Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie nabru wniosków 03_2014
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:

Program I: Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji  psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.

Nr zadania

Nazwa zadania

6.

Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

600 000 zł.

8.

Przeprowadzenie badania mającego na celu oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych.

400 000 zł.

Łączna kwota na realizację zadania
w ramach Programu I

1 000 000 zł

 

Program II: Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

Kwota zadania

1.

Przeprowadzenie  projektu/projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

 

200 000 zł

4.

Przeprowadzenie projektu szkoleniowego adresowanego do operatorów gier losowych, ukierunkowanego na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego.

 

135 500 zł

5.

Wydanie publikacji na temat skutecznych strategii profilaktyki
i leczenia uzależnień behawioralnych adresowanej do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

 

150 000 zł

Łączna kwota na realizację zadań
w ramach Programu II

485 500 zł

 

Program III: Profilaktyka uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących  uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

Kwota zadania

1.

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom od hazardu problemowego lub patologicznego oraz innym uzależnieniom niestanowiącym uzależnień od substancji psychoaktywnych.

400 000 zł

2.

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów w zakresie:
1) wczesnej interwencji skierowanej do osób korzystających z gier hazardowych; 2) profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem problemowym/ patologicznym lub innymi uzależnieniami niestanowiącymi uzależnień od substancji psychoaktywnych.

423 500 zł

Łączna kwota na realizację zadań
w ramach Programu III:

823 500 zł

 

Program IV: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących  uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

Kwota zadania

1.

Opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń  związanych z: 1) problemowym
i patologicznym hazardem; 2)  innymi uzależnieniami  behawioralnymi,  adresowanych do populacji ogólnej oraz grup szczególnego ryzyka,
z uwzględnieniem grup wiekowych.

 

1 000 000 zł

2.

Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami nie stanowiącymi uzależnień od substancji psychoaktywnych.

500 000 zł

6.

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych
z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów tym zakresie.

 

441 000 zł

Łączna kwota na realizację zadań
w ramach Programu IV

1 941 000 zł

 

Program V: Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1.

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Łączna kwota na realizację zadania
w ramach Programu V

1 054 000 zł

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programów Ministra Zdrowia w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi:  5 304 000 zł.

Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym naborem wniosków. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru wniosków.

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 31 marca 2014 r. do siedziby Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w godzinach pracy Krajowego Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków, pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach naboru wniosków na realizację programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w terminie do 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 31 maja 2014 roku.

UWAGA: termin rozpoczęcia realizacji zadań nie może być planowany przed 1 lipca 2014 r.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne czytanie treści ogłoszenia. Zarówno wzór wniosku, jak również warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich naborów, nie są tożsame. Istniejące różnice mogą mieć wpływ na poprawność i ocenę składanych wniosków.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii