Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych z terminem naboru wniosków do 24 lipca 2017 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych z terminem naboru wniosków do 24 lipca 2017 r.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) w związku z art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 471) i § 5 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 24) oraz działając w ramach upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2016 r., ogłasza konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Zadanie 2.5. pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja badań jakościowych, przeprowadzanych co najmniej co trzy lata, wśród użytkowników środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

 

 

2017 r.

2018 r.

1.

Badanie rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

30 000,00

120 000,00

Zadanie 2.5. pkt 11 Narodowego Programu Zdrowia:  Rozwój i konsolidacja monitoringów wojewódzkich oraz lokalnych.

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

 

 

2017 r.

2018 r.

2.

Badanie pilotażowe mające na celu przygotowanie podstaw do stworzenia zintegrowanego programu profilaktyki używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w środowisku lokalnym (zasięg wojewódzki).

300 000,00

Nie dotyczy

Zadanie 2.5. pkt 15 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii.

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2017 r.

2018 r.

3.

Opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego programu badań substancji psychoaktywnych pozyskanych bezpośrednio od użytkowników tzw. dopalaczy.

100 000,00

300 000,00

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w konkursie wynosi 850 000,00 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym na realizację zadań w roku 2017 – 430 000,00 zł, a w roku 2018 (dotyczy wyłącznie projektów, których realizacja rozpoczęła się w roku 2017)  – 420 000,00 zł.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru wniosków.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 24 lipca 2017 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem pisma do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00  a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków, pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym, dokonaje  Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację w latach 2017-2018 zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020”, które stanowią integralną część ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne przeczytanie treści ogłoszenia i wypełnienie oferty według załączonego wzoru. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich naborów, zawierają istotne zmiany. Sporządzenie wniosku niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na poprawność wniosku i jego ocenę.

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają:

Michał Kidawa, nr tel. (22) 855 54 69 wew. 113; adres e-mail: michal.kidawa@kbpn.gov.pl

Anna Strzelecka, nr tel. (22) 855 54 69 wew. 124; adres e-mail: anna.strzelecka@kbpn.gov.pl

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii