Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Konkurs na realizację w 2012 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2011 z dnia 9 września 2011 roku ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  określone w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234  poz.1536), w tym stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Termin składania ofert upływa dnia 6 października 2011 r. o godzinie 16.30.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone w terminie od 7 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone na stronie Krajowego Biura w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii