Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych z terminem naboru wniosków do 31 maja 2017 r.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych z terminem naboru wniosków do 31 maja 2017 r.
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru wniosków do 31 maja 2017 r.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) w związku z art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 471) i § 5 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 24) oraz działając w ramach upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2016 r., ogłasza konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Zadanie 2.1. Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

 

 

2017 r.

2018 r.

1.

Ogólnopolska kampania społeczna dotycząca ryzyka używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

150 000,00

350 000,00

Zadanie 2.2. Narodowego Programu Zdrowia: Szkolenie grup zawodowych w szczególności takich jak: lekarze psychiatrzy, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych.

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

 

 

2017 r.

2018 r.

3.

Cykl szkoleń dla przedstawicieli  Regionalnych Izb Obrachunkowych i Urzędów Wojewódzkich w zakresie realizacji zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

60 000,00

100 000,00

6.

Ogólnopolskie szkolenie specjalistów terapii uzależnień z zakresu behawioralnej  terapii par w leczeniu uzależnienia od narkotyków.

150 000,00

Nie dotyczy

10.

Konferencja dla grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnień na temat leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z  grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne (kobiet uzależnionych i uzależnionych osób ze środowisk LGBTQ).

100 000,00

Nie dotyczy

Zadanie 2.2. pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie i wspieranie systemu szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych realizowanego zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

 

 

2017 r.

2018 r.

13.

Szkolenia uzupełniające dla uczestników szkoleń certyfikujących, w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, pracy socjalnej, pracy z osobami po przeżytej traumie psychicznej, nadużyć i zaburzeń seksualnych lub interwencji kryzysowej.

200 000,00

Nie dotyczy

Zadanie 2.2. pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

 

 

2017 r.

2018 r.

14.

Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat strategii rozwiązywania problemu uzależnień.

200 000,00

500 000,00

Zadanie 2.3.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

 

 

2017 r.

2018 r.

17.

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów  programów profilaktycznych adresowanych do rodziców i wychowawców, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji.

38 000,00

Nie dotyczy

18.

Program wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w kontekście zagrożeń związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi i  środkami zastępczymi (tzw. dopalaczami) - opracowanie i pilotażowa realizacja  programu z ewaluacją.  

100 000,00

180 000,00

Zadanie 2.3.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe i lokalnie działające podmioty publiczne w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych (np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby).

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

 

 

2017 r.

2018 r.

19.

Przygotowanie zespołów z wybranych miast w Polsce do wdrożenia programu profilaktycznego w miejscach spędzania czasu wolnego przez młodzież, takich jak: kluby, dyskoteki, imprezy muzyczne.      

100 000,00

250 000,00

Zadanie 2.3.2 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej  interwencji i profilaktyki selektywnej o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób używających  środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

 

 

2017 r.

2018 r.

20.

Program wczesnej interwencji adresowany do okazjonalnych użytkowników środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych – opracowanie i pilotażowa realizacja  programu z ewaluacją. 

100 000,00

180 000,00

Zadanie 2.3.4 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Okresowa ewaluacja programów profilaktyki narkomanii.

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

 

 

2017 r.

2018 r.

22.

Ewaluacja  programów profilaktycznych.

67 260,00

100 000,00

Zadanie 2.4.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, obejmujące m.in. działalność edukacyjną, wsparcie społeczne i socjalne, programy wymiany igieł i strzykawek (zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą krwi – HIV, HBV i HCV itd.) oraz testowanie w kierunku zakażeń krwiopochodnych (HIV, HBV i HCV).

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

 

 

2017 r.

2018 r.

23.

Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków.

229 920,00

Nie dotyczy

Zadanie 2.4.1 pkt 5 Narodowego Programu Zdrowia: Rozwijanie programów terapeutycznych skierowanych do problemowych użytkowników przetworów konopi i osób uzależnionych od nich.

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

 

 

2017 r.

2018 r.

24.

Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich.

149 135,00

Nie dotyczy

Zadanie 2.5. pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja badań jakościowych, przeprowadzanych co najmniej co trzy lata, wśród użytkowników środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2017 r.

2018 r.

27.

Badanie z zastosowaniem metod jakościowych mające na celu pogłębioną analizę wyników lub zjawisk zidentyfikowanych w badaniach ilościowych ESPAD.

20 000,00

80 000,00

28.

Badanie rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

30 000,00

120 000,00

Zadanie 2.5. pkt 15  Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii.

Nr zadania konkursowego

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł

2017 r.

2018 r.

32.

Konkurs badawczy dotyczący następujących tematów:

 

 

 

273 699,00

 

 

 

1 094 794,00

32a.

Badanie zawartości sprzętu do iniekcji pozyskanego z programów redukcji szkód.

32b.

Opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego programu badań substancji psychoaktywnych pozyskanych bezpośrednio od użytkowników narkotyków.

32c.

Opracowanie i przeprowadzenie pilotażowego programu rejestracji i analizy zatruć tzw. dopalaczami.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi:  4 922 808,00 zł (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiem złotych), w tym na realizację zadań w roku 2017 – 1 968 014,00 zł, a w roku 2018 (dotyczy wyłącznie projektów, których realizacja rozpoczęła się w roku 2017 )  – 2 954 794,00 zł.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru wniosków.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 31 maja 2017 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem pisma do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00  a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków, pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym, dokonają  Komisje Konkursowe powołane  przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację w latach 2017 – 2018 zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020  ”, które stanowią integralną część ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne przeczytanie treści ogłoszenia i wypełnienie oferty według załączonego wzoru. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich naborów, zawierają istotne zmiany.  Sporządzenie wniosku niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na poprawność wniosku i jego ocenę.

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają:

Anna Radomska tel. 22 855 54 69 wew. 108, anna.radomska@kbpn.gov.pl

Katarzyna Żylińska tel. 22 855 54 69 wew. 119, katarzyna.zylinska@kbpn.gov.pl

Artur Malczewski tel. 22 855 54 69 wew. 114, artur.malczewski@kbpn.gov.pl

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii