Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie wyników h9
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie listy ofert na realizację w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z terminem naboru do dnia 18 września 2018 r.
Lista ofert, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz listę ofert odrzuconych i listę ofert oddalonych.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu dzisiejszym listę ofert, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania w 2019 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz listę ofert odrzuconych i listę ofert oddalonych.

Jednocześnie informujemy, że finansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w 2020 roku odbędzie się do wysokości środków przyznanych przez Ministra Zdrowia w planie finansowym wydatków na rok 2020.   

Każdy z Oferentów zostanie zawiadomiony o wyniku konkursu pocztą elektroniczną. Informacja zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego zadania.

Wyłonieni Oferenci zobowiązani są do złożenia aktualnego preliminarza realizacji zadania w systemie elektronicznym Trimtab  https://app.kbpn.pl/KBPN/ w terminie do dnia 10 grudnia 2018r.

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się. Oferentów, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu, otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

Zwraca się uwagę Oferentów na przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie zgodnie z przyjętym zakresem działań wskazanym w przesłanej informacji. 

Uwaga: Pod  harmonogramem przekazywania transz należy obowiązkowo umieścić wydzielony numer rachunku bankowego służący do dokonywania wszystkich operacji finansowych związanych wyłącznie z realizacją zadania zleconego finansowanego w zakresie przeciwdziałania narkomanii z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Ww. numer rachunku zostanie umieszczony w treści umowy na 2019 r.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Dodatkowych informacji dotyczących rozstrzygnięcia konkursu udzielają:

Katarzyna Żylińska tel. 22 855 54 69 wew. 119, katarzyna.zylinska@kbpn.gov.pl   Anna Radomska tel. 22 641 15 01 wew. 108, anna.radomska@kbpn.gov.pl

 W kwestiach finansowych informacji udzielają:

Małgorzata Krzewska tel. 22 649 66 59 wew.106, malgorzata.krzewska@kbpn.gov.pl Beata Orzechowska tel. 22 649 66 59 wew. 109, beata.orzechowska@kbpn.gov.pl Katarzyna Marczewska–Podobas tel. 22 649 66 59 wew. 102, katarzyna.marczewska-podobas@kbpn.gov.pl

W razie pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o kontakt z p. Pawłem Łupiną tel. 22 855 54 69 wew. 122, tel. 508 856 954 (poniedziałek – piątek od godz. 9 – 16),  pawel.lupina@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii