Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / 04_2015 Ogłoszenie o naborze wniosków HAZARD
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27 z późn. zm.), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:

Program I: Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych a także problemów z tym związanych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1

Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

2

Zorganizowanie sympozjów naukowych poświęconych problematyce uzależnień behawioralnych.

Kwota przeznaczona na realizację Programu: 1 000 000 zł.    

 

Program II: Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

2

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych adresowanych do uczestników szkoleń certyfikowanych akredytowanych przez KBPN i PARPA.

3

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do studentów medycyny oraz innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia w zakresie problematyki dotyczącej uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

4

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych adresowanych do operatorów gier losowych, ukierunkowanych na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego.

5

Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy

Kwota przeznaczona na realizację Programu: 875 220 zł.

 

Program III: Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

3

Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.

4

Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki w miejscu pracy, w odniesieniu do uzależnień behawioralnych.

Kwota przeznaczona na realizację Programu: 153 260 zł.

 

Program IV: Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1

Opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń uzależnieniem od hazardu lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

2

Aktualizacja oraz wydanie informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

3

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych
z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów tym zakresie.

Kwota przeznaczona na realizację Programu: 990 650 zł. 

 

Program V: Wspieranie działań służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Kwota przeznaczona na realizację Programu: 1 688 609 zł.   

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programów Ministra Zdrowia w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi:  4 707 739 zł.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym naborem wniosków. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru wniosków.

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków, pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach naboru wniosków na realizację programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne czytanie treści ogłoszenia i wypełnienie wniosku według załączonego wzoru. Zarówno wzór wniosku, jak i warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich naborów, zawierają istotne zmiany.  Sporządzenie wniosku niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na poprawność wniosku i jego ocenę.

Pytania dotyczące naboru wniosków należy kierować na adres: hazard@kbpn.gov.pl bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 101, 103 lub 104.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii