Strona z portalu

  Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii / Aktualności / zarządzenie nr 61
Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Telefony Zaufania
Narkomania
800 199 990
czynny codziennie
w godz. 16-21
Uzależnienia behawioralne
801 889 880
czynny codziennie
w godz. 17-22
ZARZĄDZENIE Nr 61/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 oraz powołania Komisji Konkursowej
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, działając na podstawie: art. 13 pkt 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1608); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 (Dz. U. z 2021r. poz.642); ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień.

OBSZAR NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2021-2025:

2.1. ZINTEGROWANE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

Zadanie NPZ 2.1.1 Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie w 2023 r. w zł

I.

Realizacja programów profilaktyki selektywnej

2 200 000,00

II.

Aktualizacja treści w serwisach www.dopalaczeinfo.pl

50 000,00

III.

Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w grupie dzieci i młodzieży- artykuły w prasie

450 000,00

 

Zadanie NPZ 2.1.5 Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie w 2023 r. w zł

IV.

Organizacja Ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego

800 000,00

 

Zadanie NPZ 2.1.7 Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota na zadanie w 2023 r. w zł

V.

Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6, z zapewnieniem opieki nad dziećmi.

1 595 000,00

VI.

Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków

500 000,00

VII.

Utworzenie i prowadzenie Centrów Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód

700 000,00


Kwota środków publicznych przeznaczonych w konkursie na realizację powyższych zadań wynosi w 2023 roku 6 295 000,00 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Termin naboru ofert: 10.10.2022 r.

Pliki do pobrania:

- Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie

- Załącznik nr 1 do Zarządzenia - szczegółowe warunki konkursu

- Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Regulamin Komisji Konkursowej

- Załącznik nr 1 do Regulaminu

- Załącznik nr 3 do Zarządzenia - karta oceny

- Załącznik nr 4 do Zarządzenia - WZÓR OFERTY

- Załącznik nr 1 - informacja na temat projektu

- Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

- Załącznik nr 3 - oświadczenie o VAT

- Załącznik nr 4 - oświadczenie o dostępnosci

Strona: 1 
CINN
Kalendarium
O narkotykach i narkomanii
Projekt Transition Facility PL2006/018-180.05.04
"Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym
- kontynuacja"
© Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii