Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Cykl szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Cykl szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz specjalistów terapii uzależnień
W 2017 roku przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz specjalistów terapii uzależnień. Szkolenia dotyczyły upowszechniania stosowania w praktyce przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii a zwłaszcza artykułu 62a oraz artykułów 70-74. Przepisy te umożliwiają zastosowanie oddziaływań pomocowych i rozwiązań alternatywnych do karania wobec oskarżonych osób używających bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Szkolenia trwały od lipca do grudnia 2017 r. i objęły zasięgiem wszystkie województwa w kraju. Udział w nich wzięło 174 sędziów, 251 prokuratorów/asesorów oraz 63 specjalistów terapii uzależnień wpisanych do ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat uzależnienia oskarżonego.

Zagadnienia podejmowane na szkoleniach dotyczyły m.in.

  • potrzeby zastosowania oddziaływań pomocowych w kontekście obowiązujących przepisów prawa oraz możliwych rozwiązań prawnych podjętych na gruncie u.p.n. wobec podejrzanego / oskarżonego w procesie karnym,
  • roli terapeuty w postępowaniu karnym i korzyści płynących ze współpracy pomiędzy adresatami projektu oraz praktycznych aspektów tej współpracy,
  • interpretacji i znaczenia przedmiotowych regulacji dla resocjalizacji i reintegracji osób mających problemy prawne w związku z używaniem nielegalnych substancji.

Efektem projektu są dwie publikacje do szerokiej dystrybucji w środowiskach wymiaru sprawiedliwości:


 

Cykl szkoleń zrealizowano z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia i zadania konkursowego „Szkolenie dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów) oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie upowszechniania i stosowania w praktyce przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych”. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii