Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie listy wniosków na realizację w 2019 r. zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia z terminem naboru do dnia 9 kwietnia br.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy wniosków na realizację w 2019 r. zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia z terminem naboru do dnia 9 kwietnia br.
Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu dzisiejszym listę wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz listę wniosków odrzuconych oraz oddalonych.

Każdy z Wnioskodawców zostanie zawiadomiony o wyniku konkursu pocztą elektroniczną. Informacja zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego zadania.

Wyłonieni Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia aktualnego preliminarza realizacji zadania w systemie elektronicznym Trimtab  https://app.kbpn.pl/KBPN/ niezwłocznie
po otrzymaniu informacji elektronicznej.

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się. Wnioskodawców, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu, otrzymają
za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

Zwraca się uwagę Wnioskodawców na przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie zgodnie z przyjętym zakresem działań wskazanym w przesłanej informacji. 

Uwaga: Pod  harmonogramem przekazywania transz należy obowiązkowo umieścić wydzielony numer rachunku bankowego służący do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych wyłącznie z realizacją zadania zleconego finansowanego w zakresie przeciwdziałania narkomanii z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Ww. numer rachunku zostanie umieszczony w treści umowy na 2019 r.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy
na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania
ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Dodatkowych informacji dotyczących rozstrzygnięcia konkursu udziela:
p. Anna Strzelecka, nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 124, adres e-mail: anna.strzelecka@kbpn.gov.pl

W kwestiach finansowych informacji udziela:
p. Beata Orzechowska, nr tel.: (22) 649 66 59, wew. 109, adres e-mail: beata.orzechowska@kbpn.gov.pl

W razie pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o kontakt z p. Pawłem Łupiną, nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 122, nr tel. kom.: 508 856 954 (poniedziałek-piątek od godz. 9:00-16:00),  adres e-mail: pawel.lupina@kbpn.gov.pl

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii