Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza nabór na bezpłatne Szkolenie dla terapeutów uzależnień w zakresie profilaktyki FASD.
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza nabór na bezpłatne Szkolenie dla terapeutów uzależnień w zakresie profilaktyki FASD.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz wzrost kompetencji pracowników placówek leczenia uzależnień, w zakresie podejmowania w procesie terapii zagadnień związanych z konsekwencjami spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, w tym profilaktyki FASD, zwiększenie ich  umiejętności prowadzenia rozmów z kobietami na temat płodności w kontekście używania alkoholu
i innych substancji. Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem ducha i technik dialogu motywującego. Terapeuci będą uczeni edukowania i poradnictwa w obszarze FASD oraz prowadzenia trudnych rozmów motywujących do zmiany zachowań.

Adresaci szkolenia:  specjaliści psychoterapii uzależnień i psychoterapeuci, osoby będące
w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii, psycholodzy- udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień.

Szkolenie obejmuje 27 godz. zajęć dydaktycznych i odbywa się w czasie 3 dni szkoleniowych (2 noclegi). Uczestnicy mają zagwarantowany pobyt wraz z wyżywieniem w czasie trwającego szkolenia.

Miejsce szkolenia: Hotel Focus w Łodzi

 

Terminy szkolenia: Aktualnie nabór jest prowadzony na 2 edycje szkoleniowe.

I Edycja:  16 - 18 listopada 2022r.

II Edycja: 7 - 9 grudnia 2022r.

Prowadzący szkolenie: dr Teresa Jadczak-Szumiło oraz Jadwiga Fudała.

Planowana liczba uczestników: 20 osób w każdej edycji

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

 • termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7.11.2022 r.,
 • w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić i przesłać załączony formularz szkoleniowy
 • zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

 Przyjęcie na szkolenie:

 • zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia wymagań w zakresie grupy adresatów szkolenia,
 • decyduje kolejność zgłoszeń,
 • wszystkie osoby, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na szkolenie do dnia 9.11.2022r.
 • w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu osoba zakwalifikowania zobowiązana jest do poinformowania organizatora o rezygnacji w terminie 11.11.2022 r.

Formularz zgłoszenia na szkolenie dostępny pod linkiem:

    https://forms.gle/eVGnP1wnMiUcJdhk7

Do wiadomości: Klauzula informacyjna dot. Ochrony Prywatności 

 Osoba odpowiedzialna za szkolenie:

Jolanta Terlikowska, Samodzielne stanowisko ds. FASD; mail: jolanta.terlikowska@kcpu.gov.pl

tel. 22 2506356.

Dane kontaktowe:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 1. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

 Tel.:  (22) 641 15 01 Fax.  (22)  641 15 65                                                     Klauzula informacyjna

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 przekazujemy poniższe informacje.

Tożsamość administratora

Administratorem jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul.  Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa. 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: odo@kcpu.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail odo@kcpu.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe przetwarzamy  w następujących celach oraz na podstawie następujących przepisów:

 1. a) w celu rozpatrzenia formularza zgłoszeniowego o udział w szkoleniu, w celu organizacji oraz zapewnienia uczestnikom możliwości wzięcia udziału w szkoleniu i przeprowadzenia szkolenia „Szkolenie przygotowujące do realizacji szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych” (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 2. b) dla celów związanych z przeprowadzeniem kontroli działalności administratora oraz celów sprawozdawczych związanych z działalnością statutową administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c. RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 3. c) dla celów związanych z realizacją zadań statutowych administratora, wynikających z Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. e. RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi);
 4. f) w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych spowoduje brakiem możliwości realizacji w/w celów. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcy usług IT oraz podmiotowi, któremu administrator powierzył organizację szkolenia. Poza wskazanymi przypadkami Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów w zakresie archiwizacji dokumentów oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla dokumentów danej kategorii. W przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie przedawnienia roszczeń lub przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W stosunku do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom jako administratora Pani /Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo:

 • żądania dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących (art. 15 RODO),
 • żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania -w przypadkach opisanych w art. 17 oraz art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania -zgodnie z art. 21 RODO,
 • prawo przenoszenia danych - w przypadku wskazanym w art. 20 RODO.

Administrator informuje, że w/w prawa mogą ulegać ograniczeniom i mogą nie przysługiwać w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, np. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Szczegółowe regulacje w tym zakresie można odnaleźć w treści Rozporządzenia.

W celu kontaktu z Administratorem, uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, realizacji przysługujących osobie praw lub złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować:

- wysyłając wiadomość  e-mail na adres: odo@kcpu.gov.pl, lub

- wysyłając list na adres siedziby Administratora – ul.  Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii