Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konkurs Hazard 09_2019
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021 z terminem składania wniosków do dnia 4 października 2019 roku.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie:

  • 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 r., poz. 1540 z późn. zm.);
  • 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. 2017 r., poz. 2029 z późn. zm.);
  • 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.)
  • upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w zakresie dokonywania czynności określonych w ww. rozporządzeniu, w tym do zawierania, zmiany i rozwiązywania w imieniu Ministra Zdrowia umów na realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 pkt. 1-5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.), o dofinansowanie realizacji zadań w ramach środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, monitorowania i weryfikacji ich realizacji oraz przekazywania środków i ich rozliczania;

ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021 określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz w art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 r., poz. 1540 z późn. zm.);


Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia:
Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.

(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

 2020

2021

1

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do terapeutów uzależnień, lekarzy.

565 400

nie dotyczy

2

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych

200 000

nie dotyczy

3

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych adresowanych do uczestników szkoleń certyfikowanych akredytowanych przez KBPN i PARPA.

300 000

200 000


Zadanie 5.2.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia:
Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

4

Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

250 000

250 000


Zadanie 5.2.1 pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia:
Szkolenie przedstawicieli zawodów mających kontakt z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi (m.in. osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, operatorzy gier losowych, pracownicy socjalni, itp.)

(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

5

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do operatorów gier losowych, ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego.

100 000

nie dotyczy


Zadanie 5.2.1 pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia:
Prowadzenie innych działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym m.in. wydanie publikacji, seminariów przeprowadzenie konferencji.

(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

6

Opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów zawierających podstawowe informacje na temat uzależnień behawioralnych, adresowanych do nauczycieli
i pedagogów, uwzgledniających wnioski i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych ze środków FRPH.

200 000

nie dotyczy

7

Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

160 000

200 000

8

Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problematyki związanej z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

180 000

nie dotyczy

9

Ogólnopolski zjazd realizatorów zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnych.

70 000

nie dotyczy


Zadanie 5.2.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym m.in. prowadzenie kampanii społecznych, wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

10

Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych.

165 000

nie dotyczy

11

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

100 000

nie dotyczy

12

Ogólnopolska kampania społeczna na temat zagrożeń związanych z e-uzależnieniami adresowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

950 000

500 000


Zadanie 5.3.1.pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia
: Realizacja działań służących podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka.

(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

13

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom od hazardu lub innym uzależnieniom behawioralnym.

200 000

200 000

14

Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu.

700 000

nie dotyczy

15

Opracowanie programu dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącego kształtowania prawidłowych nawyków i zachowań ich dzieci w kontakcie z mediami elektronicznymi.

80 000

70 000


Zadanie 5.3.1.pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia:
Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w miejscu pracy

(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

16

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w miejscu pracy.

100 000

nie dotyczy

 
Zadanie 5.3.2. Narodowego Programu Zdrowia
: Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów wczesnej interwencji, profilaktyki selektywnej skierowanych do jednostek lub grup narażonych na czynniki ryzyka.

(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

17

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

200 000

200 000

18

Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

220 000

nie dotyczy


Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia
: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom.

(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

19

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

1 708 400

nie dotyczy

20

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

500 000

nie dotyczy


Zadanie 5.5. Narodowego Programu Zdrowia
: Badania naukowe, epidemiologiczne, monitoring, ewaluacja - wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.

(zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych)

 Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

21

Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

600 000

500 000

22

Zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku do lat 6.

200 000

nie dotyczy

 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia w roku 2020 wynosi: 7 748 800,00 .

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu przed upływem terminu składania wniosków oraz możliwość przedłużenia terminu ich złożenia i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Biuro zastrzega, że w przypadku zadań dwuletnich, realizacja zadania w roku 2021 będzie uzależniona od zapewnienia środków finansowych ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych.

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 4 października 2019 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków, pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

 Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne czytanie treści ogłoszenia i wypełnienie wniosku według załączonego wzoru. Zarówno wzór wniosku, jak i warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich warunków konkursowych, zawierają istotne zmiany. Sporządzenie wniosku niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na nieprzyjęcie wniosku do realizacji.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kbpn.gov.pl, bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 103,104.

W ramach udzielanych wyjaśnień nie będą prowadzone konsultacje w zakresie poprawności zapisów wniosku i uprawnień organizacji do składania wniosków, gdyż leży to w zakresie oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komisję Konkursową.

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 września 2019r. zmianie ulega Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Regulamin postępowania Komisji Konkursowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Dokumenty do pobrania:
- Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Krajowego Biura ds Przeciwdzialania Narkomanii z dnia 11.09.2019
- Załącznik nr 1 - ujednolicona wersja załącznika nr 2 ,,Regulamin postępowania Komisji Konkursowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii"

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii