marczewska-podobas@kbpn.gov.pl  (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata i przesłane w formie skanu) z dopiskiem: „specjalista” lub ” młodszy specjalista”

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do Krajowego Biura) nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie   3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 855 54 64 wew. 106

Nasze Biuro jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • elastyczny czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.30 a 9.00,

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54 , 02-776 Warszawa
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: iodo@kbpn.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. szkoleń w dziedzinie uzależnień oraz młodszego specjalisty ds. szkoleń  w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji Naborowej
 • Okres przechowywania danych: do czasu ważności udzielonej zgody (jeżeli została cofnięta przed zakończeniem procesu rekrutacji), a w przypadku wyboru osoby kandydata na stanowisko, przez okres wynikający z archiwizacji dokumentów dotyczących zatrudnienia na umowę zlecenia.   
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
  •  
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

- udzielona zgoda dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a i lit b RODO);

- art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

 • Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii przy ul. Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa
 •  W treści oferty należy umieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Dereniowej 52/54 moich danych osobowych zawartych w ofercie na stanowisko Specjalisty ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia/ młodszego specjalisty ds. szkoleń w  Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Biuro. W przypadku wyboru mojej kandydatury na stanowisko pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z zawarciem umowy”.

Data i czytelny podpis kandydata…………………………………….

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii