Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / ogłoszenie PTZN
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w IX Edycji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii zaprasza do uczestnictwa w IX  Edycji Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków

w zakresie:

1. INSTRUKTOR  TERAPII UZALEŻNIEŃ

2. SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub planujących pracować zawodowo w leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków. Program szkoleniowy został zatwierdzony i rekomendowany przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.                                                                                           

Uzyskany w naszym szkoleniu certyfikat jest honorowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

Instruktor Terapii Uzależnień

Specjalista Terapii Uzależnień

■  średnie wykształcenie/licencjat

■  dla osób z doświadczeniem własnego uzależnienia - minimum 4 lata  abstynencji i ukończony program terapii własnej

■ doświadczenie  w terapii uzależnienia od narkotyków:                                      

- od 0 do 2 lat doświadczenia→ program poszerzony:  I + II Moduł szkolenia
- więcej niż  2 lata doświadczenia → tylko II Moduł szkolenia

■ ukończone studia wyższe

■ dla osób z doświadczeniem własnego uzależnienia – minimum 4 lata  abstynencji i ukończony program terapii własnej

■ doświadczenie w terapii uzależnienia od narkotyków::                           

- od 0 do 2 lat doświadczenia → program poszerzony:  I + II Moduł szkolenia
- więcej niż  2 lata doświadczenia→ tylko II Moduł szkolenia

 

PROGRAM

  • Szkolenie dla Specjalistów i Instruktorów Terapii Uzależnień obejmuje treści programowe określone przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBdsPN)

 

 

I  rok szkolenia

BLOKI

Osoby realizujące Szkolenie         od  Modułu  I (program poszerzony)

Osoby realizujące Szkolenie od Modułu  II

Trening interpersonalny

min.40godz.

min.40godz.

Trening intrapsychiczny

min.40godz.

min.40godz.

Wykłady + warsztaty

min.360 godz.

min.230 godz.

Staż

120godz. 

  II rok

Staż

 80 godz.

 80 godz.

Superwizje

70 godz.

70 godz.

  • Część dydaktyczna programu będzie realizowana w trybie spotkań trzydniowych lub czterodniowych - w tym weekend, raz w miesiącu (z przerwą wakacyjną). Szczegółowy, obowiązujący program szkolenia i regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - www.narkomania.gov.pl. Całość szkolenia obejmuje ok. 2 lata nauki. Informacje o naszym programie zamieszczane są na stronie: www.ptzn.katowice.pl                              
  • Zespół realizatorów programu składa się z wysokiej klasy specjalistów, posiadających znaczące doświadczenie dydaktyczne i kliniczne: pracownicy naukowi, superwizorzy, trenerzy, lekarze, specjaliści terapii uzależnień z długoletnim stażem.
  • Podstawą uzyskania certyfikatu specjalisty lub instruktora terapii uzależnień jest : → wniesienie wymaganych opłat  →  zaliczenie  wszystkich bloków programowych szkolenia   →  zaliczenie egzaminu składanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez KBdsPN w Warszawie.

 

 

 

KOSZT  SZKOLENIA 

Osoby realizujące Szkolenie od  Modułu  I - koszty części dydaktycznej i treningowej oraz stażu (120 godz.- 460zł) - pierwszy rok szkolenia Osoby realizujące Szkolenie od Modułu  II - koszty części dydaktycznej i treningowej - pierwszy rok szkolenia

Płatności raty kwartalne - pierwszy rok szkolenia 

Instruktor  terapii uzależnień

6500zł+460zł (staż)

4900zł

płatne w 4 ratach

Specjalista terapii  uzależnień

6700zł+460zł (staż)

5100zł

płatne w  4 ratach

UWAGA !

■  KBdsPN  dofinansowuje drugi rok szkolenia - staże i superwizje – zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronach: www.narkomania.gov.pl.

Koszty drugiego roku bez dofinansowania to aktualnie 1860zł.

 koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów pokrywają uczestnicy  szkolenia we własnym zakresie

MIEJSCE  ZAJĘĆ

 Zajęcia dydaktyczne

w  Katowicach  -   baza dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego

 Treningi

w Wiśle (Beskid Śląski)

 Staże

w placówkach stażowych rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 Superwizje

w miejscu uzgodnionym z wybranym  superwizorem (z krajowej listy superwizorów)

 

ZGŁOSZENIA  I OPŁATY                                               

 ■ szkolenie prowadzone jest w małych grupach, dlatego ilość miejsc jest ograniczona -prosimy o możliwie szybkie nadsyłanie zgłoszeń; o kwalifikacji na Szkolenie decyduje spełnienie wymaganych warunków i kolejność zgłoszeń.

 

  Kandydaci  ubiegający się o przyjęcie na Szkolenie proszeni są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i wysłanie listem poleconym wraz z dokumentami na adres:

Polskie   Towarzystwo  Zapobiegania  Narkomanii  oddział Katowice, 40-009  Katowice   ul. Warszawska 19, z dopiskiem „Szkolenie IX”      

■   Planowany początek szkolenia – luty 2014r.  (po zebraniu grupy uczestników z potwierdzoną wpłatą pierwszej raty)

■   Osoby zakwalifikowane na Szkolenie :

1. zostaną powiadomione telefonicznie i listownie o zakwalifikowaniu (po zebraniu całej grupy szkoleniowej) i szczegółowym programie zajęć, oraz o miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć

2. w wyznaczonym terminie (styczeń 2014r.) dokonają wpłaty pierwszej raty za Szkolenie na wskazane konto.                                          

3. na pierwszej sesji szkoleniowej dostaną całoroczny harmonogram szkolenia  

KONTAKT

W sprawach dotyczących szkolenia można się kontaktować: 

Kierujące  szkoleniem:
JOLANTA  FURA, tel. (32) 206 82 17, w godz. 15.oo – 18.oo
MAŁGORZATA   POLECIŃSKA, tel.kom. 880 433 668, e-mail: rzata@tlen.pl     
                           

 

Treść ogłoszenia i wniosek zgłoszeniowy w formacie doc

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii