Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Otwarty konkurs na realizację w 2019 r. zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru wniosków do 31 lipca 2019 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Otwarty konkurs na realizację w 2019 r. i w 2020 r. zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru wniosków do 31 lipca 2019 r.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs wniosków na realizację w 2019 r. i w 2020 r. zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie:

  • 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 nr 201 r., poz. 1540 z późn. zm.);
  • 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. 2017 r., poz. 2029 z późn. zm.);
  • 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. nr 137  poz. 926 z późn. zm.);
  • upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2018 r. w zakresie wydatkowania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zgodnie z art. 88 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z póżn. zm.) na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

ogłasza konkurs wniosków na realizację w 2019 r. i w 2020 r.

zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.  w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi:

Zadanie 2.5 pkt 15 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie

w 2019 r.
w zł

Kwota na zadanie

w 2020 r.
w zł

 

1.

 

Zjawisko przepisywania i używania leków opioidowych.

88 000

88 000

 

2.

 

Zjawisko używania kannabinoidów w celach medycznych

88 000

88 000

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w 2019 r. i w 2020 r. w niniejszym konkursie wynosi: 352 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym 176 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) w 2019 r. oraz 176 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
w 2020 r.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań w niniejszym konkursie. Podana kwota na realizację zadania może ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru wniosków.

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania naboru wniosków przed upływem terminu naboru oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia wniosków i terminu rozstrzygnięcia konkursu wniosków.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku, gdy nie zostanie złożony ani jeden wniosek dofinansowanie bądź w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Ponadto Biuro informuje, że zawarcie umowy z Wnioskodawcą i przyznanie środków na realizację zadania publicznego nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Biuro stosownych środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do 31 lipca 2019 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie oferty w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem pisma do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację w latach 2019-2020 zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020”, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl oraz w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne przeczytanie treści ogłoszenia i wypełnienie wniosku według załączonego wzoru. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich naborów, zawierają zmiany. Sporządzenie wniosku niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na poprawność wniosku i jego ocenę.

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają:

Artur Malczewski, nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 114, artur.malczewski@kbpn.gov.pl

Anna Strzelecka, nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 124, anna.strzelecka@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii