Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o konkursie na dofinansowanie do stazy i superwizji
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania kosztów stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2017 r. i kontynuowanych w 2018 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, tel. (22) 641 15 01, fax (22) 641 15 65, www.kbpn.gov.pl

na podstawie art. 27 oraz 27a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 i 437) ogłasza konkurs na dofinansowanie staży i superwizji klinicznych realizowanych w 2017 roku i kontynuowanych w 2018 roku w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.

1) Dofinansowanie staży i superwizji klinicznych, realizowanych w ramach II modułu[*] specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków, może zostać przyznane osobom, które spełniają poniższe warunki:

a) są uczestnikami szkolenia rekomendowanego przez Dyrektora Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii,

b) są zatrudnione w jednostkach prowadzących leczenie lub rehabilitację osób uzależnionych na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków (preferowane będą osoby zatrudnione w wymiarze co najmniej ½ etatu),

c) złożyły wniosek, zgodny z załącznikiem do ogłoszenia konkursowego,

d) złożyły zaświadczenie poświadczające zatrudnienie w placówce prowadzącej rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków na stanowisku związanym z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków.

2) Wymagany komplet dokumentów należy złożyć w podmiocie szkolącym w wyznaczonym przez kierownika programu terminie.

3) Wnioski o dofinansowanie, przesłane przez uczestników szkoleń bezpośrednio do Krajowego Biura nie będą rozpatrywane.

4) Podmiot szkolący zobowiązany jest do złożenia nadesłanych wniosków do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 15 marca 2017 roku do godz. 16.00. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu wniosków nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

5) Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczęcią podmiotu oraz datą wpłynięcia wniosku do podmiotu szkolącego.

6) Kwota przeznaczona przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na dofinansowanie staży i superwizji klinicznych realizowanych w roku 2017 i kontynuowanych w roku 2018 wynosi 158 100 zł.

7) W przypadku dofinansowania realizacji staży i superwizji klinicznej, która kontynuowana będzie w 2018 roku, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwot przyznanego dofinansowania w przypadku braku wystarczających środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją realizacji staży i superwizji klinicznych w 2018 r.

8) Kwota dofinansowania stażu klinicznego, realizowanego w ramach II modułu szkolenia certyfikacyjnego przyznawana jest imiennie i wynosi 460 złotych na realizację stażu przez jedną osobę.

9) Kwota dofinansowania superwizji klinicznej, przypadająca na jednego uczestnika szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków wynosi 1400 zł. Kwota ta wyliczona jest na podstawie następujących składowych:
- liczba godzin superwizji objęta dofinansowaniem – 70 h
- stawka dofinansowania jednej godziny superwizji klinicznej przypadającej na uczestnika szkolenia – 20 zł


10)
a) Dofinansowanie do realizacji staży i superwizji może otrzymać maksymalnie 85 osób ze wszystkich podmiotów szkolących (co oznacza, że na podmiot szkolący przypada 17 osób).
b) Jeśli liczba zgłoszeń z danego podmiotu przekroczy 17 osób, natomiast w ramach innych podmiotów zgłosi się mniejsza liczba osób istnieje możliwość przesunięcia środków na dofinansowanie z jednego podmiotu do drugiego, o ile osoby ubiegające się o dofinansowanie spełniają kryteria przyznania dofinansowania określone w punktach 1 i 2. Zwiększenie dofinansowania w ramach jednego podmiotu może być przyznane do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w pkt 6.

11) Decyzja o przyznaniu dofinansowania aplikantom, którzy spełniają wymagania, o których mowa w punkcie 1 i 2, podejmowana jest przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na podstawie następujących kryteriów:
- długości stażu pracy w podmiotach zajmujących się rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków na stanowiskach związanych z terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków (pierwszeństwo mają osoby o dłuższym stażu pracy z osobami uzależnionymi);

- daty odbycia stażu i superwizji (pierwszeństwo będą miały osoby, których staż i superwizja zaplanowane są na 2017 rok).

12) Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przekaże podmiotom szkolącym w terminie do dnia 30 marca 2017 roku imienną listę osób wraz z podaniem zakresu i kwoty przyznanego dofinansowania. Dane te zostaną zamieszczone również na stronie kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja/ Dofinansowanie szkoleń/ Przyznane dofinansowania.

13) Środki finansowe na realizację staży i superwizji klinicznych realizowanych w ramach
II modułu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii uzależnień przekazywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Krajowego Biura a podmiotem realizującym szkolenie.


Oferty prosimy kierować na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

Termin składania ofert do KBPN przez podmioty szkolące (w przypadku ofert nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego): do 15.03.2017 r. Oferty należy składać do godziny 16.00.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

1 lutego 2017 roku

Dyrektor Krajowego Biura
ds.Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński

 

*Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie dofinansowuje staży realizowanych w ramach modułu I szkolenia.

Załączniki:

Ogłoszenie w formacie Word

Wniosek o przyznanie dofinansowania do realizacji stażu i superwizji klinicznej w ramach modułu II specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków.

Procedury i zasady przyznawania dofinansowania do kosztów staży i superwizji klinicznych realizowanych w ramach ii modułu specjalistycznego szkolenia w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii