Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie konkursu na ośrodki stazowe
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w zakresie modułu II (w wymiarze nie mniejszym niż 80h) w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, tel. (22) 641 15 01, fax (22) 641 15 65, www. kbpn.gov.pl

na podstawie art. 27 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. Nr 132, poz. 931)

zaprasza

zainteresowane podmioty lecznicze udzielające świadczeń w trybie ambulatoryjnym do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na uzyskanie rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w zakresie modułu II (w wymiarze nie mniejszym niż 80h) w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

Przedłożony na konkurs program stażu powinien być spójny z programem szkolenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze udzielające świadczeń w trybie ambulatoryjnym.

Ocena złożonych ofert przebiegać będzie w dwóch etapach:

Etap I – ocena złożonej oferty pod kątem następujących kryteriów:

1. Doświadczenie podmiotu leczniczego w terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków (minimalny wymagany okres to 5 lat)

2. Spójność programu terapeutycznego placówki i programu stażu klinicznego z programem szkolenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień

3. Sposób realizacji stażu przez stażystę (formy aktywności stażysty)

4. Przebyte szkolenia kadry podmiotu leczniczego przydatne w prowadzeniu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków

5. Przygotowanie merytoryczne kadry podmiotu leczniczego do prowadzenia terapii i rehabilitacji osób uzależnionych (wymagania minimalne: co najmniej 80% personelu merytorycznego powinny stanowić osoby posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub być w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty)

Etap II – wizytacja wybranych placówek ubiegających się o rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, przez członków Komisji Konkursowej. Celem wizytacji będzie ocena zgodności pomiędzy opisanym w ofercie a realizowanym w placówce programem terapeutycznym oraz ocena możliwości realizacji przedłożonego programu stażu.

Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Rekomendacji udziela Dyrektor Krajowego Biura w oparciu o szczegółową ocenę przedstawioną przez Komisję Konkursową.

Oferty prosimy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w zamkniętych kopertach na formularzach zgodnych ze wzorem dołączonym do ogłoszenia.

Oferty prosimy kierować na adres:

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 02 – 776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

Oferty prosimy przesyłać również w formie elektronicznej, na adres e-mail: dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl (całość oferty powinna być zawarta w jednym pliku).

Termin składania ofert (w przypadku ofert nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego): do 15.01.2016 r. 

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu:

(0 22) 641 15 01 wew. 118 w godzinach od 10.00 do 15.00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do 30.02.2016 r.

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu oraz do anulowania konkursu bez podania przyczyn.

Rekomenduje się podmiotom składającym aplikacje o zapoznanie się z Zasadami prowadzenia stażu klinicznego w ramach systemu szkoleń certyfikujących dostępnymi na stronie www.kbpn.gov.pl w sekcji Certyfikacja/Szkolenia certyfikujące/Staże kliniczne.

Dyrektor Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Piotr Jabłoński


Załączniki:
1. Ogłoszenie w formacie WORD
2. Wniosek zgłoszeniowy do konkursu
3. Zasady prowadzenia stażu klinicznego w ramach systemu szkoleń certyfikujących

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii