Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / egzamin certyfikujący - sesja jesień 2014
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja jesienna 2014 rok
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdz. 4, art. 27 (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.

1) TERMINY I MIEJSCA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU

1. Część pisemna egzaminu certyfikującego odbędzie się dnia 11 października 2014 roku (sobota) w Warszawie (miejsce i godzina zostaną podane w późniejszym terminie)

2. Część ustna egzaminu certyfikującego odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2014 r. (sobota, niedziela) lub tylko 6 grudnia (sobota)w zależności od liczby zdających, w siedzibie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, Warszawa.

2) WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

1. Ukończenie szkolenia w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień rekomendowanego przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Zaliczenie stażu klinicznego zgodnie z realizowanym modułem szkolenia.

3. Zaliczenie superwizji klinicznej.

 4. Dokonanie opłaty za egzamin certyfikujący.

3) WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO EGZAMINU ORAZ TERMIN ICH SKŁADANIA:

1. Wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu certyfikującego (który można znaleźć tutaj oraz w Załącznikach do ogłoszenia),

 2. Odpowiednio oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

3. Zaświadczenie o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej szkolenia wydane przez podmiot szkolący (oryginał),

4. Zaświadczenie z podmiotu szkolącego dotyczące realizowanego modułu szkolenia
(w przypadku, gdy informacja ta nie jest podana na zaświadczeniu o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej),

5. Zaświadczenie o zaliczeniu stażu klinicznego wydane przez placówkę stażową
(w przypadku uczestniczenia w module I należy przedstawić zaświadczenia o odbyciu staży w ramach Modułu I i Modułu II),

6. Zaświadczenie o zaliczeniu superwizji klinicznej wydane przez superwizora,

7. Dwa egzemplarze pracy pisemnej na temat studium przypadku w wersji papierowej (uprzejmie prosimy o niebindowanie prac, można zszyć bądź włożyć w skoroszyt) oraz wersję elektroniczną pracy zapisaną na nośniku CD. [Studium przypadku powinno zostać opracowane oraz posiadać stronę tytułową zgodnie z wytycznymi określonymi w § 7 dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego...” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Ceryfikacja/Egzamin certyfikujący],

8. W przypadku zmiany nazwiska należy przesłać dokument potwierdzający tę zmianę,

9. Osoby, które zostały zakwalifikowane do modułu I, a zostały zwolnione przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze stażu w ramach modułu I powinny przesłać kopię pisma potwierdzającego wydanie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgody na zwolnienie ze stażu,

10. W przypadku, gdy osoba chcąca wziąć udział w egzaminie certyfikującym posiada certyfikat instruktora terapii uzależnień i podchodzi do egzaminu na specjalistę terapii uzależnień jest zobowiązana do dołączenia do wniosku zgłoszeniowego oprócz wszystkich wymaganych dokumentów również kopii certyfikatu instruktora terapii uzależnień,

11.  Osoby, które podchodziły już do Egzaminu Certyfikującego i nie zaliczyły którejś z części egzaminu, a ich dokumenty zostały w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii powinny przesłać do Biura wniosek zgłoszenia do egzaminu wraz z dopiskiem na wniosku w brzmieniu: „Wszystkie dokumenty wymagane do przystąpienia do Egzaminu zostały złożone na sesję egzaminacyjną (podać sesję i rok) i pozostały w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.” Należy również podać, czy podchodzą Państwo do całości egzaminu, czy tylko do części ustnej,

12.  Osoby, które podchodzą ponownie do części ustnej zobowiązane są do złożenia nowego studium przypadku.

Przesłanie wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 1-7 oraz w razie potrzeby dokumentów wymienionych w pkt. 8-10 do sekretariatu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 21 września 2014 r. jest warunkiem zakwalifikowania do egzaminu (UWAGA! liczy się data wpłynięcia dokumentów do Biura!).

 

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu zostanie umieszczona na stronie www.kbpn.gov.pl w dziale „Certyfikacja”, w zakładce „Ogłoszenia i decyzje” do dnia 1 października 2014 r.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54,

02-776 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie „Egzamin”

lub składać bezpośrednio w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.30.

4) KOSZT EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO:

1. Koszt egzaminu pisemnego zostanie podany do dnia 1 października 2014 roku po zamknięciu listy uczestników egzaminu.

2. Koszt egzaminu ustnego zostanie podany do 20 października 2014 roku po ogłoszeniu listy osób, które pozytywnie zaliczyły część pisemną egzaminu.

3. Numer rachunku bankowego Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii:
NBP  O/Warszawa, 24 1010 1010  0199 1413 9130 0000

4. WSZYSCY UCZESTNICY EGZAMINU PROSZENI SĄ O POSIADANIE ORYGINAŁU POTWIERDZENIA WPŁATY ZA EGZAMIN. BRAK POTWIERDZENIA UNIEMOŻLIWI PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU.

Prosimy wszystkich przestępujących do egzaminu o posiadanie dokumentu tożsamości!

Prosimy zapoznać się z treścią dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzonego w ramach specjalistycznych szkoleń w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja/Egzamin Certyfikujący/Procedury i zasady.

Dyrektor Krajowego Biura

ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Piotr Jabłoński

Załączniki:

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu certyfikującego

Ogłoszenie w formacie word

Harmonogram sesji egzaminacyjnej - jesień 2014 r.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii