Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ZARZĄDZENIE Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 04 czerwca 2019 roku zmieniające ZARZĄDZENIE z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na wybór programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
ZARZĄDZENIE 11/2019 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 04 czerwca 2019 roku zmieniające ZARZĄDZENIE 10/2019 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na wybór programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

ZARZĄDZENIE 11/2019
Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
z dnia 04 czerwca 2019 roku
zmieniające
ZARZĄDZENIE 10/2019
Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
z dnia 31 maja 2019 roku
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na wybór programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie:
specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień
 
§1

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie na podstawie § 2 ust 3 Załącznika nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 54 z późn. zm.) zarządza co następuje:

1.      Wprowadza się zmianę treści pkt 12 załącznika nr 3 „Karta oceny” do  Zarządzenia 10/2019 Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na wybór programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie: specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień z brzmienia:

12.   Czy co najmniej 60 % osób realizujących program szkolenia posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień w dziedzinie uzależnienia od narkotyków oraz co najmniej 7-letni staż pracy w terapii osób uzależnionych, a pozostałe osoby posiadają kwalifikacje w dziedzinie psychologii, medycyny, pedagogiki, filozofii, resocjalizacji, socjologii, pracy socjalnej, nauk o rodzinie lub teologii ?

             nadając mu nowe brzmienie:

12.   Czy co najmniej 60 % osób przeprowadzających szkolenie posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień oraz co najmniej 7-letni staż pracy w terapii osób uzależnionych, a pozostałe osoby posiadają co najmniej tytuł zawodowy lekarza lub tytuł magistra oraz kompetencje adekwatne do zakresu tematycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień ?


2.      Nadaje się jednolite brzmienie załącznika nr 3 „Karta oceny” do  Zarządzenia 10/2019 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§3

Załączniki do niniejszego zarządzenia stanowią:

Załącznik nr 1- ujednolicona wersja załącznika nr 3 – Karta Oceny
 
§4

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 
                                                                                       Dyrektor Krajowego Biura
do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii
 
                                                                                      Piotr Jabłoński


• Załącznik nr 1- ujednolicona wersja załącznika nr 3 – Karta Oceny
 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii