Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru ofert do 21 marca 2018 r. (dotyczy głównie projektów badawczych)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru ofert do 21 marca 2018 r. (dotyczy głównie projektów badawczych)
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru ofert do 21 marca 2018 r.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie art. 13 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) w związku z art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 471), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2371 z późn. zm.)  oraz w związku z art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) i działając w ramach upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2016 r., ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.  w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Zadanie 2.5. pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia:  Realizacja badań ilościowych w populacji generalnej i wśród młodzieży szkolnej (m.in.: ESPAD, „Młodzież”), prowadzonych co najmniej co cztery lata według metodologii EMCDDA.  

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

1.

Badanie w populacji generalnej na temat rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, tytoniu i „dopalaczy”) oraz opinii i postaw w tym zakresie na reprezentatywnej próbie mieszkańców naszego kraju.

280 000

120 000

Nie dotyczy

Zadanie 2.5. pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja badań jakościowych, przeprowadzanych co najmniej co trzy lata, wśród użytkowników środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

2.

Badanie z zastosowaniem metod jakościowych mające na celu pogłębioną analizę wyników lub zjawisk zidentyfikowanych w badaniach ilościowych ESPAD.

100 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zadanie 2.5. pkt 15  Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

3.

Konkurs badawczy dotyczący następujących tematów:

3a

Opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć tzw. dopalaczami.

416 814,40

783 000

Nie dotyczy

3b

Badanie pilotażowe mające na celu przygotowanie podstaw do stworzenia zintegrowanego programu profilaktyki używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w środowisku lokalnym.

300 000

50 000

Nie dotyczy

Zadanie 2.6. pkt 6 Narodowego Programu Zdrowia:  Opracowanie i wdrażanie projektów wsparcia z zakresu ograniczania popytu i podaży narkotyków w krajach trzecich (nienależących do UE).

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

4.

Projekt wsparcia systemu przeciwdziałania

narkomanii w Gruzji.

170 000

80 000

Nie dotyczy

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w konkursie wynosi:

w 2018 roku – 1 266 814,40  zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czternaście złotych i czterdzieści groszy), w 2019 roku – 1 033 000 zł (jeden milion  trzydzieści trzy  tysiące złotych).

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie po przyjęciu przez Sejm Ustawy budżetowej na rok 2019 oraz 2020 lub w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem. 

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku gdy nie zostanie złożona ani jedna oferta na realizację zadania bądź w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Ponadto Biuro informuje, że zawarcie umowy z Oferentem i przyznanie środków na realizację zadania publicznego nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Biuro stosownych środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Biuro zastrzega, że w przypadku zadań kilkuletnich, realizacja zadania w roku 2019 i 2020 będzie uzależniona od zapewnienia środków finansowych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych do dyspozycji Biura przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia (dalej NPZ). Kwota środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 lub 2020 będzie określana w drodze odrębnych umów, w przypadku braku zapewnienia środków finansowych na lata 2019 lub 2020 – umowa nie zostanie zawarta.

Oferty powinny być dostarczone w terminie do 21 marca 2018 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie oferty w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem pisma do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny ofert pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację w 2018 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020”, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl oraz w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Dokumenty do pobrania:


UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne przeczytanie treści ogłoszenia i wypełnienie oferty według załączonego wzoru. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich naborów, zawierają istotne zmiany. Sporządzenie oferty niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na poprawność oferty i jej ocenę.

Dodatkowych informacji na temat otwartego konkursu ofert udzielają:

p. Artur Malczewski, nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 114, artur.malczewski@kbpn.gov.pl
p. Anna Strzelecka, nr te.: (22) 855 54 69, wew. 124, anna.strzelecka@kbpn.gov.pl


 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii