Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konkurs Poradnia 2019-2020
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania: prowadzenie poradni internetowej www.narkomania.org.pl
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie art. 13 pkt. 1 oraz art. 9 ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157r. poz. 1240 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) w związku z art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz działając na podstawie pełnomocnictwa Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2011 r.,

 

ogłasza konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020:

Zadania 2.3.3 pkt 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych  z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

 

ZADANIE
PROWADZENIE PORADNI INTERNETOWEJ WWW.NARKOMANIA.ORG.PL

Łączna kwota przeznaczona w konkursie na realizację zadania w latach 2019-2020 wynosi 200 000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych), w tym:

 w 2019 roku - 100 000  zł (sto tysięcy  złotych)

w 2020 roku -100 000 zł. (sto tysięcy złotych).

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadania w niniejszym konkursie. Podane kwoty na realizację zadania mogą ulec zmianie po przyjęciu przez Sejm Ustawy budżetowej na rok 2019 i 2020 lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem. 

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku gdy nie zostanie złożona ani jedna  oferta  na realizację zadania, bądź w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Oferty powinny być dostarczone w terminie do 22 listopada 2018 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie oferty w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem pisma do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny ofert pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi
w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację w latach 2019 - 2020  zadania 2.3.3. pkt 2  Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020”, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl oraz w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Dokumenty do pobrania:

 

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne przeczytanie treści ogłoszenia i wypełnienie oferty według załączonego wzoru. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich naborów, zawierają istotne zmiany. Sporządzenie oferty niezgodnie z obowiązującym wzorem                          i warunkami może wpłynąć na poprawność wniosku i jego ocenę.

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela Anna Radomska tel. 22 855 54 69 wew. 108, anna.radomska@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii