Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Komunikat Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie umieszczenia na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizacji przez podmiot leczniczy staży klinicznych w ramach systemu szkoleń w dziedzinie uzależnień
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Komunikat Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie umieszczenia na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizacji przez podmiot leczniczy staży klinicznych w ramach systemu szkoleń w dziedzinie uzależnień

Komunikat Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie umieszczenia na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizacji przez podmiot leczniczy staży klinicznych w ramach systemu szkoleń w dziedzinie uzależnień

prowadzonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień  (Dz.U. 2019 poz. 766)

Mając na uwadze brzmienie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 766) Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (zwanego dalej „Biurem”) informuje, że podmioty lecznicze zainteresowane prowadzeniem staży klinicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 ww. rozporządzenia zaprasza do składania do Dyrektora Biura wniosków o umieszczenie na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizacji przez podmiot leczniczy staży klinicznych w ramach systemu szkoleń w dziedzinie uzależnień.

Podmioty lecznicze ubiegające się o umieszczenie ww. informacji powinny spełniać wymagania określone w § 2 ust.1 pkt. 5 ww. rozporządzenia, tj;

1) posiadać umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z Narodowym Funduszem Zdrowia;

2) posiadać co najmniej 7 letnie doświadczenie w prowadzeniu leczenia i psychoterapii osób uzależnionych;

3) co najmniej 60% osób udzielających świadczeń w zakresie leczenia i psychoterapii osób uzależnionych posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień;

4) zapewniać szkolenia praktyczne oraz możliwość zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie zajęć teoretycznych i warsztatowych, w tym w zakresie oddziaływań diagnostycznych, motywujących, psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej, oraz w zakresie metod o udokumentowanej skuteczności;

5)   uzyskać pozytywną opinię dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w ww. pkt 1-4.

Zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia Dyrektor Biura po stwierdzeniu spełnienia przez podmiot leczniczy ww. wymagań umieszcza na stronie internetowej informację o realizowaniu przez ten podmiot leczniczy stażu klinicznego.

Dyrektor Biura w celu stwierdzenia spełniania przez podmiot leczniczy ww. wymagań zastrzega sobie prawo skierowania do podmiotu leczniczego prośby o dodatkowe wyjaśnienia lub przesłanie dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w treści ww. rozporządzenia.

Równocześnie Dyrektor Biura zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizytacji w podmiocie leczniczym w celu stwierdzenia spełnienia wymagań określonych ww. rozporządzeniem.

Wizytacja zostanie przeprowadzona przez Zespół wskazany przez Dyrektora Biura, w skład którego wchodzi co najmniej jeden superwizor psychoterapii uzależnień i co najmniej jeden specjalista psychoterapii uzależnień.

Podmioty lecznicze zainteresowane prowadzeniem staży klinicznych w ramach systemu szkoleń w dziedzinie uzależnień prowadzonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień i umieszczeniem na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizacji staży klinicznych proszone są o przesłanie:

1.Informacji dotyczących podmiotu leczniczego składającego wniosek o umieszczenie na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizacji stażu klinicznego w ramach systemu szkolenia w dziedzinie uzależnień (Załącznik nr 1)

2.Oświadczenie podmiotu leczniczego (Załącznik nr 2)

3.Wniosku podmiotu leczniczego w sprawie umieszczenia na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizacji staży klinicznych w ramach systemu szkoleń w dziedzinie uzależnień prowadzonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Załącznik nr 3)

4.Oświadczenie podmiotu leczniczego o informowaniu Biura o zmianie okoliczności wpływających na spełnienie wymagań dla  podmiotu leczniczego realizującego staż kliniczny (Załącznik nr 4

Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54

02-776 Warszawa

lub składać bezpośrednio w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Podpisane dokumenty należy również przesłać w formie skanu na adres e-mail: paulina.gmurczyk@kbpn.gov.pl.

W celu zapewnienia realizacji postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w przedmiocie umieszczenia na stronie internetowej Biura informacji o podmiotach leczniczych prowadzących staż kliniczny w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień, Dyrektor Biura zaprasza do przesłania ww. wniosków do dnia do dnia 15 lipca 2019 r. jednocześnie informując, że ww. termin jest terminem instrukcyjnym.

Dyrektor Biura umieści na stronie internetowej Krajowego Biura informację o podmiotach leczniczych prowadzących staż kliniczny w ramach szkolenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień do dnia 31 października 2019 r.

 

Warszawa, dnia 5 czerwca 2019 r.
Dyrektor Krajowego Biura
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr JabłońskiZałączniki:
Załącznik nr 1- Informacje dotyczące podmiotu leczniczego
Załącznik nr 2- Oświadczenie podmiotu leczniczego
Załącznik nr 3- Wniosek podmiotu leczniczego w sprawie umieszczenia na stronie internetowej
Załącznik nr 4- Oświadczenie podmiotu leczniczego o informowaniu Biura o zmianie okoliczności wpływających na spełnienie wymagań dla podmiotu leczniczego realizującego staż kliniczny
 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii