Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie w sprawie rekomendowanych ośrodków stażowych
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia staży klinicznych w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Ogłoszenie

z dnia 18 kwietnia 2012 r.

w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w zakresie modułu I (w wymiarze nie mniej niż 120h) i modułu II (w wymiarze nie mniej niż 80h) w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

 

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, tel. (22) 641 15 01,

fax  (22) 641 15 65, www. kbpn.gov.pl

 

na podstawie art. 27 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z2012 r. poz. 124) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006r w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. Nr 132, poz. 931)

zaprasza

zainteresowane podmioty lecznicze udzielające świadczeń w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym do składania ofert i uczestniczenia w konkursie na uzyskanie rekomendacji Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii uprawniającej do prowadzenia staży klinicznych w zakresie modułu I (w wymiarze nie mniej niż 120h) i modułu II (w wymiarze nie mniej niż 80h) w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków .

 

Przedkładany na konkurs program staży klinicznych powinien być spójny z programem szkolenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

W konkursie mogą brać udział podmioty lecznicze udzielające świadczeń w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym.

Ocena złożonych ofert przebiegać będzie w dwóch etapach.

Etap I – ocena złożonej oferty pod kątem następujących kryteriów:

a) Doświadczenie podmiotu leczniczego w terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków (minimalny wymagany okres to 5 lat)

b) Spójność programu terapeutycznego placówki i programu stażu klinicznego z programem szkolenia określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006r w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

c) Sposób realizacji stażu przez stażystę (formy aktywności stażysty)

d) Przebyte szkolenia kadry podmiotu leczniczego przydatne w prowadzeniu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków

e) Przygotowanie merytoryczne kadry podmiotu leczniczego do prowadzenia terapii i rehabilitacji osób uzależnionych (wymagania minimalne: co najmniej 80% personelu merytorycznego powinny stanowić osoby posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień lub być w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty).

f) Proponowane koszty noclegu i wyżywienia dla stażysty (dotyczy głównie placówek stacjonarnych)

Etap II – wizytacja wybranych placówek ubiegających się o rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, przez członków Komisji Konkursowej. Celem wizytacji będzie ocena zgodności pomiędzy opisanym w ofercie a realizowanym w placówce programem terapeutycznym oraz ocena możliwości realizacji przedłożonego programu stażu.

Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Rekomendacji udziela Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w oparciu o szczegółową ocenę obejmującą wyniki przedstawione przez Komisję Konkursową.

Oferty prosimy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w zamkniętych kopertach na formularzach zgodnych ze wzorem dostępnym tutaj, lub na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl w sekcji Certyfikacja/Pliki do pobrania.

Oferty prosimy kierować na adres:

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,

02 – 776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

Oferty prosimy przesyłać również w formie elektronicznej, na adres e-mail: dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl

Termin składania ofert (w przypadku ofert nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego): do 31.05.2012 r.

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: (0 22) 641 15 01 wew. 118 w godzinach od 10.00 do 15.00.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do 01.08.2012 r.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursów.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie również prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyn.

Rekomenduje się podmiotom składającym aplikacje o zapoznanie się z Zasadami prowadzenia stażu klinicznego w ramach systemu szkoleń certyfikujących dostępnymi na stronie www.kbpn.gov.pl w sekcji Certyfikacja/Szkolenia certyfikujące/Staże kliniczne.

 

Dyrektor Krajowego Biura

do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Piotr Jabłoński

 

 

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii