Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie:

  • Projektu ustawy budżetowej na rok 2020 r.;
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 1240 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.);
  • Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. nr 137 926 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1492);
  • Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r., w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. Urz. MZ Nr 9, poz. 54).

ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Zadanie 2.2. pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Szkolenie grup zawodowych w szczególności takich jak: lekarze psychiatrzy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w 2020 r.

w zł.

1

Pogłębione szkolenie z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej

100 000,00


Zadanie 2.2. pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia:
Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, kierowanych w szczególności do: przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w 2020 r.

w zł.

2

Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego

100 000,00

3

VII Ogólnopolska konferencja Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka, Praktyka.

250 000,00


Zadanie 2.3.1. pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia:
Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w 2020 r.

w zł.

4

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki uniwersalnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji

177 000,00


Zadanie 2.3.1. pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia:
Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w 2020 r.

w zł.

5

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów  programów profilaktyki rozwijających kompetencje profilaktyczne i wychowawcze rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji

60 000,00


Zadanie 2.3.2. pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia
: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe i lokalnie działające podmioty publiczne w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych (np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby).

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w 2020 r.

w zł.

6

Realizacja programów ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków

220 000,00

Zadanie 2.3.2.pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej  interwencji i profilaktyki selektywnej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób używających  środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w 2020 r.

w zł.

7

Realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin

2 200 000,00


Zadanie 2.3.3.pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia:
Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do jednostek lub grup wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w 2020 r.

w zł.

8

Programy profilaktyki wskazującej

1 350 000,00


Zadanie 2.3.4. pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia
: Okresowa ewaluacja programów profilaktyki narkomanii 

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w 2020 r.

w zł.

9

Okresowa ewaluacja programów profilaktyki narkomanii

100 000,00

 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia w roku 2020 wynosi:  4 557 000,00 .

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki finansowe zostaną zmniejszone z przyczyn niezależnych od Biura, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia konkursu.

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu przed upływem terminu składania ofert oraz możliwość przedłużenia terminu ich złożenia i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Oferty powinny być dostarczone w terminie do dnia 14 października 2019 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie oferty w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem oferty do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny ofert, pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.


Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne przeczytanie treści ogłoszenia i wypełnienie oferty według załączonego wzoru. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich naborów, zawierają istotne zmiany. Sporządzenie wniosku niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na poprawność wniosku i jego ocenę.


Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają:

Anna Radomska tel. 22 855 54 69 wew. 108, anna.radomska@kbpn.gov.pl

Katarzyna Sollich tel. 22 855 54 69 wew. 126, katarzyna.sollich@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii