Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / OGŁOSZENIE z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie konkursu ofert na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
OGŁOSZENIE z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie konkursu ofert na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie (02-776), ul. Dereniowa 52/54

Na podstawie:

  • art.3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015, poz. 1916)
  • art.27 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych (U. 2006 nr 64 poz. 455)
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz.U. 2019 poz. 767)
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 766)


ogłasza konkurs ofert na wybór programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

 I.               Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:

Oferentami w konkursie mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015, poz. 1916), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

 

II.             Oferta powinna zawierać następujące informacje:

Część A:

a)  pełna nazwa oferenta,

b)  adres siedziby oferenta,

c)  numer telefonu, fax, adres e-mail do kontaktu,

d)  forma organizacyjno-prawna oferenta,

e) numer wpisu oferenta do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo innego właściwego rejestru oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile oferent takie numery posiada,

f)  imię i nazwisko osoby uprawnionej lub upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z dokumentami upoważniającymi,

g)  szczegółowe informacje na temat doświadczenia oferenta (podmiotu szkolącego) w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie uzależnienia.

Część B:

h) miejsce realizacji szkolenia (w przypadku realizacji szkolenia w kilku lokalizacjach/miejscach, proszę o wskazanie wszystkich lokalizacji/miejsc),

i)  czasowy wymiar zajęć szkolenia, w podziale na jego poszczególne części,

j)  planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia szkolenia oraz planowane terminy sesji,

k) opis bazy dydaktycznej (m.in. sale wykładowe, sale do prowadzenia warsztatów, lokalizacja) oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji procesu rekrutacji uczestników szkolenia i przebiegu szkolenia,

l)  wyszczególnienie posiadanych środków dydaktycznych (rzutniki multimedialne, odtwarzacz dvd itp.),

m)  imię i nazwisko osoby lub osób odpowiedzialnej/nych za nadzór merytoryczny oraz za nadzór organizacyjny nad realizacją programu (kierownik programu, numer telefonu, adres e-mail)

n) opis kryteriów i sposobu naboru uczestników na szkolenie oraz informacja o planowanej liczbie uczestników,

o) opis prowadzonej przez podmiot szkolący dokumentacji procesu rekrutacji uczestników szkolenia,

p) opis prowadzonej dokumentacji przebiegu szkolenia,

q)  opis sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia,

r)  opis systemu wewnętrznego monitorowania jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny,

s) opis współpracy pomiędzy oferentem (podmiotem szkolącym), ośrodkiem stażowym prowadzącym staż kliniczny i stażystą,

t) opis współpracy pomiędzy oferentem (podmiotem szkolącym), superwizorem i uczestnikiem superwizji klinicznej,

u)  informacje na temat limitów nieobecności na zajęciach i sposobów ich zaliczania,

v)  informacje na temat sposobu egzekwowania od uczestników szkolenia warunku realizacji w trakcie szkolenia 100 godzin dydaktycznych programu pracy indywidualnej lub grupowej z pacjentem,

w) Oferta zawiera także: (a) oświadczenie, że podmiot szkolący zapewnienia realizację superwizji klinicznej u osób, wskazanych w §2 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 766) oraz (b) oświadczenie, że podmiot szkolący zapewnia realizację staży klinicznych w podmiotach leczniczych, o których mowa w §2 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 766).

 

Część C: Alfabetyczny wykaz realizatorów szkolenia.

Część D: Szczegółowe informacje o kwalifikacjach kadry wskazanej do realizacji programu (biogramy realizatorów) i klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

Część E: Program szkolenia (w postaci zbiorczej tabeli zawierający następujące informacje: nazwa zajęć, realizator, forma, liczba godzin dydaktycznych), z harmonogramu powinno wynikać, w jakiej kolejności zaplanowane w programie zajęcia będą realizowane.

Część F: Szczegółowe informacje na temat zawartości merytorycznej i czasowego wymiaru poszczególnych części i zajęć szkolenia (sylabus do każdych zajęć) oraz informacje dodatkowe o realizacji szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień (jeśli oferta obejmuje szkolenie w zakresie instruktora terapii uzależnień).

 

III.           Ocena ofert:

1.Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

2.Ocena oferty dokonywana w ramach postępowania konkursowego obejmuje:

a. ocenę spełnienia wymagań, o których mowa w art.27 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

b. ocenę podmiotu prowadzącego szkolenie pod względem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

c. ocenę spełnienia wymagań  wskazanych w §2 i §3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. 2019, poz. 766)

d. ocenę spełnienia wymagań, o których mowa w §5 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz.U. 2006 nr 64 poz. 455) tj.:

·         zawartości merytorycznej programu szkolenia

·         czasu trwania szkolenia

·         sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia

·         posiadania właściwego, wewnętrznego systemu monitorowania jakości kształcenia

3. W przypadku gdy oferta nie spełnia wymagań określonych w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zobowiązuje oferenta do uzupełnienia braków oferty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

4. W przypadku gdy oferta nie spełnia wymagań formalnych określonych w części IV ust. 1-5 Ogłoszenia, Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zobowiązuje oferenta do uzupełnienia braków oferty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania pod rygorem jej odrzucenia.

5. Komisja dokonuje rozpatrzenia i oceny złożonych ofert spełniających wymagania określone w części III ust. 2 lit. a. powyżej oraz części IV ust. 1-5  lub których braki zostały uzupełnione zgodnie z częścią III ust. 3 i 4 powyżej.

6. W przypadku niejasności związanych z treścią oferty Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień w zakreślonym terminie. Niezłożenie przez oferenta stosownych wyjaśnień w terminie wskazanym w wezwaniu może skutkować obniżeniem oceny, a w konsekwencji brakiem uzyskania rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

7. Wezwanie do uzupełnienia braków, o których mowa w części III ust. 3 i ust. 4 lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w części III ust. 5 powyżej może zostać doręczone pocztą elektroniczną na adres wskazany przez oferenta w części A, podpunkt c) lub pocztą.  Uzupełnienie ww. braków oferty lub złożenie wyjaśnień jest uważane za dokonane przez:

- dostarczenie oryginałów lub poświadczonych notarialnie brakujących dokumentów lub

- złożenie stosownego pisma zawierającego wyjaśnienia

do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii lub nadanie ich w polskiej placówce pocztowej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

8. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:

a. została złożona przez podmiot niespełniający wymogu określonego w części I Ogłoszenia;

b. nie spełnia wymogów określonych w części IV ust. 1-5 Ogłoszenia i braki te nie zostały uzupełnione w zakreślonym terminie,

c. została złożona z naruszeniem zapisów części IV ust. 8 Ogłoszenia, jeżeli oferent nie dokonał wyboru jednej oferty podlegającej ocenie.

9.Zatwierdzenia programu  szkolenia dokona Dyrektor Krajowego Biura w oparciu o ocenę programu sporządzoną przez Komisję Konkursową.

10. Po rozpatrzeniu ofert przez Komisję Konkursową, Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:

a) przyznaje rekomendację programowi szkolenia, którego dotyczy oferta,

b) odrzuca ofertę albo

c) nie przyznaje rekomendacji programowi szkolenia, którego dotyczy oferta.

11. Program szkolenia może uzyskać rekomendację Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na maksymalnie 2 (dwie) edycje szkolenia, których rozpoczęcie realizacji odbędzie się w okresie do 3 lat licząc od daty rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.IV.          Składanie ofert

1.Ofertę należy składać w formie pisemnej, w 3 egzemplarzach, w zamkniętej kopercie na formularzach zgodnych ze wzorem dostępnym w Załączniku nr 2 zatytułowanym Wzór Oferty (Część A,B,C,D,E,F). Jeden egzemplarz powinien być oryginałem, pozostałe egzemplarze mogą stanowić jego kopie. Na kopercie należy umieścić napis „Konkurs-szkolenie”.

2. Do złożonych ofert pisemnych należy dołączyć ofertę w formie elektronicznej na płycie CD. Płyta CD powinna zawierać jeden plik w formacie doc. lub pdf, w którym  znajdować się będzie cała oferta (dokumenty znajdujące się na płycie nie muszą posiadać pieczęci i podpisów).

3. Każdy egzemplarz oferty w formie papierowej powinien być zszyty, spięty lub zbindowany i stanowić kompletną całość. Oferta powinna posiadać numerację stron i ogólny spis treści.

4. Każda część oferty powinna być podpisana w wyznaczonych miejscach przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania oferenta, składania oświadczeń woli zgodnie z zapisami statutu/umowy/regulaminu lub innego aktu założycielskiego oferenta, zapisami Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub innych dokumentów potwierdzających umocowanie reprezentujących go osób oraz opatrzona pieczęcią firmową oferenta.

5.Do oferty należy dołączyć aktualną umowę, statut lub inny dokument stanowiący akt założycielski oferenta oraz aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym oferenta i dokumenty upoważniające osoby do reprezentowania oferenta, składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w przypadku gdy są to inne osoby niż uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

6.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

7.Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

8.Nie dopuszcza się możliwości składania kilku ofert przez tego samego oferenta. W przypadku złożenia kilku ofert przez tego samego oferenta, przed przystąpieniem do oceny formalnej i merytorycznej oferty, oferent zostanie wezwany do wyboru jednej oferty, która podlegać będzie ocenie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy złożenia osobnej oferty dotyczącej szkolenia specjalisty psychoterapii uzależnień oraz oferty instruktora terapii uzależnień.

9. Oferty powinny zostać skierowane na adres:

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,

02  – 776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

10.Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21 lutego 2020 roku za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529 z późn. zm.), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie oferty w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej, równoznaczne jest ze złożeniem Oferty do siedziby Krajowego Biura) lub osobiście w godzinach pracy Krajowego Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Krajowe Biuro pracuje w dni powszednie.

11.Oferent jest związany ofertą do upływu terminu rozstrzygnięcia konkursu. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

12.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 17 kwietnia 2020 roku.

13.Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu oraz do anulowania konkursu bez podania przyczyn.

14. Od rozstrzygnięć Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach niniejszego Konkursu nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii