Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:

Program I: Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji  psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.

Nr zadania

Nazwa zadania

Kwota zadania

6.

Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

470 000

7.

Zorganizowanie spotkania praktyków i naukowców w celu określenia kluczowych potrzeb informacyjnych, na które mogą odpowiedzieć wyniki badań naukowych.

30 000 zł

Łączna kwota na realizację zadania w ramach Programu I


500 000 zł

 

Program II: Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od  substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

Kwota zadania

1.

Przeprowadzenie  projektu/projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

 

404 500 zł

2.

Przeprowadzenie projektu/projektów szkoleniowych na temat zagrożeń związanych z hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, w zakresie:

1) skutecznych metod profilaktyki,

2) terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi,

- adresowanych do studentów medycyny oraz innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

300 000 zł

5.

Wydanie publikacji na temat skutecznych strategii profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych adresowanej do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

 

352 000 zł

6.

Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiego zjazdu realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od  substancji psychoaktywnych.

 

50 000 zł

Łączna kwota na realizację zadań w ramach Programu II

1 106 500 zł

 

Program III: Profilaktyka uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących  uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania


1.

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom od hazardu problemowego lub patologicznego oraz innym uzależnieniom niestanowiącym uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

500 000 zł

2.

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektów w zakresie:

1) wczesnej interwencji skierowanej do osób korzystających z gier hazardowych;

2) profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem problemowym/ patologicznym lub innymi uzależnieniami niestanowiącymi uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

603 000 zł

Łączna kwota na realizację zadań w ramach Programu III:

1 103 000 zł

 

Program IV: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących  uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

Kwota zadania

1.

Opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń  związanych z: 1) problemowym i patologicznym hazardem; 2)  innymi uzależnieniami  behawioralnymi,  adresowanych do populacji ogólnej oraz grup szczególnego ryzyka,
z uwzględnieniem grup wiekowych.

1 320 525 zł

6.

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów tym zakresie.

 

400 000 zł

Łączna kwota na realizację zadań w ramach Programu IV

1 720 525 zł

 

Program V: Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1.

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Łączna kwota na realizację zadania w ramach Programu V

792 960 zł
 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programów Ministra Zdrowia w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi: 5 222 985 zł.

Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym naborem wniosków. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru wniosków.

Wnioski w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach powinny być dostarczone w terminie do dnia 31 marca 2013 r. do siedziby Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w godzinach pracy Krajowego Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków, pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach naboru wniosków na realizację programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych”, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w terminie do 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

UWAGA! Pytania dotyczące naboru wniosków należy kierować na adres: michal.sztyk@kbpn.gov.pl, bozena.bajerowska@kbpn.gov.pl bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 649 66 59 w. 103, 104.

Dokumenty do pobrania:

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii