Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie w sprawie konkursu na podmioty szkolące
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Dyrektor

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

z siedzibą w Warszawie (02-776), ul. Dereniowa 52/54

 

na podstawie:

 

ogłasza konkurs na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji programu szkolenia
w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie:
specjalisty terapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień

W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, których działalność polega na prowadzeniu szkoleń.

 

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta,

b) formę organizacyjno-prawną oferenta, 

c) numer wpisu oferenta do rejestru przedsiębiorców, ewidencji działalności gospodarczej albo innego właściwego rejestru,

d) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,

e) szczegółowe informacje na temat doświadczenia podmiotu szkolącego w prowadzeniu szkoleń z zakresu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków,

f) szczegółowe informacje o kwalifikacjach kadry wskazanej do realizacji programu (wg. załączonego wzoru – część C),

g) szczegółowe informacje na temat zawartości merytorycznej i czasu trwania  programu (syllabus do każdego tematu wg. załączonego wzoru – część D),

h) program szkolenia (w postaci zbiorczej tabeli oddzielnie dla szkolenia w zakresie specjalisty i instruktora terapii uzależnień, zawierający następujące informacje: nazwa zajęć, realizator, forma, liczba godzin),

i) miejsce prowadzenia szkolenia, opis bazy dydaktycznej (sale wykładowe, sale
do prowadzenia warsztatów, lokalizacja) oraz wyszczególnienie posiadanych środków dydaktycznych (rzutniki multimedialne, rzutniki do slajdów, magnetowid, odtwarzacz dvd itp.),

j) kryteria i sposób naboru uczestników szkolenia oraz planowaną liczbę uczestników,

k) opis sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia,

l) opis systemu wewnętrznego monitorowania jakości kształcenia,

m) całkowity koszt programu szkoleniowego wraz z kosztorysem szczegółowym,

n) opis prowadzonej dokumentacji z przebiegu procesu rekrutacji uczestników szkolenia,

o) szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizowania staży klinicznych,

p) szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizowania superwizji klinicznej.

Ocena ofert:

Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Oferta oraz podmiot szkolący zostaną poddane ocenie pod względem spełniania wymagań określonych w wymienionych na wstępie aktach prawnych.

Oferta zostanie oceniona w szczególności pod względem:

- zawartości merytorycznej programu szkolenia i czasu trwania szkolenia,

- sposobu organizowania staży klinicznych*,

- sposobu organizowania superwizji klinicznych*,

- sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia,

- posiadania właściwego, wewnętrznego systemu monitorowania jakości kształcenia,

- posiadanej bazy dydaktycznej adekwatnej do planowanej liczby uczestników szkolenia,

- kwalifikacji zawodowych kadry realizującej program.

* Procedury prowadzenia staży oraz superwizji klinicznej znajdują się na stronie Krajowego Biura: www.kbpn.gov.pl w dziale Certyfikacja.

Zatwierdzenia programu specjalistycznego szkolenia dokona Dyrektor w oparciu o ocenę programu sporządzoną przez Komisję Konkursową.

Składanie ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej, w 3 egzemplarzach w zamkniętych kopertach na formularzach zgodnych ze wzorem dostępnym w załączeniu lub na stronie internetowej Krajowego Biura. Na kopercie należy umieścić napis „Konkurs-szkolenie”. Do złożonych ofert pisemnych należy dołączyć ofertę w formie elektronicznej na płycie CD*.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

* Każdy egzemplarz oferty w formie papierowej powinien być zszyty, spięty lub zbindowany i stanowić kompletną całość. Płyta CD powinna zawierać jeden plik w formacie doc lub pdf, w którym  znajdować się będzie cała oferta (dokumenty znajdujące się na płycie nie muszą posiadać pieczęci i podpisów).

Oferty prosimy kierować na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

02 – 776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

do dnia 31 maja 2015 roku (decyduje data nadania lub osobistego złożenia w sekretariacie Biura).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do dnia 31 lipca 2015 roku.

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu oraz do anulowania konkursu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 17 marca 2015 r.

Dyrektor Krajowego Biura

ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Piotr Jabłoński

 

Załączniki:

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii