Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / konkurs na dofinansowanie do staży i superwizji 2013
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie uzyskania dofinansowania do staży i superwizji klinicznych

OGŁOSZENIE

z dnia 29 stycznia 2013 roku

w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2013 r.
i kontynuowanych w 2014 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

Dyrektor

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54

02-776 Warszawa

Tel. (0-22) 641 15 01, fax (0-22)  641 15 65, www.kbpn.gov.pl

Na podstawie art. 27 oraz 27a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.124) Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na dofinansowanie staży i superwizji klinicznych realizowanych w 2013 roku i kontynuowanych w 2014 roku w ramach szkolenia w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.

1) Dofinansowanie staży i superwizji klinicznych, realizowanych w ramach II modułu* specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków może zostać przyznane osobom, które spełniają poniższe warunki:

a) są uczestnikami szkolenia rekomendowanego przez Dyrektora Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, realizowanego na mocy decyzji Dyrektora Biura
z dnia 31.07.2008 r. oraz z dnia 31.08.2011

b) są zatrudnione w placówkach prowadzących rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków,

c) złożyły wniosek, zgodny z załącznikiem nr 1

d) złożyły zaświadczenia poświadczające długość stażu pracy w placówkach prowadzących rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków.

2) Wymagany komplet dokumentów należy złożyć w podmiocie szkolącym w wyznaczonym przez kierownika programu terminie.

3) Wnioski o dofinansowanie, przesłane przez uczestników szkoleń bezpośrednio do Krajowego Biura nie będą rozpatrywane.

4) Podmiot szkolący zobowiązany jest do złożenia nadesłanych wniosków do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 18 marca 2013 roku do godz. 16.30. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu wniosków nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

5) Każdy wniosek powinien być opatrzony pieczęcią podmiotu oraz datą wpłynięcia wniosku do podmiotu szkolącego.

6) Kwota przeznaczona przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na dofinansowanie staży i superwizji klinicznych realizowanych w roku 2013 i kontynuowanych w roku 2014 wynosi 150 000 zł.

7) W przypadku dofinansowania realizacji staży i superwizji klinicznej, która kontynuowana będzie w 2014 roku, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwot przyznanego dofinansowania w przypadku braku wystarczających środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją realizacji staży i superwizji klinicznych w 2014 r.

8) Kwota dofinansowania stażu klinicznego, realizowanego w ramach II modułu szkolenia certyfikacyjnego przyznawana jest imiennie i wynosi 460 złotych na realizację stażu przez jedną osobę.

9) Kwota dofinansowania superwizji klinicznej, przypadająca na jednego uczestnika szkolenia w dziedzinie uzależnienia od narkotyków wynosi 1400 zł. Kwota ta wyliczona jest na podstawie następujących składowych:

- liczba godzin superwizji objęta dofinansowaniem – 70 h

- stawka dofinansowania jednej godziny superwizji klinicznej przypadającej na uczestnika szkolenia – 20 zł

10)

a) Dofinansowanie do realizacji staży i superwizji może otrzymać maksymalnie 80 osób ze wszystkich podmiotów szkolących (co oznacza, że na podmiot szkolący przypada 20 osób).

b) Jeśli liczba zgłoszeń z danego podmiotu przekroczy 20 osób, natomiast w ramach innych podmiotów zgłosi się mniejsza liczba osób istnieje możliwość przesunięcia środków na dofinansowanie z jednego podmiotu do drugiego, o ile osoby ubiegające się o dofinansowanie spełniają kryteria przyznania dofinansowania określone w pkt.1, 2. Zwiększenie dofinansowania w ramach jednego podmiotu może być przyznane do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w pkt 6.

11) Decyzja o przyznaniu dofinansowania aplikantom, którzy spełniają wymagania, o których mowa w punkcie 1 i 2, podejmowana jest przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na podstawie następujących kryteriów:

- długości stażu pracy w podmiotach zajmujących się rehabilitacją osób uzależnionych od narkotyków (pierwszeństwo mają osoby o dłuższym stażu pracy z osobami uzależnionymi);

- kolejności wpływu wniosków do podmiotu szkolącego;

- uzasadnienia wniosku.

12) Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przekaże podmiotom szkolącym w terminie do dnia 5 kwietnia b.r. imienną listę osób wraz z podaniem zakresu i kwoty przyznanego dofinansowania. Dane te zostaną zamieszczone również na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce „Certyfikacja” / „Dofinansowanie szkoleń” / „Przyznane dofinansowania”.

13) Środki finansowe na realizację staży i superwizji klinicznych realizowanych w ramach II modułu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii uzależnień przekazywane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem Krajowego Biura a podmiotem realizującym szkolenie.

Oferty prosimy kierować na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

Termin składania ofert do KBPN przez podmioty szkolące (w przypadku ofert nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego): do 18.03.2013 r. Oferty należy składać do godziny 16.30.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

 

Dyrektor Krajowego Biura

ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Piotr Jabłoński

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii