Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie przygotowujące realizatorów programu FreD goes net
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza nabór na szkolenie przygotowujące realizatorów programu FreD goes net
Program FreD jest, opracowanym w Niemczech, programem wczesnej interwencji przeznaczonym dla młodzieży używającej narkotyków okazjonalnie lub szkodliwie. Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej; realizowany jest w formie zajęć w małych grupach, z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego.

Oficjalna strona programu: http://programfred.pl/                        

Treść ogłoszenia do pobrania

W latach 2007-2010 Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało i pilotażowo wdrożyło program w Polsce, w ramach międzynarodowego projektu FreD goes net, koordynowanego przez Landschaftsverband Westfalen Lippe – Koordinationsstelle Sucht z siedzibą w Münster.

Cele szkolenia:

 • Przygotowanie realizatorów uprawnionych do prowadzenia zajęć dla młodzieży używającej narkotyków, zgodnie z programem FreD
 • Wzmocnienie współpracy osób i instytucji w zakresie wczesnej interwencji
 • Upowszechnienie programu rekomendowanego w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Termin szkolenia: 27 – 30 maja 2019 roku

Miejsce  szkolenia:  Warszawa
Szczegółowe informacje na temat ośrodka szkoleniowego zostaną przekazane uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym.

Wykładowca: Szkolenie będzie prowadzone przez koordynatora programu oraz certyfikowanego trenera: dialogu motywującego i programu FreD goes net.

Planowana liczba uczestników: 18 osób


Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie

Wymagania dotyczące kandydatów:

 • osoby, które mają możliwość i są zdecydowane realizować program
 • osoby zatrudnione w placówce tj. poradnia, punkt konsultacyjny, ośrodek profilaktyki lub będące w stałej współpracy z Organizacją Pozarządową realizując działania z zakresu profilaktyki narkomanii
 • osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji działań / programów profilaktyki narkomanii wśród młodzieży (w tym np. współprowadzenie programu FreD)
 • osoby posiadające umiejętności pracy grupowej z młodzieżą
 • osoby posiadające wykształcenie mające zastosowanie w profilaktyce narkomanii (preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, szkolenie w zakresie specjalisty lub instruktora psychoterapii uzależnień)

 Wymagania dotyczące placówki:

 • placówka dysponuje warunkami lokalowymi odpowiednimi do prowadzenia zajęć grupowych
 • placówka jest realizatorem programów z zakresu profilaktyki narkomanii, w szczególności działań adresowanych do młodzieży używającej narkotyków
 • placówka deklaruje, że będzie realizować program FreD
 • placówka prowadzi współpracę z lokalnymi instytucjami tj. szkoła, policja, sąd
 • w szczególności zapraszamy placówki z województw, w których brakuje czynnych realizatorów i program jest mało dostępny (http://programfred.pl/placowki)
 • niedopuszczalne jest realizowanie programu w szkołach i placówkach stacjonarnych, np: w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, internatach, bursach, ośrodkach terapeutycznych, szpitalach.

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

 • termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 kwietnia 2019 roku
 • zgłoszenia osób powinny być dokonane przez placówkę, w której osoby są zatrudnione
 • w ramach jednej placówki mogą być zgłoszone maksymalnie dwie osoby (w przypadku dużej liczby zgłoszeń Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość przyjęcia tylko jednej osoby z danej placówki)
 • dokumenty zgłoszeniowe należy czytelnie wypełnić w całości, wydrukować, podstemplować podpisać, a następnie przesłać w formie skanu na adres: profilaktyka@kbpn.gov.pl – w temacie wiadomości proszę umieścić treść: „ Nazwisko Imię Zgłoszenie program FreD 05.2019 ”
 • każde poprawnie wypełnione zgłoszenie zostanie rozpatrzone
 • zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieczytelnie zostaną odrzucone (proszę o sprawdzenie jakości oraz kompletności przesyłanych dokumentów)

Przyjęcie na szkolenie:

 • o zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia powyższych wymagań
 • kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia
 • Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów z placówek, które sygnalizowały szczególną potrzebę przeszkolenia dodatkowych realizatorów
 • wszystkie osoby, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną do dnia 26 kwietnia 2019 roku poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na szkolenie
 • w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu osoba zakwalifikowania zobowiązana jest do poinformowania organizatora o rezygnacji w terminie do 6 maja 2019 roku.

Formularz zgłoszenia na szkolenie do pobrania (*.doc)
Do druku: 1. Formularz zgłoszenia, 2. Informacja i zgoda placówki 3. Zgoda na przetwarzanie danych. 
Do wiadomości: Klauzula informacyjna dot. Ochrony Prywatności


Koszty uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione bez opłat:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie (obiad, przerwa kawowa, kolacja)

Krajowe Biuro informuje, że nie pokrywa kosztów zakwaterowania uczestników szkolenia. Uczestnicy szkolenia będą mogli na własny koszt skorzystać z noclegów w ośrodku, w którym odbędzie się szkolenie w preferencyjnych cenach lub mogą na własny koszt skorzystać z innego ośrodka/hotelu.


Dane kontaktowe:

profilaktyka@kbpn.gov.pl
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
Tel.:  (22) 641 15 01 Fax.  (22)  641 15 65

Osoba odpowiedzialna za szkolenie:
Bartosz Kehl
Tel. 22 641 15 01 wew. 116
bartosz.kehl@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii