Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Profilaktyka / Standardy i system rekomendacji / System rekomendacji w UE / Kryteria jakości EDDRA
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Kryteria jakości EDDRA
Program zgłaszany do bazy danych jest oceniany przez ekspertów EMCDDA i w zależności od stopnia spełnienia wymagań dotyczących jakości kwalifikowany na jeden z trzech poziomów.

Poziom 1- wymagania jakości

 • Założenia programu odnoszą się do celów programu / oparcie programu na teorii
 • Wskaźniki ewaluacji odnoszą się do celów i początkowej sytuacji (analiza problemu)
 • Opis planu ewaluacji
 • Okres realizacji programu - przynajmniej 1 rok

Poziom 2 i 3 - wymagania jakości

Kryteria dotyczące modelu logicznego programu:  
 • Cele szczegółowe są powiązane z policzalnymi wskaźnikami oraz z analizą sytuacji początkowej (ocena problemu)
 • Hipoteza robocza programu oparta jest na dowodach, powiązana z oceną sytuacji początkowej (ocena problemu)  oraz z celami szczegółowymi i wskaźnikami
 • Działania programu odpowiadają celom i hipotezie roboczej
 • Ewaluacja wyniku została przeprowadzona 
 • Rezultaty ewaluacji odnoszą się do sformułowanych celów programu. 
Kryteria dotyczace ewaluacji programu: 
 • Model ewaluacji - najwyższa ocena dotyczy modelu RCT (model eksperymentalny) a najniższa modeli follow up oraz  pre-test - post test. 
 • Walidacja i rodzaj narzędzi ewaluacji- wyższa ocena dotyczy narzędzi standardowych, poddanych walidacji.

Informacje na temat programu sa zbierane i porządkowane przy pomocy kwestionariusza. Kwestionariusz jest bardzo rozbudowany i składa się zarówno z pytań otwartych jak i zamkniętych, podzielonych na kilka sekcji tematycznych. Każda z nich powinna być wypełniona, jeśli program aspiruje do figurowania w europejskiej bazie danych

Pytania kwestionariusza dotyczą poniżej wymienionych zagadnień odnoszących się do programu:

Identyfikacja programu

 • Nazwa programu
 • Data rozpoczęcia
 • Nazwa instytucji/organizacji odpowiedzialnej za wykonanie programu
 • Nazwa instytucji/organizacji współpracującej

Założenia i cele

 • Typ programu
 • Sytuacja przed rozpoczęciem programu
 • Cel główny programu
 • Cele szczegółowe programu
 • Cele operacyjne programu
 • Główne założenia programu

Charakterystyka programu

 • Adresaci programu
 • Jakie substancje psychoaktywne uwzględni program
 • Miejsce realizacji
 • Działania
 • Realizatorzy (liczba, kwalifikacje)
 • Zasięg programu (wielkość grupy odbiorców programu)

Ewaluacja

 • Rodzaj ewaluacji (ewaluacja planowania, procesu,wyniku)
 • Wskaźniki ewaluacji (procesu, wyniku)
 • Schemat ewaluacji
 • Narzędzia ewaluacji
 • Typ ewaluatora (zewnętrzny, wewnętrzny)
 • Rezultaty ewaluacji
 • Inne rezultaty (np. nieoczekiwane efekty)
 • Budżet programu
 • Streszczenie
 • Bibliografia

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii