Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / PTZN nabór na szkolenie
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w XIV Edycji Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków

REKRUTACJA DO SZKOLENIA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA, XIV EDYCJA SZKOLENIA JEST W TRAKCIE REALIZACJI OD GRUDNIA 2018 r.


POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII
Oddział w Katowicach
zaprasza do uczestnictwa w XIV Edycji Specjalistycznego Szkolenia
w
Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków
w zakresie:
INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ
SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Program szkoleniowy został zatwierdzony i rekomendowany przezDyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Uzyskany w naszym szkoleniu certyfikat jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

PROGRAM

■ Szkolenie dla Specjalistów Psychoterapii Uzależnień oraz dla Instruktorów Terapii Uzależnień jest realizowane w dwóch wersjach i obejmuje treści programowe określone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBdsPN)

I  rok szkolenia

BLOKI programowe

Osoby, które nie pracowały w terapii osób uzależnionych od narkotyków, lub pracowały mniej niż  2 lata realizują Program poszerzony: I + II Moduł

Osoby mające więcej niż 2 lata doświadczeń w terapii osób uzależnionych od narkotyków realizują Program podstawowy: II Moduł

Trening interpersonalny

min.40godz.

min.40godz.

Trening intrapsychiczny

min.40godz.

min.40godz.

Wykłady + warsztaty+ seminaria

min.400 godz.

min.250 godz.

Staż

120godz.

  II rok

Staż

80 godz.

80 godz.

Superwizja

70 godz.

70 godz.

 

WARUNKI niezbędne do rekrutacji na SZKOLENIE

 

Instruktor Terapii Uzależnień

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

■  co najmniej średnie wykształcenie
■ dla osób chcących realizować szkolenie w zakresie II Modułu → poświadczenie o co najmniej dwuletniej praktyce w terapii osób uzależnionych od narkotyków                             

licencjat, lub rozpoczęte/ukończone studia wyższe na wybranych kierunkach*
■ dla osób chcących realizować szkolenie w zakresie II Modułu -→ poświadczenie o co najmniej dwuletniej praktyce w terapii osób uzależnionych od narkotyków 

UWAGA :  

■ egzamin certyfikacyjny z zakresu specjalista psychoterapii uzależnień może zdawać tylko osoba, która posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoba, która uzyskała tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia      
                      
■ osoby z doświadczeniem własnego uzależnienia – warunek przyjęcia na szkolenie to  minimum 4 lata  abstynencji i ukończony program terapii własnej

■ uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego w okresie do 4 lat od rozpoczęcia szkolenia                                                                                                               

■  Podstawą uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień jest: spełnienie warunków regulaminowych → wniesienie wymaganych opłat  →  zaliczenie  wszystkich bloków programowych szkolenia → zaliczenie egzaminu składanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez KBPN w Warszawie.

 

KOSZT pierwszego roku SZKOLENIA-część dydaktyczna

Program poszerzony: I + II Moduł
koszty części dydaktycznej i treningowej oraz stażu (120 godz.)
pierwszy rok szkolenia

Program podstawowy: II Moduł
koszty części dydaktycznej i treningowej
pierwszy rok szkolenia

 

Płatności
pierwszy rok szkolenia - raty kwartalne

Instruktor terapii uzależnień

 7200zł+460zł(staż)

 5600zł

płatne w 4 ratach

Specjalista psychoterapii  uzależnień

7500zł+460zł(staż)

5900zł

płatne w 4 ratach

KOSZT drugiego roku SZKOLENIA – staż  i superwizja

■  KBdsPN dofinansowuje uczestnikom drugi rok szkolenia( staż + superwizja) – zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronach: www.narkomania.gov.pl.

Brak kosztów w sytuacji uzyskania dofinansowania

■ Koszty drugiego roku bez dofinansowania to 1860zł –instruktorzy i specjaliści.- zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronach: www.narkomania.gov.pl

Płatne w dwóch ratach w drugim roku szkolenia

  • koszty zakwaterowania , wyżywienia i dojazdów pokrywają uczestnicy szkolenia we własnym zakresie
  • dla realizacji superwizji niezbędny jest praca terapeutyczna z pacjentami uzależnionymi od narkotyków

INFORMACJE o SZKOLENIU PTZN

Zajęcia dydaktyczne

w  Katowicac h  -   baza dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego

Treningi

w Wiśle ( Beskid Śląski) → cała grupa mieszka w miejscu realizacji treningu

Staże

w placówkach stażowych rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Superwizja

w miejscu uzgodnionym z wybranym  superwizorem ( z krajowej listy superwizorów)

■ Część dydaktyczna programu będzie realizowana w trybie sesji trzy lub czterodniowych - w tym weekend, raz w miesiącu (z przerwą wakacyjną).

■ Szczegółowy, obowiązujący program szkolenia i zasady szkolenia zamieszczone są na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - www.narkomania.gov.pl.

■  Zespół realizatorów programu składa się z wysokiej klasy specjalistów  , posiadających znaczące doświadczenie dydaktyczne i kliniczne : pracownicy naukowi, superwizorzy, trenerzy, lekarze, specjaliści terapii uzależnień z długoletnim stażem ; informacje o realizatorach na naszej stronie: www.ptzn.katowice.pl

 

ZGŁOSZENIA  I OPŁATY                                               

   Kandydaci  ubiegający się o przyjęcie na Szkolenie proszeni są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie listem priorytetowym wraz z dokumentami na adres :

Polskie   Towarzystwo  Zapobiegania  Narkomanii  oddział Katowice, 40-009  Katowice   ul. Warszawska 19, z dopiskiem „Szkolenie XIV”

 ■ Szkolenie prowadzone jest w małych grupach, dlatego ilość miejsc jest ograniczona - prosimy o możliwie szybkie nadsyłanie zgłoszeń; o przyjęciu na Szkolenie decyduje spełnienie wymaganych warunków, pełna dokumentacja  i kolejność zgłoszeń.

■   Planowany początek szkolenia – po zebraniu wymaganej grupy uczestników , najpóźniej styczeń/luty 2019r.
                                                                                                                                                          ■   Osoby przyjęte na Szkolenie :
1) zostaną powiadomione telefonicznie i e-mailowo o przyjęciu na szkolenie, o szczegółowym programie zajęć, oraz o miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć – będzie to możliwe po zebraniu grupy szkoleniowej – będziemy państwa informować o stanie rekrutacji na naszej stronie internetowej: www.ptzn.katowice.pl  
2) będą zobowiązane do dokonania wpłaty I raty za szkolenie w wyznaczonym terminie
3) na pierwszej sesji szkoleniowej otrzymają szczegółowy program i całoroczny harmonogram szkolenia

KONTAKT

W sprawach dotyczących szkolenia można się kontaktować z osobami kierującymi szkoleniem

Informacje: tel. 880 433 668;  32 206 82 17 (od 15.00-18.00), e-mail: rzata@tlen.pl

Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii