Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania kosztów stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2020 r. i kontynuowanych w 2021 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania kosztów stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2020 r. i kontynuowanych w 2021 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

 
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie,
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01, fax (22) 641 15 65,
www.kbpn.gov.pl
na podstawie art. 27 oraz 27a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2019 poz. 852)

ogłasza konkurs na dofinansowanie staży i superwizji klinicznych realizowanych w 2020 roku
i kontynuowanych w 2021 roku w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.

 

1.Dofinansowanie staży i superwizji klinicznych, realizowanych w ramach II modułu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, może zostać przyznane osobom, które spełniają poniższe wymagania:

a)są uczestnikami szkolenia rekomendowanego przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

b)są zatrudnione w jednostkach prowadzących rehabilitację osób uzależnionych na stanowisku związanym z rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków (preferowane będą osoby zatrudnione w wymiarze co najmniej ½ etatu),

c)złożyły wniosek, zgodny z załącznikiem nr 1 ,

d)złożyły zaświadczenie poświadczające zatrudnienie w placówce prowadzącej rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków na stanowisku związanym z rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków, zgodne z załącznikiem nr 2.

2.Komplet dokumentów określony w pkt. 1 należy złożyć w podmiocie szkolącym w wyznaczonym przez kierownika szkolenia terminie.

3.Wnioski o dofinansowanie, przesłane przez uczestników szkoleń bezpośrednio do Krajowego Biura nie będą rozpatrywane.

4.Podmiot szkolący zobowiązany jest do złożenia nadesłanych wniosków do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 3 marca 2020 roku do godz. 16.00. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu wniosków nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

5.Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczęcią podmiotu oraz datą wpłynięcia wniosku do podmiotu szkolącego.

6.Kwota przeznaczona przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na dofinansowanie staży i superwizji klinicznych realizowanych w roku 2020 r. i kontynuowanych w roku 2021 wynosi 156 240 zł.

7.W przypadku dofinansowania realizacji staży i superwizji klinicznej, która kontynuowana będzie w 2021 roku, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwot przyznanego dofinansowania w przypadku braku wystarczających środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją realizacji staży i superwizji klinicznych w 2021 r.

8.Kwota dofinansowania stażu klinicznego, realizowanego w ramach II modułu szkolenia certyfikacyjnego przyznawana jest imiennie i wynosi 460 złotych na realizację stażu przez jedną osobę.

9. Kwota dofinansowania superwizji klinicznej, realizowanej w ramach II modułu szkolenia certyfikacyjnego przyznawana jest imiennie i wynosi 1400 złotych na realizację stażu przez jedną osobę. Kwota ta wyliczona jest na podstawie następujących składowych:

- liczba godzin superwizji objęta dofinansowaniem – 70 h

- stawka dofinansowania jednej godziny superwizji klinicznej przypadającej na uczestnika szkolenia – 20 zł

10.   
a) Dofinansowanie do realizacji staży i superwizji mogą otrzymać maksymalnie 84 osoby ze wszystkich podmiotów szkolących.

b) Jeśli liczba zgłoszeń z danego podmiotu przekroczy 12 osób, natomiast w ramach innych podmiotów zgłosi się mniejsza liczba osób istnieje możliwość przesunięcia środków na dofinansowanie z jednego podmiotu do drugiego, o ile osoby ubiegające się o dofinansowanie spełniają wymagania przyznania dofinansowania określone w punkcie 1. Zwiększenie dofinansowania w ramach jednego podmiotu może być przyznane do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w pkt 6.

11.Decyzja o przyznaniu dofinansowania aplikantom, którzy spełniają wymagania, o których mowa w punkcie 1, podejmowana jest przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na podstawie następujących kryteriów:

a.zatrudnienie w jednostce prowadzącej rehabilitację osób uzależnionych na stanowisku związanym z rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków;

b.wymiar zatrudnienia (preferowane będą osoby zatrudnione w wymiarze co najmniej ½ etatu).

12.O dofinansowaniu kosztów szkolenia w dziedzinie uzależnienia decyduje kolejność wpływu wniosków do podmiotu szkolącego, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Biura

13. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przekaże podmiotom szkolącym w terminie do dnia 23 marca 2020 roku imienną listę osób wraz z podaniem zakresu i kwoty przyznanego dofinansowania. Dane te zostaną zamieszczone również na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja/ Dofinansowanie szkoleń/ Przyznane dofinansowania.

14.Środki finansowe na realizację staży i superwizji klinicznych realizowanych w ramach
II modułu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii uzależnień przekazywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Krajowego Biura a podmiotem realizującym szkolenie.

15. Podmioty szkolące składają wnioski wraz z pismem przewodnim zawierającym imienną listę przesłanych do Biura wniosków.

Podmioty szkolące składają wnioski od dofinansowanie na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

Termin składania wniosków do KBPN przez podmioty szkolące (w przypadku ofert nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego): do 3 marca 2020 r. Oferty należy składać do godziny 16.00.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

 

 
Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński
Treść ogłosznienia

Załączniki:
Załącznik nr 1: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SPECJALSITYCZNEGO SZKOLENIA W DZIEDZINIE TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW ZE ŚRODKOW KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Załącznik nr 2: ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

PROCEDURY I ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO STAŻY I SUPERWIZJI KLINICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH II MODUŁU SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE INSTRUKTORA I SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii