Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / konkurs Candis 2013
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii: Program CANDIS adresowany do problemowych użytkowników narkotyków.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 6/2013 z dnia 18 marca 2013 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii: Program CANDIS adresowany do problemowych użytkowników narkotyków

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 6/2013 z dnia 18 marca 2013 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii: Program CANDIS adresowany do problemowych użytkowników narkotyków

W konkursie mogą uczestniczyć stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, tj. podmioty wymienione w art. 3 ust 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Termin składania ofert upływa dnia 12 kwietnia 2013 r.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w terminie od 20 marca 2012 roku do 31 maja 2013 roku. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 31 maja 2013 r. na stronie Krajowego Biura oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty do pobrania:

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii