Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie do stazy i superwizji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania kosztów stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2019 r. i kontynuowanych w 2020 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa tel. (22) 641 15 01, fax (22) 641 15 65, www.kbpn.gov.pl

na podstawie art. 27 oraz 27a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485 z późn. zm) ogłasza konkurs na dofinansowanie staży i superwizji klinicznych realizowanych w 2019 roku i kontynuowanych w 2020 roku w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.

1) Dofinansowanie staży i superwizji klinicznych, realizowanych w ramach II modułu* specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, może zostać przyznane osobom, które spełniają poniższe warunki:

a) są uczestnikami szkolenia rekomendowanego przez Dyrektora Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii,

b) są zatrudnione w jednostkach prowadzących leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków (preferowane będą osoby zatrudnione w wymiarze co najmniej ½ etatu),

c) złożyły wniosek, zgodny z załącznikiem nr 1,

d) złożyły zaświadczenie poświadczające zatrudnienie w placówce prowadzącej rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków, zgodne z załącznikiem nr 2.

2. Wymagany komplet dokumentów należy złożyć w podmiocie szkolącym w wyznaczonym przez kierownika programu terminie. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Zaświadczenia o zatrudnieniu złożone na wzorze innym niż dołączony do ogłoszenia nie będą uznawane.

3. Wnioski o dofinansowanie, przesłane przez uczestników szkoleń bezpośrednio do Krajowego Biura nie będą rozpatrywane.

4. Podmiot szkolący zobowiązany jest do złożenia nadesłanych wniosków do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku do godz. 16.00. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu wniosków nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

5. Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczęcią podmiotu oraz datą wpłynięcia wniosku do podmiotu szkolącego.

6. Kwota przeznaczona przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na dofinansowanie staży i superwizji klinicznych realizowanych w roku 2019 i kontynuowanych w roku 2020 wynosi 156 240 zł.

7. W przypadku dofinansowania realizacji staży i superwizji klinicznej, która kontynuowana będzie w 2020 roku, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwot przyznanego dofinansowania w przypadku braku wystarczających środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją realizacji staży i superwizji klinicznych w 2020 r.

8. Kwota dofinansowania stażu klinicznego, realizowanego w ramach II modułu szkolenia certyfikacyjnego przyznawana jest imiennie i wynosi 460 złotych na realizację stażu przez jedną osobę.

9. Kwota dofinansowania superwizji klinicznej, przypadająca na jednego uczestnika szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków wynosi 1400 zł. Kwota ta wyliczona jest na podstawie następujących składowych:

- liczba godzin superwizji objęta dofinansowaniem – 70 h

- stawka dofinansowania jednej godziny superwizji klinicznej przypadającej na uczestnika szkolenia – 20 zł


10.
a) Dofinansowanie do realizacji staży i superwizji mogą otrzymać maksymalnie 84 osoby ze wszystkich podmiotów szkolących (co oznacza, że na podmiot szkolący przypada 12 osób).

b) Jeśli liczba zgłoszeń z danego podmiotu przekroczy 12 osób, natomiast w ramach innych podmiotów zgłosi się mniejsza liczba osób istnieje możliwość przesunięcia środków na dofinansowanie z jednego podmiotu do drugiego, o ile osoby ubiegające się o dofinansowanie spełniają kryteria przyznania dofinansowania określone w punktach 1 i 2. Zwiększenie dofinansowania w ramach jednego podmiotu może być przyznane do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w pkt 6.

11. Decyzja o przyznaniu dofinansowania aplikantom, którzy spełniają wymagania, o których mowa w punkcie 1 i 2, podejmowana jest przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na podstawie następujących kryteriów:
- zatrudnienie w jednostce prowadzącej leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych;
- zatrudnienie na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków;
- wymiar zatrudnienia (preferowane będą osoby zatrudnione w wymiarze co najmniej ½ etatu);
- długość stażu pracy w podmiotach zajmujących się rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków na stanowiskach związanych z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków (pierwszeństwo mają osoby o dłuższym stażu pracy z osobami uzależnionymi);
- daty odbycia stażu i superwizji (pierwszeństwo będą miały osoby, których staż i superwizja zaplanowane są na 2018 rok).

12. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przekaże podmiotom szkolącym w terminie do dnia 25 stycznia 2019 roku imienną listę osób wraz z podaniem zakresu i kwoty przyznanego dofinansowania. Dane te zostaną zamieszczone również na stronie kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja/ Dofinansowanie szkoleń/ Przyznane dofinansowania.

13. Środki finansowe na realizację staży i superwizji klinicznych realizowanych w ramach II modułu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii uzależnień przekazywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Krajowego Biura a podmiotem realizującym szkolenie.

Oferty prosimy kierować na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

Termin składania ofert do KBPN przez podmioty szkolące (w przypadku ofert nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego): do 15.01.2019 r. Oferty należy składać do godziny 16.00.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

Dyrektor Krajowego Biura
ds.Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

*Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie dofinansowuje staży realizowanych w ramach modułu I szkolenia.

Załączniki:

Ogłoszenie w formacie Word

Załącznik nr 1: Wniosek o przyznanie dofinansowania do realizacji stażu i superwizji klinicznej w ramach modułu II specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków.

Załącznik nr 2: Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu

Procedury i zasady przyznawania dofinansowania do kosztów staży i superwizji klinicznych realizowanych w ramach ii modułu specjalistycznego szkolenia w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii