Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora / specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja wiosenna 2012 rok
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdz. 4, art. 27, ust. 5 i 6 (Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w sesji wiosennej 2012 roku w ramach specjalistycznego szkolenia w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnień.

I. TERMINY I MIEJSCA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU

  1. Egzamin pisemny odbędzie się dnia 31 marca 2012 r. (sobota) w Warszawie
    (miejsce zostanie podane w późniejszym terminie)
  2. Egzamin ustny odbędzie się w dniach 26-27 maja 2012 r. (sobota, niedziela)
    w siedzibie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, Warszawa.

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

  1. Ukończenie szkolenia w zakresie instruktora / specjalisty terapii uzależnień rekomendowanego przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
  2. Zaliczenie stażu klinicznego zgodnie z realizowanym modułem szkolenia.
  3. Zaliczenie superwizji klinicznej.
  4. Dokonanie opłaty za egzamin certyfikujący.

III. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ
NA EGZAMIN ORAZ TERMIN ICH SKŁADANIA:

1.   Wypełniony wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu certyfikującego (zamieszczony również na stronie www.kbpn.gov.pl, w dziale „Certyfikacja”, w zakładce ”Egzamin certyfikujący”),

2.   Odpowiednio odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

3.   Zaświadczenie o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej szkolenia wydane przez podmiot szkolący,

4.   Zaświadczenie z podmiotu szkolącego dotyczące realizowanego modułu szkolenia
(w przypadku, gdy informacja ta nie jest podana na zaświadczeniu o ukończeniu części teoretyczno-warsztatowej),

5.   Zaświadczenie o zaliczeniu stażu klinicznego wydane przez placówkę stażową
(w przypadku uczestniczenia w module I należy przedstawić zaświadczenia o odbyciu staży
w ramach Modułu I i Modułu II),

6.   Zaświadczenie o zaliczeniu superwizji klinicznej wydane przez superwizora,

7.   Dwa egzemplarze pracy pisemnej na temat studium przypadku w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną pracy zapisaną na nośniku CD. [Studium przypadku powinno zostać opracowane zgodnie z wytycznymi określonymi w § 7 dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego...” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Ceryfikacja/Egzamin certyfikujący],

8.   W przypadku zmiany nazwiska należy przesłać dokument potwierdzający tę zmianę.

9.   Osoby, które zostały zakwalifikowane do modułu I, a zostały zwolnione przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ze stażu w ramach modułu I powinny przesłać kopię pisma potwierdzającego wydanie przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgody na zwolnienie ze stażu.

10.    Osoby, które podchodziły już do Egzaminu Certyfikującego i nie zaliczyły którejś z części egzaminu, a ich dokumenty zostały w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii powinny przesłać do Biura wniosek zgłoszenia do egzaminu wraz z dopiskiem na wniosku w brzmieniu: „Wszystkie dokumenty wymagane do przystąpienia do Egzaminu zostały złożone na sesję egzaminacyjną (podać sesję i rok) i pozostały w Krajowym Biurze
ds. Przeciwdziałania Narkomanii.” Należy również podać, czy podchodzą Państwo do całości egzaminu, czy tylko do części ustnej.

11.    Osoby, które podchodzą ponownie do części ustnej zobowiązane są do złożenia nowego studium przypadku.

 

Przesłanie wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 1-7 oraz w razie potrzeby dokumentów wymienionych w pkt. 8-9 do sekretariatu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w terminie do dnia 2 marca 2012 r. jest warunkiem zakwalifikowania do egzaminu (UWAGA! liczy się data wpłynięcia dokumentów do Biura!).

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu zostanie umieszczona na stronie www.kbpn.gov.pl w dziale „Certyfikacja”, w zakładce „Ogłoszenia i decyzje” do dnia 16 marca br.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Ul. Dereniowa 52/54,

02-776 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie „Egzamin”

lub składać bezpośrednio w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 17.

 

IV. KOSZT EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO:

1. Koszt egzaminu pisemnego zostanie podany do dnia 16 marca 2012 po zamknięciu listy uczestników egzaminu pisemnego.

2. Koszt egzaminu ustnego zostanie podany do 6 kwietnia 2012 po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do egzaminu ustnego.

3. Numer rachunku bankowego Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii:
NBP  O/Warszawa, 24 1010 1010  0199 1413 9130 0000

4. WSZYSCY UCZESTNICY EGZAMINU PROSZENI SĄ O POSIADANIE ORYGINAŁU POTWIERDZENIA WPŁATY ZA EGZAMIN. BRAK POTWIERDZENIA UNIEMOŻLIWI PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU.

Prosimy wszystkich przestępujących do egzaminu o posiadanie dokumentu tożsamości!

 

Prosimy zapoznać się z treścią dokumentu pt. „Procedury i zasady organizacji egzaminu certyfikacyjnego przeprowadzanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzonego w ramach specjalistycznych szkoleń w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień” zamieszczonego na stronie www.kbpn.gov.pl w zakładce Certyfikacja/Egzamin Certyfikujący/Procedury i zasady.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii