Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014 - 2016 zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii pod nazwą Serwis Informacyjny Narkomania
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014 - 2016 zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii pod nazwą Serwis Informacyjny Narkomania
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 26/2013 z dnia 11 października 2013 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pod nazwą Serwis Informacyjny Narkomania.

W konkursie mogą uczestniczyć stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, tj. podmioty wymienione w art. 3 ust 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Termin składania ofert upływa dnia 04 listopada 2013 r.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w terminie od 04 listopada 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. na stronie Krajowego Biura, w jego siedzibie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty do pobrania:

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii