Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie o konkursie na podmioty szkolące
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Dyrektor

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

z siedzibą w Warszawie (02-776), ul. Dereniowa 52/54

na podstawie:

 ogłasza konkurs na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia
w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie:
specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, których działalność polega na prowadzeniu szkoleń.

Oferta powinna zawierać następujące informacje: 

a)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres albo nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta,

b) formę organizacyjno-prawną oferenta, 

c) numer wpisu oferenta do rejestru przedsiębiorców, ewidencji działalności gospodarczej albo innego właściwego rejestru,

d) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,

e) szczegółowe informacje na temat doświadczenia podmiotu szkolącego w prowadzeniu szkoleń z zakresu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków,

f) 
szczegółowe informacje o kwalifikacjach kadry wskazanej do realizacji programu (wg. załączonego wzoru – część C),

g) szczegółowe informacje na temat zawartości merytorycznej i czasu trwania programu (syllabus do każdego tematu wg. załączonego wzoru – część D),

h) program szkolenia (w postaci zbiorczej tabeli oddzielnie dla szkolenia w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień, zawierający następujące informacje: nazwa zajęć, realizator, forma, liczba godzin), z harmonogramu powinno wynikać, w jakiej kolejności zaplanowane w programie zajęcia będą realizowane,

i) miejsce prowadzenia szkolenia, opis bazy dydaktycznej (sale wykładowe, sale do prowadzenia warsztatów, lokalizacja) oraz wyszczególnienie posiadanych środków dydaktycznych (rzutniki multimedialne, rzutniki do slajdów, magnetowid, odtwarzacz dvd itp.),

j) kryteria i sposób naboru uczestników szkolenia oraz planowaną liczbę uczestników,

k) opis sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia,

l) opis systemu wewnętrznego monitorowania jakości kształcenia,

m) całkowity koszt programu szkoleniowego wraz z kosztorysem szczegółowym,

n) opis prowadzonej dokumentacji z przebiegu procesu rekrutacji uczestników szkolenia,

o) szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizowania staży klinicznych,

p) szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizowania superwizji klinicznej,

q) uzasadnienie dla ewentualnych zmian w stosunku do wcześniej realizowanych edycji szkolenia (dotyczy podmiotów, które uzyskały wcześniej rekomendację do prowadzenia szkolenia certyfikującego),

r) opis sylwetki absolwenta szkolenia.

Ocena ofert:

Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Oferta oraz podmiot szkolący zostaną poddane ocenie pod względem spełniania wymagań określonych w wymienionych na wstępie aktach prawnych.

Oferta zostanie oceniona w szczególności pod względem:

a) zawartości merytorycznej programu szkolenia i czasu trwania szkolenia (program szkolenia powinien stanowić spójną, przemyślaną koncepcję, której punkt wyjścia stanowią treści programowe wynikające z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień, oferta powinna bazować na programie ramowym w takim stopniu w jakim oferent uzna to za optymalne z punktu widzenia celów szkolenia, nie powinna jednak ograniczać się wyłącznie do powtórzenia treści programowych zawartych w Rozporządzeniu)

b) sposobu organizowania staży klinicznych*,

c) sposobu organizowania superwizji klinicznych*,

d) sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia,

e) posiadania właściwego, wewnętrznego systemu monitorowania jakości kształcenia,

f) posiadanej bazy dydaktycznej adekwatnej do planowanej liczby uczestników szkolenia,

g) kwalifikacji zawodowych kadry realizującej program.

* Procedury prowadzenia staży oraz superwizji klinicznej znajdują się na stronie Krajowego Biura: www.kbpn.gov.pl w dziale Certyfikacja.

Zatwierdzenia programu specjalistycznego szkolenia dokona Dyrektor w oparciu o ocenę programu sporządzoną przez Komisję Konkursową.

Składanie ofert

Ofertę należy składać w formie pisemnej, w 3 egzemplarzach w zamkniętych kopertach na formularzach zgodnych ze wzorem dostępnym w załączeniu lub na stronie internetowej Krajowego Biura. Jeden egzemplarz powinien być oryginałem, pozostałe egzemplarze mogą stanowić jego kopie. Na kopercie należy umieścić napis „Konkurs-szkolenie”. Do złożonych ofert pisemnych należy dołączyć ofertę w formie elektronicznej na płycie CD*.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

* Każdy egzemplarz oferty w formie papierowej powinien być zszyty, spięty lub zbindowany i stanowić kompletną całość. Oferta powinna posiadać numerację stron i ogólny spis treści. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobą upoważnioną. Płyta CD powinna zawierać jeden plik w formacie doc. lub pdf, w którym  znajdować się będzie cała oferta (dokumenty znajdujące się na płycie nie muszą posiadać pieczęci i podpisów).

Oferty prosimy kierować na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

02 – 776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

do dnia 31 marca 2016 roku (decyduje data nadania lub osobistego złożenia w sekretariacie Biura).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do dnia 31 maja 2016 roku.

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu oraz do anulowania konkursu bez podania przyczyn.

Uwaga: Szczególnie ważne jest, aby szkolenie miało jasną i przemyślaną koncepcję, nad której właściwą realizacją czuwa kierownik szkolenia. Kierownik szkolenia powinien mieć świadomość treści programowych zawartych w poszczególnych konspektach zajęć, dbać, aby były one spójne ze sobą, aby zakresy tematyczne nie powtarzały się oraz aby literatura była adekwatnie dobrana. Ważne jest, aby kierownik na każdym etapie projektowania i realizowania szkolenia dbał o taką realizację poszczególnych zajęć dydaktycznych, aby składały się one w jedną całość mającą na celu dostarczenie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do samodzielnej pracy z osobami uzależnionymi.

 

Warszawa, dnia 27 stycznia 2016 r.

Dyrektor Krajowego Biura
ds.Przeciwdziałania Narkomanii

                                                                    Piotr Jabłoński

Załączniki: 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii