Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / 09_2022 Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego (uz. behawioralne)
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
Zarządzenie nr 63/2022 Zastępcy Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2025 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej
Działając z upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2022 r. Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza konkurs wniosków, z terminem składania wniosków do 18.10.2022 r., na realizację w latach 2023-2025 poniższych zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

OBSZAR NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

Zadanie 2.1.1. NPZ: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych)

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie w zł.

2023

2024

2025

1

Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych.

700 000

0

0

2

Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

200 000

0

0

3

Realizacja działań w zakresie profilaktyki wskazującej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

100 000

0

0

Zadanie 2.1.3. NPZ:  Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych)

4

Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problematyki związanej z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

250 000

0

0

Zadanie 2.4.1. NPZ: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania.

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych)

5

Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych.

90 000

100 000

100 000

6

Prowadzenie strony internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującej problematykę dotyczącą hazardu problemowego/ patologicznego oraz obsługę poradni internetowej w zakresie tej problematyki.

150 000

150 000

150 000

7

Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja kwartalnika „Serwis Informacyjny. Uzależnienia” obejmującego tematykę uzależnień.

150 000

150 000

150 000

8

Aktualizacja, wydanie oraz promocja informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

50 000

0

0

Zadanie 2.4.2. NPZ: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych)

9

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

3 176 600

3 000 000

3 000 000

Zadanie 2.4.4. NPZ: Prowadzenie badań dotyczących uzależnień behawioralnych oraz monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych)

10

Przeprowadzenie badania mającego na celu oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących: a) hazardu, w tym hazardu problemowego /patologicznego, b) innych uzależnień behawioralnych.

250 000

350 000

0


Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższych zadań wynosi:

  • w 2023 roku - 5 116 600 zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy sześćset złotych);
  • w 2024 roku - 3 750 000 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  • w 2025 roku - 3 400 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych).

Termin składania wniosków: do dnia 18 października 2022 r.

Dokumenty do pobrania:

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kcpu.gov.pl

W ramach udzielanych wyjaśnień nie będą prowadzone konsultacje w zakresie poprawności zapisów wniosku i uprawnień organizacji do składania wniosków, gdyż leży to w zakresie  oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komisję konkursową.

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii