Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków listopad 2012
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2013-2015.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27), ogłasza nabór wniosków na realizację w latach 2013 - 2015 zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:

Program I: Wspieranie badań naukowych dotyczących zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji  psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.

Nr zadania

Nazwa zadania

6.

Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

Łączna kwota na realizację zadania
w ramach Programu I

1 500 000 zł

Program II: Podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od  substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

Kwota zadania

1.

Przeprowadzenie  projektu/projektów szkoleniowych na temat skutecznych metod profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

 

850 000 zł

2.

Przeprowadzenie projektu/projektów szkoleniowych na temat zagrożeń związanych z hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi, w zakresie:

1) skutecznych metod profilaktyki,

2) terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi,

- adresowanych do studentów medycyny oraz innych kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

400 000 zł

3.

Przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji naukowej na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi adresowanej w szczególności do środowisk akademickich i naukowych.

 

300 000 zł

4.

Przygotowanie i przeprowadzenie projektu szkoleniowego adresowanego do operatorów gier losowych, ukierunkowanego na promowanie odpowiedzialnego i kontrolowanego grania oraz rozpoznawanie symptomów grania problemowego i patologicznego.

 

200 000 zł

5.

Wydanie publikacji na temat skutecznych strategii profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych adresowanej do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

 

400 000 zł

6.

Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiego zjazdu realizatorów projektów profilaktycznych i leczniczych w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od  substancji psychoaktywnych.

50 000 zł

Łączna kwota na realizację zadań
w ramach Programu II

2 200 000 zł

Program III: Profilaktyka uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących  uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1.

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektu profilaktyki uniwersalnej w zakresie zapobiegania uzależnieniom od hazardu problemowego lub patologicznego oraz innym uzależnieniom niestanowiącym uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

700 000 zł

2.

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie projektów w zakresie:

1) wczesnej interwencji skierowanej do osób korzystających z gier hazardowych;

2) profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem problemowym/ patologicznym lub innymi uzależnieniami niestanowiącymi uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

800 000 zł

Łączna kwota na realizację zadań
w ramach Programu III:

1 500 000 zł

Program IV: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących  uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

Kwota zadania

1.

Opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagrożeń  związanych z: 1) problemowym
i patologicznym hazardem; 2)  innymi uzależnieniami  behawioralnymi,  adresowanych do populacji ogólnej oraz grup szczególnego ryzyka,
z uwzględnieniem grup wiekowych.

1 700 000 zł

3.

Opracowanie i rozpowszechnienie informatora na temat placówek udzielających pomocy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego/ patologicznego

40 000 zł

4.

Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych.

90 000 zł

6.

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych
z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów tym zakresie.

 

470 000 zł

Łączna kwota na realizację zadań
w ramach Programu IV

2 300 000 zł

Program V: Rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nr zadania

Nazwa zadania

1.

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Łączna kwota na realizację zadania
w ramach Programu V

4 000 000 zł
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Programów Ministra Zdrowia w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi: 11 500 000 zł.

Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym naborem wniosków. Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru wniosków.

Wnioski w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach powinny być dostarczone w terminie do dnia 30 listopada 2012 r. do siedziby Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w godzinach pracy Krajowego Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.30, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków, pod względem formalnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach naboru wniosków na realizację programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych w latach 2013-2015”, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w terminie do 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 31 stycznia 2013 roku.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

UWAGA! Pytania dotyczące naboru wniosków należy kierować na adres: bozena.bajerowska@kbpn.gov.pl; michal.sztyk@kbpn.gov.pl bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 649 66 59 w. 103, 104.

 

Dokumenty do pobrania:

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii