Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Szkolenie organizowane przez Fundację MARATON w zakresie rekomendowanego programu z profilaktyki selektywnej pn.: Program Wzmacniania Rodziny 10-14
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Szkolenie organizowane przez Fundację MARATON w zakresie rekomendowanego programu z profilaktyki selektywnej pn.: Program Wzmacniania Rodziny 10-14
Fundacja MARATON zaprasza do udziału w warsztatach szkoleniowych w zakresie rekomendowanego programu pn.: „Program Wzmacniania Rodziny 10-14”. „Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”


Tematyka szkolenia:
Szkolenie ma formę wykładowo – warsztatową i ma na celu zapoznanie z treścią Programu
Wzmacniania Rodziny 10-14 oraz nadanie uprawnień do jego realizacji.

1. Warunki udziału w szkoleniu:
1.1 szkolenie jest skierowane do:
- pracowników oświaty, asystentów rodziny
- psychologów, pedagogów i psychoprofilaktyków pracujących w organizacjach
pozarządowych
- instruktorów i terapeutów uzależnień
1.2 w warsztatach biorą udział zespoły trzyosobowe,
1.3 istnieje możliwość przeszkolenia pojedynczych osób tylko w celu uzupełnienia istniejących już zespołów
1.4 aby dokonać zgłoszenia zespołu na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [każda
osoba własny] – dostępny na stronie www.fundacja-maraton.pl, zakładka „PWR 10-14”

http://www.fundacja-maraton.pl/pwr-10-14/2013-01-29-13-47-47/formularz-zgoszeniowy.html

*W każdym szkoleniu biorą udział trzy zespoły, więc o wyborze terminu decyduje spełnienie
powyższych warunków, kompletność nadesłanej dokumentacji i kolejność zgłoszeń

2. Miejsce szkolenia:
Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON
ul. Elektoralna 26
Warszawa

3. Termin (jeden do wyboru):
7-8 września 2018
14-15 września 2018
5-6 października 2018
26-27 października 2018
16-17 listopada 2018

4. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat Edukatora Rodzinnego w zakresie Programu
Wzmacniania Rodziny 10-14 w oparciu o Zaświadczenie Nr 26/K/12 wydane przez Urząd
Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz na
podstawie upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy nr GP-0052/1413/2011 o wpisie do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

5. Dwudniowe warsztaty są częścią teoretyczną szkolenia. Każdy zespół w okresie roku od jej
zakończenia jest zobowiązany przeprowadzić jeden cykl warsztatów z rodzinami we własnym
środowisku w ramach części praktycznej szkolenia. Po przekazaniu właściwej dokumentacji
Fundacji MARATON uczestnicy otrzymują ostateczne certyfikaty Edukatora Rodzinnego w
zakresie Programu Wzmacniania Rodziny 10-14

7. Co finansujemy?
Fundacja jako organizator szkolenia pokrywa koszty związane z realizacją szkolenia, zakupem
materiałów edukacyjnych - każdy zespół otrzyma jeden komplet materiałów do realizacji zajęć – podręczniki, płyty DVD, ulotki

8. Zakwaterowanie – każdy uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu i noclegu

Realizatorzy szkolenia:
Grażyna Zimak i Janusz Zimak
Dodatkowe informacje:
Grażyna Zimak tel. 603 703 321; biuro@fundacja-maraton.pl , grazynamaraton@o2.pl 
Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii