Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Informacja o naborze na szkolenie w dziedzinie uzależnień
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Informacja o naborze na szkolenie w dziedzinie uzależnień
POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII oddział w Katowicach → rekrutacja na szkolenie w 2020r. Informujemy, że w wyniku procedury konkursowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzonej w 2019 r., Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Katowice ,uzyskało uprawnienia do prowadzenia 2 edycji szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.

Szkolenia realizowane przez PTZN będą zgodne z treścią: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2019r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień

Rozporządzenie to wprowadziło zmiany w zasadach prowadzenia szkoleń - najistotniejsze z nich to:

  •  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii  (zwane dalej KBPN) jako jedyna instytucja w Polsce została uprawniona do organizowania konkursów dla podmiotów na uzyskanie rekomendacji do prowadzenia specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień, przyznawania rekomendacji, sprawowania nadzoru nad szkoleniem oraz przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych.                                                                                                                                                                                                                   
  • Program szkoleniowy został zintegrowany i obejmuje zagadnienia dotyczące psychoterapii uzależnienia od narkotyków, alkoholu, uzależnień behawioralnych oraz psychoterapii osób bliskich osób uzależnionych
  • Program przygotowuje do egzaminu w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień w zależności od posiadanego wykształcenia w jednolitej ścieżce szkoleniowej bez podziału na szkolenie w zakresie psychoterapii etapu podstawowego i psychoterapii etapu pogłębionego, oraz bez podziału na Moduł I i Moduł II.

                                                        

Zapraszamy do uczestnictwa w XV Edycji szkolenia w dziedzinie uzależnień

w zakresie:

  1. specjalista psychoterapii uzależnień
  2. instruktor terapii uzależnień

 

SZKOLENIE:

■ przygotowuje do państwowego egzaminu certyfikacyjnego organizowanego przez KBPN w Warszawie-

certyfikat ten uprawnia do wykonywania zawodu i honorowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.                                          

■ przeznaczone jest dla osób pracujących lub planujących pracować zawodowo w podmiocie leczniczym prowadzącym leczenie, rehabilitację lub psychoterapię osób uzależnionych i ich bliskich                        .

 

PROGRAM SZKOLENIA

    

 I  etap szkolenia – część dydaktyczna

 

BLOKI

programowe

Program szkolenia obejmuje

 

Organizacja sesji szkoleniowych

Miejsce
realizacji

                         

Trening interpersonalny

50 godz.

                                                          2 zjazdy pięciodniowe

(obowiązuje obecność 100%)

Wisła

→ cała grupa mieszka
w obiekcie gdzie
realizowany
jest trening

Trening intrapsychiczny

50 godz.

Wykłady

min. 90 godz.

 16 zjazdów                                     (obowiązuje obecność min.80%):

- sesje raz w miesiącu                                             - sesje trzy lub czterodniowe,  w tym weekend,                                      dwie dwumiesięczne przerwy wakacyjne

 

 

Katowice-centrum

→ baza dydaktyczna
Uniwersytetu Śląskiego

 

 

Warsztaty

 

 min. 450 godz.

 

 II etap szkolenia

 

Staż

 

min. 80 godz.

- realizowane po części dydaktycznej i zgodnie z zasadami KBPN

( obowiązuje obecność 100%)

Ośrodki stażowe
z listy placówek
rekomendowanych
przez KBPN

Superwizja

min. 80 godz.

- realizowane po części dydaktycznej i zgodnie z zasadami KBPN

( obowiązuje obecność 100%)

Miejsce uzgodnione
z superwizorem
z listy superwizorów
KBPN

 

Szczegółowy, obowiązujący program szkolenia i zasady szkolenia zamieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2019r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień

 ■  PTZN realizuje program szkolenia psychoterapii uzależnień, w ramach którego uczestnicy nabywają umiejętności diagnozy, psychoterapii i rehabilitacji osób uzależnionych, jak też członków ich rodzin .                                         PTZN organizuje i prowadzi I etap szkolenia i uczestniczy w organizacji II etapu szkolenia.

■  Zespół realizatorów programu tworzą wysokiej klasy specjaliści , posiadający znaczące doświadczenie dydaktyczne i kliniczne: pracownicy naukowi, superwizorzy, trenerzy, lekarze, specjaliści psychoterapii uzależnień z długoletnim stażem ; informacje o realizatorach na naszej stronie: www.ptzn.katowice.pl

 

WARUNKI rekrutacji na SZKOLENIE

Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii , Art..27.ust.7 i 8

 

Instruktor Terapii Uzależnień

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

 

 

■  co najmniej średnie wykształcenie

posiadanie wykształcenia wyższego uzyskanego na kierunkach innych niż wymienione w kolumnie obok

 

posiadanie tytułu zawodowego lekarza lub magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra uzyskany po  studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia

 

UWAGA !:                                                                                                                                     -osoby z dyplomem licencjackim, lub w trakcie ostatnich lat studiów magisterskich na kierunkach wymienionych powyżej, kwalifikowane będą na zakres ”Specjalista”

- do egzaminu z zakresu Specjalista może przystąpić tylko osoba, która uzyskała tytuł magistra

- uczestnik ma 4 lata od rozpoczęcia szkolenia na przystąpienie do egzaminu, w tym czasie musi uzupełnić studia i uzyskać tytuł magistra ; jeśli uczestnik nie spełni tego warunku będzie mógł przystąpić do egzaminu w zakresie instruktora terapii uzależnień.

 

■  uczestnicy szkolenia będą zobowiązani do okazania oryginałów dokumentów na pierwszej sesji szkoleniowej

 

■  Pozostałe warunki dotyczące rekrutacji i realizacji:

- podjęcie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi w trakcie szkolenia (wymóg programowy)

- rekomendujemy , aby osoby z doświadczeniem własnego uzależnienia rozpoczęły szkolenie po ukończonym programie terapii własnej i 4 latach  abstynencji.

- rzetelna realizacja szkolenia i terminowe finansowanie szkolenia 

 

■  Podstawą uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień jest: spełnienie warunków regulaminowych realizacji szkoleniawniesienie wymaganych opłat  →  zaliczenie  wszystkich bloków programowych szkolenia ( etapu I i II)   →  pozytywny wynik egzaminu składanego przed Komisją Egzaminacyjną  powołaną przez KBPN                    w Warszawie.

KOSZTY szkolenia

 

 

 

 

Instruktor  terapii uzależnień

 

Specjalista psychoterapii uzależnień                                                              

 

 Pierwszy etap szkolenia obejmujacy:
trening interpersonalny      i intrapsychiczny, część wykładową i część warsztatową 

 

9 800zł

                                                    płatne w 6 ratach kwartalnych:

3x2000zł + 2x1300zł +1x1200

 

 

9 900zł

płatne w 6 ratach kwartalnych:

3x2000zł + 3x1300zł■ koszty podane w tabeli zawierają także koszty: obsługi administracyjnej
i organizacyjnej szkolenia, materiałów szkoleniowych, ewaluacji oraz sprawdzianów wewnętrznych

■ koszty podane w tabeli nie zawierają kosztów:

- zakwaterowania i wyżywienia w czasie treningów –
ok.350zł dla jednego treningu(nocleg+ śniadanie)

- kosztów zakwaterowania, dojazdów i wyżywienia
w czasie pozostałych sesji szkoleniowych

- kosztów cateringu

- kosztów egzaminu certyfikacyjnego
(koszty te przy każdej edycji egzaminu ustala KBPN, które organizuje egzamin)

 

 

 

 

 

 

Instruktor  terapii uzależnień

 

                                                                                        

Specjalista psychoterapii  uzależnień

 

Drugi etap szkolenia: obejmujący:

staż → 80 godz.                superwizja → 80 godz.

 

 

 

2 500zł

płatne w 2 ratach

 

 

                                                             2 500zł

płatne w 2 ratach

 

                                                                                              

■ Realizacja i finansowanie stażu i superwizji – odbywa się zgodnie z zasadami określanymi przez KBPN

■ Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii  z dnia 29.07.2005r. Dyrektor KBPN może zorganizować konkurs na dofinansowanie uczestnikom tych elementów szkolenia. W przypadku gdy uczestnik szkolenia otrzyma dofinansowanie ze środków KBPN, podany w tabeli koszt stażu i superwizji jest odpowiednio pomniejszony o wysokość dofinansowania z KBPN.

■ Podmiot szkolący uczestniczy w organizowaniu i nadzorowaniu przebiegu stażu i superwizji.

■ Wpłaty za staże i superwizje kliniczne dokonywane są na konto podmiotu szkolącego

■ II etap szkolenia realizowany jest przez -  ośrodki stażowe i superwizorów psychoterapii uzależnień znajdujących się na listach dostępnych na stronie internetowej KBPN : www.narkomania.gov.pl.                                                    

 

 

   

ZGŁOSZENIA  I OPŁATY                                               

   Kandydaci  ubiegający się o przyjęcie na Szkolenie proszeni są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie listem priorytetowym wraz z dokumentami na adres :

Polskie   Towarzystwo  Zapobiegania  Narkomanii  oddział Katowice,

40-009  Katowice   ul. Warszawska 19 , z dopiskiem „Szkolenie XV”

 

Prosimy o dokładną analizę warunków rekrutacji oraz szkolenia                                                                             i  przemyślaną decyzję dotyczącą zgłoszenia na szkolenie.

 

■  Po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń odbędzie się Komisja Kwalifikacyjna ustalająca listę uczestników XV edycji szkolenia. Wszystkie osoby , które przesłały zgłoszenia na szkolenie zostaną powiadomione o wynikach prac Komisji Kwalifikacyjnej.                                                                                                    ■ O przyjęciu na Szkolenie decydują ograniczenia wielkości grupy szkoleniowej i kolejność zgłoszeń oraz: spełnienie wymaganych warunków, przesłanie pełnej dokumentacji , dokonanie wymaganej  wpłaty pierwszej raty ( dotyczy osób z listy po Komisji Kwalifikacyjnej)

Osoby z listy osób zakwalifikowanych do grupy szkoleniowej:

  1. zostaną powiadomione telefonicznie i e-mailowo o tym fakcie
  2. będą zobowiązane do dokonania wpłaty I raty za szkolenie w wyznaczonym terminie ( najprawdopodobniej styczeń/luty 2020r.)
  3. na pierwszej sesji szkoleniowej otrzymają szczegółowy program i harmonogram szkolenia

 

■   Planowany początek szkolenia marzec/kwiecień 2020r.→ po zebraniu wymaganej grupy uczestników z potwierdzoną wpłatą pierwszej raty.

Będziemy informować o stanie rekrutacji na naszej stronie internetowej: www.ptzn.katowice.pl   

 

KONTAKT

W sprawach dotyczących szkolenia można kontaktować się z osobami kierującymi szkoleniem:

 

 

  JOLANTA  FURA – biuro szkolenia PTZN    tel.  32- 206 82 17   w godz.15.oo – 18.oo

                                                                                                          

   MAŁGORZATA   POLECIŃSKA      tel.  kom.  880 433 668;     e-mail:  rzata@tlen.pl                                                                                                  

 Pliki do pobrania:

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii