Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru wniosków do 20 marca 2018 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z terminem naboru ofert do 20 marca 2018 r.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru ofert do 20 marca 2018 r.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie art. 13 pkt. 1 oraz art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) w związku z art. 88 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 471), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2371 z późn. zm.)  oraz w związku z art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) i działając w ramach upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2016 r., ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Zadanie 2.1.1. pkt. 1b) Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

1.

Ogólnopolska kampania społeczna dotycząca ryzyka używania nowych substancji psychoaktywnych oraz środków odurzających i substancji psychotropowych

400 000

550 000

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.2. pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych adresowanych do kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w tym opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno- edukacyjnych dotyczących profilaktyki i leczenia osób uzależnionych oraz zagrożeń związanych z zakażeniami HIV, HCV i HBV oraz chorób przenoszonych drogą płciową wśród osób stosujących substancje psychoaktywne.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

2.

Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z zakażeniami HIV, HCV, HBV oraz chorób przenoszonych drogą płciową wśród osób stosujących substancje psychoaktywne

120 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3.

Opracowanie podręcznika na temat prowadzenia leczenia substytucyjnego dla lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów

90 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.3.1.  pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

4.

Opracowanie i upowszechnienie programu profilaktycznego dla młodzieży głuchej i słabosłyszącej

220 000

250 000

250 000

5.

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów dobrej jakości, rekomendowanych w systemie rekomendacji

120 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6.

Aktualizacja i ewaluacja programu profilaktycznego „Smak życia czyli debata o dopalaczach”

30 000

70 000

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.3.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

7.

Opracowanie koncepcji i założeń systemu szkoleń certyfikowanych w zakresie profilaktyki uzależnień 

100 000

200 000

Nie dotyczy  

8.

Seminaria szkoleniowe dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na temat zagrożeń związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi

180 000

Nie dotyczy  

Nie dotyczy  

 

Zadanie 2.3.2 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej  interwencji i profilaktyki selektywnej o naukowych podstawach
lub o potwierdzonej skuteczności w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób używających  środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

9.

Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net

276 725  

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.3.4 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Okresowa ewaluacja programów profilaktyki narkomanii.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

10.

Ewaluacja programu wczesnej interwencji FreD goes net.

80 000

120 000

Nie dotyczy

 

Zadanie 2.4.2. pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Opracowywanie i upowszechnianie standardów dotyczących postępowania w przypadku udzielania pomocy osobom używających nowych substancji psychoaktywnych. 

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2018

2019

2020

11.

Opracowanie i upowszechnienie standardów dotyczących postępowania w przypadku udzielania pomocy osobom używającym nowych substancji psychoaktywnych (NSP)

150 000

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w konkursie wynosi:

W 2018 roku – 1 766 725 zł.  (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych)

w 2019 roku – 1 190 000 zł. (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

w 2020 roku -  250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt  tysięcy złotych). 

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie po przyjęciu przez Sejm Ustawy budżetowej na rok 2019 oraz 2020 lub w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem. 

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku gdy nie zostanie złożona ani jedna oferta  na realizację zadania bądź w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Ponadto Biuro informuje, że zawarcie umowy z Oferentem i przyznanie środków na realizację zadania publicznego nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Biuro stosownych środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Biuro zastrzega, że w przypadku zadań kilkuletnich, realizacja zadania w roku 2019 i 2020 będzie uzależniona od zapewnienia środków finansowych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych do dyspozycji Biura przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia (dalej NPZ). Kwota środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 lub 2020 będzie określana w drodze odrębnych umów, w przypadku braku zapewnienia środków finansowych na lata 2019 lub 2020, umowa nie zostanie zawarta.

Oferty powinny być dostarczone w terminie do 20 marca 2018 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie oferty w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem pisma do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny ofert pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację w 2018 roku zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020”, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl oraz w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

 

Dokumenty do pobrania:

 

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne przeczytanie treści ogłoszenia i wypełnienie oferty według załączonego wzoru. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich naborów, zawierają istotne zmiany. Sporządzenie oferty niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na poprawność oferty i jej ocenę.

 

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają:

Anna Radomska, tel. 22 855 54 69 wew. 108, anna.radomska@kbpn.gov.pl

Katarzyna Żylińska, tel. 22 855 54 69 wew. 119, katarzyna.zylinska@kbpn.gov.pl

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii