Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie o naborze wniosków Lipiec 2014
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:

Program I: Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiacych uzaelżnienia od substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.

Zadanie nr 6: Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego. Kwota zadania 281 540 zł.

Program II: Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiacych uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Zadnie nr 1: Preprowadzenie projektu/projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.
Kwota zadania 137 300 zł.

Program III: Profilaktyka uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowąacych uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Zadanie nr 6: Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu.
Kwota zadania 823 500 zł.

Program IV: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Zadanie nr 1: Opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń zwiazanych z: 1) problemowym i patologicznym hazardem, 2) innymi uzależnieniami behawioralnymi - adresowanych do populacji ogólnej oraz grup szczególnego ryzyka z uwzglednieniem grup wiekowych.
Kwota zadania 1 000 000 zł.

Zadanie nr 6: Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiazywania problemów w tym zakresie.
Kwota zadania 333 371 zł.

Program V: Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiącyh uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Zadanie nr 1: Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.
Kwota zadania 800 000 zł.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programów Ministra Zdrowia w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi 3 375 711 zł.

Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowgo i finansowego zadań objętych niniejszym naborem wniosków. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru wniosków.

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 18 ierpnia 2014 r. do siedziby Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w godzinach pracy Krajowego Biura, tj. pomiędzy godz. 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków pod wzgledem formalnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Krajowego Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w "Szczegółowych warunkach naboru wniosków na realizację Programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych", które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest do pobrania poniżej lub jest dostępny w siedzibie Krajowego Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiazujące.

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne czytanie treści ogłoszenia i wypełnienie wniosku według załączonego wzoru. Zarówno wzór wniosku, jak i warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich naborów, zawierają istotne zmiany.  Sporządzenie wniosku niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami może wpłynąć na poprawność wniosku i jego ocenę.

Pytania dotyczące naboru wniosków należy kierować na adres: hazard@kbpn.gov.pl bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 101, 103.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii